wtorek, 24 sierpnia 2010

GOPS w Zblewie. Sukces projektu "Życie w moich rękach"


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie od czerwca realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Życie w moich rękach - program aktywności zawodowej da osób bezrobotnych z gminy Zblewo".
Cele i założenia

10 czerwca br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie oficjalnie rozpoczął realizację III tury projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach priorytetu VII, działania 7.1, poddziałania 7.1.1. pod nazwą "Życie w moich rękach - program aktywności zawodowej dla osób bezrobotnych z gminy Zblewo.

Na pierwsze spotkanie przybyli: przedstawiciele władz gminy Zblewo, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, wszyscy uczestnicy projektu oraz dyrektor Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Starogardzie Gd.


Kierownik GOPS w Zblewie Anna Wojak przywitała gości, przedstawiła cele i założenia projektu, po czym wręczyła teczki uczestnikom projektu.

Poinformowała, że w projekcie weźmie udział piętnaście osób długotrwale bezrobotnych i że osoby te uczestniczyć będą w spotkaniach z psychologiem oraz prawnikiem. W ramach projektu realizowane będą kursy: opiekunki dziecięcej, obsługi kasy fiskalnej oraz obsługi komputera. Po zakończeniu kursów osoby, które w nich będą uczestniczyć, otrzymają zaświadczenia o odbyciu kursu. Uczestnictwo w szkoleniach i kursach jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają w ramach uczestnictwa w projekcie pomoc finansową. GOPS zapewnia również opiekę nad dziećmi. Podczas trwania kursów osoby otrzymają ciepły posiłek.


Z życia projektu

Przyjrzyjmy się, jak projekt jest realizowany przez już bez mała trzy miesiące.

Zakończyły się zajęcia z psychologiem, w których brała

udział cała piętnastoosobowa grupa beneficjentów. Na zajęciach poruszane były między innymi zagadnienia: poczucie własnej wartości, umiejętności podejmowania decyzji, skuteczne porozumiewanie się z innymi, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Po ich zakończeniu każdy z uczestników otrzymał certyfikaty.


Od 23 czerwca do 12 lipca trwał kurs obsługi komputera. Brało w nim udział siedmiu beneficjentów, którzy nabyli wiedzę z następujących tematów: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, tworzenie i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym, praca w bazie danych, usługi w sieci Internet.

Dnia 9 sierpnia 2010 r. zakończyło się szkolenie opiekunka dziecięca. W kursie brały udział cztery osoby. Na kursie panie uczyły się, w jaki sposób zajmować się dzieckiem. Na zajęciach wykładowca omawiał zagadnienia dotyczące etapów rozwoju dziecka, problemów pedagogiki opiekuńczej, wychowania i nauczania specjalnego, stymulowania rozwoju dziecka, zabaw i ich zadań, planowania i organizacji czasu wolnego, pomocy dzieciom z trudnościami w uczeniu się, opieki nad dziećmi w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym, bezpieczeństwa dziecka i udzielania pierwszej pomocy. Panie uczyły się, jak przygotować i kąpać dziecko, jak je karmić itp. Każda z pań otrzymała certyfikaty poświadczające o odbyciu takiego kursu.


Obecnie trwają zajęcia z doradztwa zawodowego oraz kurs kas fiskalnych. Pracy przy przygotowaniu jak i realizowaniu projektu jest bardzo dużo, jednak dobrze się pracuje, gdy widać rezultaty - podczas realizacji projektu dwie osoby otrzymały pracę. To wielki sukces zarówno dla osób, które ją podjęły, ale również dla Ośrodka Pomocy Społecznej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz