niedziela, 30 listopada 2003

Podatki - głos opozycji

Stanowisko Klubu Radnych PP "Samorządność" oraz LPR - LM dotyczące podatków i opłat lokalnych na rok 2004.
Kompetencje organów samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania dochodów są jednym z najważniejszych mierników samodzielności władz samorządowych.Oczywistym jest fakt, iż wysokość ustalanych przez Radę Miejską stawek podatków i opłat zasadniczo wpływa na stopień realizacji ciążących na naszej gminie zadań. Niezwykle istotnym źródłem finansowania gminy są więc dochody własne, które to w roku 2002 stanowiły 41,2% dochodów budżetu miasta. Z czego wpływy z podatku od nieruchomości to aż 49,6% tych dochodów.
Dlatego też niezmiernie istotne dla finansów miasta jest prawidłowe określenie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz skuteczność w ich poborze. Zasada ta oznacza takie ukształtowanie źródeł dochodów własnych, aby środki z nich uzyskane pozwoliły na wykonywanie przekazanych miastu zadań na co najmniej podstawowym poziomie.

Przede wszystkim uważamy, że przy ustalaniu wysokości podatków i opłat lokalnych należy wziąć pod uwagę aktualną zdolność płatniczą podatników. Ubożenie społeczeństwa, bezrobocie, pogarszająca się sytuacja finansowa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą to tylko niektóre z argumentów przemawiających za utrzymaniem podatków i opłat lokalnych na stałym, niewygórowanym poziomie.

Przypomnijmy również, że przy ustalaniu stawek podatku od nieruchomości na rok 2003 doszło do niesłychanego niedopatrzenia w postaci radykalnej podwyżki dotyczącej podatku od nieruchomości związanego z pozycją "grunty stałe", co spowodowało słuszne oburzenie mieszkańców naszego miasta. Dopiero nacisk społeczeństwa i radnych opozycji spowodowały kosztowną rehabilitację wobec podatników. Uważamy zatem, iż ta część podatku od nieruchomości powinna kształtować się na stosunkowo niskim poziomie.

Natomiast przyjmując proponowane przez Prezydenta zwiększenie i tak naszym zdaniem już wygórowanych stawek podatku od nieruchomości, związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, powodujemy, że miasto staje się mało atrakcyjne dla prowadzących działalność gospodarczą, jak również dla potencjalnych inwestorów.

Jak wynika z proponowanych przez Prezydenta Miasta wysokości stawek podatków i opłat na rok 2004, Prezydent kolejny raz chce bazować na władczym charakterze działalności gminy, nie szukając alternatywnego zasilania budżetu w postaci na przykład efektywniejszego zarządzania czy pozyskiwania środków z funduszy pozabudżetowych, a woli raczej zaspakajać partykularne interesy przez umarzanie zaległości podatkowych.

My, radni klubu PP "Samorządność" oraz LPR-LM, nie zgadzamy się z tak zaproponowaną konstrukcją podatków, dlatego chcemy utrzymać wysokość podatków od nieruchomości oraz środków transportowych na dotychczasowym poziomie, wyłączając pozycje w podatku od nieruchomości:
grunty pozostałe - gdzie proponujemy stawkę 9 gr za m2
Budynki - działalność gospodarcza, gdzie proponujemy stawkę 16,00 zł za m2
Budynki - pozostałe 4,20 zł za m2

W związku z powyższym na najbliższej sesji RM przygotujemy odpowiednie projekty zgodnie z przedstawionym stanowiskiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz