poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Fundusze na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r. ....
O fundusze unijne z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się osoby i firmy z terenu wszystkich województw z wyjątkiem województwa wielkopolskiego, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.


Limit dostępnym środków do wykorzystanie w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł.

Fundusze unijne dla firm dają doskonałą szansę na zdobycie przewagi konkurencyjnej firm i rozwój lokalnej społeczności. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy, mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy.


W ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy.


Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy.


Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.


Więcej informacji na stronie internetowej FunduszeNaFirme.pl oraz na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz