środa, 20 czerwca 2007

GOPS Bobowo - nabór pracownika

Informacja o naborze pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowie


Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe - praca socjalna
(pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie)
- znajomość regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania pomocy społecznej
- znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego
- niekaralność
- obywatelstwo polskie
- przynajmniej roczny okres pracy w pomocy społecznej lub odbyty staż zawodowy w instytucjach pomocy społecznej
- prawo jazdy kat. "B"
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
- list motywacyjny
- kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie
- dokumenty poświadczające przebieg dotychczasowego zatrudnienia
- kwestionariusz osobowy
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
- podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, przestępstwa popełnione umyślnie

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, bądź pocztą u Kierownika GOPS w Bobowie ul. Gdańska 12 pok. 5 do dnia 25.06.2007r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r nr.101 poz. 926 ze zm.)"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz