niedziela, 22 sierpnia 2010

XLIV sesja Rady Gminy Zblewo

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamiam Szanownych Mieszkańców Gminy Zblewo, że dnia
30 sierpnia 2010r. o godz. 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Zblewo.Porządek obrad:

Sprawy regulaminowe.

Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 23 czerwca 2010r. oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.

Informacja o wykonaniu budżetu i zadań w I półroczu 2010r.

Informacja o zaawansowaniu zaplanowanych zadań gospodarczych na 2010r.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cis.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Zblewo - etap I".

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wieloletniego.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/254/09 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zblewo.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im.Małgorzaty Hillar w Zblewie.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury im.Małgorzaty Hillar w Zblewie.

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

Wolne wnioski i zakończenie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz