środa, 24 kwietnia 2013

BOGUSŁAW MĘCZYKOWSKI. Zmiana systemu odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieni się system odbioru odpadów komunalnych.

Jak Państwu wiadomo, Związek Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim został powołany do wprowadzenia i obsługi nowego system gospodarki odpadami komunalnymi dla 20 gmin z trzech powiatów starogardzkiego, kościerskiego i gdańskiego, które są udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" .Na Zgromadzeniach Związku w roku ubiegłym i bieżącym zostały przyjęte niezbędne uchwały związane z organizacją nowego systemu.

Z szeregu uchwał podjętych przez Zgromadzenie Związku w szczególności należy wymienić:

1. Uchwałę Nr I/15/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin - uczestników Związku Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych.

Zgodnie z uchwalonym regulaminem każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w regulaminie.

Sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie następujący:

- w pojemniku lub worku oznakowanym napisem "BIO" należy gromadzić odpady tzw. kuchenne frakcji stałej, powstające w gospodarstwie domowym, takie jak pozostałości z potraw i produktów - resztki warzyw i owoców, a także rośliny domowe - kwiaty cięte i doniczkowe, tzw. zielone, pochodzące z pielęgnacji ogródków oraz terenów zielonych takie jak: roślin, trawa, chwasty, liście, pozostałości po cięciu drzew lub krzewów.

Można zadeklarować kompostowanie odpadów "BIO" na terenie nieruchomości.

- w pojemniku lub worku oznakowanym napisem "SUROWCE" należy gromadzić opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe - takie jak: opakowania po wodzie, sokach, mleku, środkach czyszczących, szamponie, płynie po kąpieli, serkach, jogurtach, mleku, czysty styropian i opakowania ze styropianu, makulatura i tkaniny, szkło, metale czyli puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, zakrętki, do słoików i butelek, puste opakowania po dezodorantach, garnki, narzędzia metalowe, drobny złom, itp.

- w pojemniku oznakowanym "ZMIESZANE" odpady z tworzyw sztucznych i szkła, które nie są opakowaniami, ceramikę (porcelanę, naczynia, talerze, doniczki), odpady mineralne, popiół z pieców i kominków, pieluchy jednorazowe, kalkę techniczną, prospekty, foliowane i lakierowane katalogi, odpady które powstały w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowych np. malowania pomieszczeń z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i odpadów wielkogabarytowych odpadów budowlano-rozbiórkowych.

Ze strumienia odpadów komunalnych należy wydzielić następujące ich rodzaje:

- odpady niebezpieczne, do których należy zaliczyć: świetlówki, rtęciówki, baterie, akumulatory, paliwa, oleje, silnikowe i hydrauliczne itp., smary, filtry olejowe, paliwowe i powietrzne, detergenty, kwasy alkalia, lekarstwa, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach itp.,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach, do których należy zaliczyć: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery zabawki dużych rozmiarów, opony itp.,

- odpady elektryczne i elektroniczne, do których należy zaliczyć: sprzęt AGD-RTV, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, audiowizualny, oświetleniowy, narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe itp.,

- odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe, które powstają podczas remontów, budów i rozbiórek, do których należy zaliczyć takie odpady, jak: okna, drzwi, panele, deski, druz, zanieczyszczony styropian budowlany, materiały budowlane, aparatura sanitarno-grzewcza itp.


Odpady niebezpieczne i wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne będą odbierane dwa razy do roku we wcześniej podanych terminach. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe pow. 1 m3 z remontów i budów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie odpłatnie.

Odpady niebezpieczne, elektryczne i elektroniczne, wielkogabarytowe, budowlano-rozbiórkowe z drobnych remontów do 1 m3 można indywidualnie przekazać bezpłatnie do wyznaczonych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Miejsce i termin odbioru zostaną podane w sposób zwyczajowo przyjęty.

Na uwagę zasługuje fakt, że kto będzie selektywnie gromadził odpady, będzie uiszczał mniejszą opłatę za odbiór odpadów.


1. Uchwałę Nr II/26/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie podziału obszaru gmin - uczestników Związku Gmin Wierzyca na sektory.

Gmina Zblewo znajduje się w 7 sektorze, który obejmuje obszar gminy Zblewo i Lubichowo.


1. Uchwałę Nr III/30/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku Gmin Wierzyca uiszcza się bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:


- za miesiące: styczeń - luty do dnia 31 stycznia danego roku,

- za miesiące: marzec - kwiecień do dnia 31 marca danego roku,

- za miesiące: maj - czerwiec do dnia 31 maja danego roku,

- za miesiące: lipiec - sierpień do dnia 31 lipca danego roku,

- za miesiące: wrzesień - październik do dnia 30 września danego roku,

- za miesiące: listopad - grudzień do dnia 30 listopada danego roku.

Wnoszenie opłat rozpoczyna się opłatą za miesiące: lipiec - sierpień 2013 roku, w terminie do dnia 31 lipca 2013 roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na wskazany rachunek bankowy.


1. Uchwałę Nr III/31/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Związek Gmin Wierzyca przyjął zasadę naliczania opłaty od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej. W zależności od typu gospodarstwa, tzn. czy gospodarstwo jest jednoosobowe, czy wieloosobowe, stawki opłaty miesięcznej wynoszą w przypadku segregowania odpadów: 21,50 zł/m-c dla gospodarstwa jednoosobowego i 44,00 zł/m-c dla gospodarstwa wieloosobowego. Stawki opłaty bez selektywnej zbiórki (zmieszane) wynoszą 32,00 zł/m-c dla gospodarstwa jednoosobowego i 66,00 zł/m-c dla gospodarstwa wieloosobowego.

W zabudowie wielorodzinnej przyjęto zasadę naliczania stawki opłaty od iloczynu liczby mieszkańców. Stawka miesięczna od osoby przy segregacji odpadów wynosi 13,50 zł, a bez segregacji 20 zł.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. instytucje, zakłady usługowe i produkcyjne, domki letniskowe, szkoły itp.) zapłacą stawki miesięczne w zależności od pojemności pojemnika.

Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli nie są segregowane - za pojemnik o określonej pojemności:

1/ 120 litrów - w wysokości 30,00 zł

2/ 240 litrów - w wysokości 54,00 zł

3/ 360 litrów - w wysokości 78,00 zł

4/ 660 litrów - w wysokości 98,00 zł

5/ 1100 litrów - w wysokości 143,00 zł

6/ 2200 litrów - w wysokości 270,00 zł

7/ 5000 litrów - w wysokości 555,00 zł

8/ 7000 litrów - w wysokości 728,00 zł

9/ 10000 litrów - w wysokości 1.035,00 zł


Ustalono niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

- za pojemnik o określonej pojemności:


1/ 120 litrów - w wysokości 13,00 zł

2/ 240 litrów - w wysokości 24,00 zł

3/ 360 litrów - w wysokości 35,00 zł

4/ 660 litrów - w wysokości 65,00 zł

5/ 1100 litrów - w wysokości 95,00 zł

6/ 2200 litrów - w wysokości 180,00 zł

7/ 5000 litrów - w wysokości 370,00 zł

8/ 7000 litrów - w wysokości 485,00 zł

9/ 10000 litrów - w wysokości 690 zł


Stawka opłaty w określonej wysokość jest za jednokrotne opróżnienie pojemnika.


W ramach opłaty firma odbierająca odpady komunalne wstawi pojemniki lub worki.

Stawki opłaty mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy usługi.


1. Uchwałę Nr III/32/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Każdy właściciel nieruchomości winien złożyć deklarację na uchwalonych przez Związek drukach w siedzibie Związku.

Są dwa wzory deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

- pierwszy dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

- drugi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Związek Gmin Wierzyca planuje rozesłanie deklaracji do wszystkich właścicieli nieruchomości w drugiej połowie maja 2013 r. Termin składania deklaracji planowany jest do 20 czerwca 2013 r.


Od 1 lutego 2013 r. Biuro Związku Gmin Wierzyca ma siedzibę przy ul.


Zblewskiej 18 w Starogardzie Gdańskim (I piętro skrzydła Publicznej Szkoły


Podstawowej nr 1 od strony miasta, przy przystanku autobusowym).


Telefony komórkowe do kontaktu z biurem Związku:

- 530 886 095 - Dział Administracyjno-Gospodarczy - Pani Danuta


Więckiewicz

- 530 776 196 - Dział Finansowo - Księgowy - Pani Danuta Klein

- 530 946 185 - Dział Gospodarki Odpadami - Pan Stanisław Czechura


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz