sobota, 30 sierpnia 2003

Jednogłośna sesja

W czwartek, 28 sierpnia odbyła się 8 zwyczajna sesja Rady Gminy Lubichowo. Przewodniczący Rady Gminy Czesław Cichocki powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji radni wysłuchali informacji o pracy wójta gminy w okresie międzysesyjnym. mgr. inż. Ryszard Alechniewicz - wójt gminy Lubichowo wydał w okresie od 27 czerwca do 28 sierpnia zarządzenie powodujące zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 6.400 zł, z których 692 zł przeznaczono na uzupełnienie dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych na pierwszy kwartał tego roku, a 4.769 na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. 939 zł posłuży do sfinansowania zasiłku celowego w postaci wyprawek szkolnych (po 90 zł każda) dla uczniów, którzy podejmują naukę w klasach pierwszych.Kolejne zarządzenie dotyczyło zwiększenia planu dotacji docelowej o 842 zł na dalsze sfinansowanie wyprawki szkolnej, oraz o 1.100zł z przeznaczeniem na organizacje ogólnokrajowego referendum w sprawie podpisania Traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Wójt powołał też komisję do odbioru końcowego budowy kanalizacji sanitarnej( 2 etap zadanie 4) w Lubichowie. Jej skład to; Edmund Błański - przewodniczący, Henryk Jankowski i Krzysztof Laskowski i członkowie reprezentujący inwestora, Wiesław Nowogórski i Sławomir Walkowiak - reprezentanci wykonawcy oraz Brunon Alfuth i Stanisław Witta reprezentujący Radę Gminy. Wójt powołał komisję opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjum w składzie Mirosława Doring, Gerard Olszowy i Ewa Trzos. Kolejną komisję powołano celem przeprowadzenia przetargu na dowozy dzieci do placówek oświatowych. Jej skład to: Henryk Jankowski, Kazimierz Bieliński, Konrad Piotrkowski. Ostatnia z komisji miała za zadanie przeprowadzenie przetargu w trybie zapytania o cenę na dostawę węgla i miału węglowego. Wójt wziął udział w spotkaniu roboczym w sprawie regulacji i utrzymania rzeki Wdy z udziałem starosty powiatowego Sławomira Neumanna. 10 lipca wójt uczestniczył w walnym zgromadzeniu TSGKB "Bór" w Kaliskach, a z sołtysami Lubichowa , Wilczych Błot i Zielonej Góry oraz inspektorami UG, Arturem Chmieleckim i Henrykiem Jankowskim w konferencji na temat" Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" w Gdańsku. Wójt poinformował o zapisach notarialnych dotyczących 15 działek w tym 9 letniskowych w Osowie Leśnym o łącznej wartości 46.933 zł, 4 działek budowlanych w Lubichowie wartych 27.500 zł, 1 działki letniskowej w Mermecie - 2.420 zł i 1 letniskowej w Ocyplu - 20.000 zł. Łączna wartość sprzedanych działek to 126.853 zł. Wójt wziął udział w spotkaniu z producentami rolnymi w Pączewie. Poinformował, że rolnicy zainteresowani wstąpieniem do stowarzyszenia producentów mogą otrzymać w UG projekt statutu i deklaracji. Wójt podczas Święta Policji wręczył nagrody rzeczowe wyróżniającym się policjantom z Lubichowa: st. asp. Mariuszowi Szachnowskiemu i st. asp. Mirosławowi Landowskiemu. R. Alechniewicz uczestniczył w uroczystościach z okazji 75 - lecia OSP w Osiecznej.oraz w spotkaniu roboczym z przewodniczącymi komisji Rady Gminy i zasięgnął ich opinii na temat funkcjonowania kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia. Wójt zatwierdził wniosek o przeprowadzeniu przetargu na dostawę węgla i miału węglowego, który odbędzie się 3 września. Złożono stosowny wniosek z dokumentami o płatności wnikające z programu SAPARD za budowę kanalizacji sanitarnej w Lubichowie. Ponadto wójt poinformował o przygotowywanym wniosku o współfinansowanie kolejnego etapu budowy kanalizacji, którego termin składania upłynie 15 września. Wójt uczestniczył w spotkaniu z komitetem organizacyjnym Dożynek Gminnych, które odbędą się 21 września w Lubichowie, w spotkaniu ze społeczną Radą Opiniodawczo - Doradczą celem wydania opinii o funkcjonowaniu GOZ. Podobne spotkanie odbyło się z udziałem Rady Społecznej GOZ. Wójt zatwierdził rozstrzygnięcie przetargu na dowóz dzieci do szkół. Wybrano oferte starogardzkiego PKS (2 zł za kilometr brutto) .Wójt podkreślił, że zamiast 4 autobusów rejon obsłużą 2 . Wynika to z otrzymania nowego gimbusa. Wójt uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las, które odbyło się w UM w Starogardzie. Gmina Lubichowo ma w spółce 5 udziałów. Zakład ma być oddany do użytku pod koniec 2006 roku. Wójt poinformował o udziale gminy w ‘Wandrach Kociewskich" i rajdzie rowerowym a na zakończenie opowiedział o spotkaniu z dyrektorami szkół w sprawie przygotowania wniosków na skorzystanie z mozliwości 42 proc. Dofinansowania adań remontowych szkół w ramach programu aktywizacji obszarów wiejskich. Z kolei radni wysłuchali informacji o realizacji strategii rozwoju oswiaty w gminie, a nastepnie na mównicy stanęła Aneta Tutlewska, która nie miała łatwego zadania, bo musiała przeczytać( wymóg ustawowy) ośmiostronicową informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubichowo z I półrocze 2003 roku. My mamy lepiej bo możemy podać tylko najważniejsze liczby. Dochody gminy to 9.140.716, wydatki 8.847.480 zł. Nadwyżkę przeznaczono na spłatę kredytu. Po odczytaniu informacji pani skarbnik podziękowała za cierpliwość. Radni przystąpili do podejmowania uchwał. Najpierw zmienili budżet gminy zwiększając dochody i wydatki o 38.248 zł, co związane jest z uzyskaniem wyższych niż zakładane dochodów oraz pozyskaniem nowych źródeł finansowania, następnie uchwalili zaciągnięcie pożyczki w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 520 tyś. zł. Zostanie ona przeznaczona na dalszą budowę kanalizacji sanitarnej w Lubichowie. Spłata zobowiązań w latach 2005-2009. Kolejną uchwałą radni zdecydowali o wyborze Banku Spółdzielczego w Lubichowie na placówkę, która będzie obsługiwała budżet gminny przez okres 5 lat. Następnie radni ustalili zasady pokrywania przez rodziców kosztów żywienia dziecka w Publicznym Przedszkolu w Lubichowie oraz udziału w kosztach przyrządzaniu posiłków. Uchwalono, że rodzice uiszczą miesięczną opłatę na pokrycie kosztów żywienia dziecka wg stawek ustalonych w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opłatę 67 zł miesięcznie tytułem udziału w kosztach przyrządzania posiłków. W kolejnej uchwale radni zwiększyli ogólną kwotę na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 5.240 zł, a w następnej powołali zespół, który na kolejnej sesji przedstawi swoją opinię na temat kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie. Ponadto uchwalono zabezpieczenie środków na remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie - 40.600 zł i wyposażenie klasy zerowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zelgoszczy - 23.500 zł. Wójt odpowiadał na wcześniej zgłaszane pytania. Radni Mosiński i Michna zwracali uwagę na pogorszenie się jakości wody w Jeziorze Starym w Zelgoszczy. Wójt uspokajał, że próbki wody są badane i dopiero one miarodajnie wykażą czy woda spełnia normy. Radny Tomasz Mosiński zwracał uwagę na brak rynienek deszczowych przy ul. Głównej, co powoduje ochlapywanie elewacji przez samochody w czasie deszczu. Jerzy Lewandowski po raz kolejny podnosił sprawę linii elektrycznych, które wiszą nad boiskami w Ocyplu i Bietowie. Postulował zastąpienie przewodami izolowanymi, żeby któremuś z grających nie stała się krzywda podczas meczów. Wójt obiecał, że pomimo negatywnego nastawienia starogardzkiej Energy , która obciążyłaby kosztami gminę przedstawić sprawę gdańskiemu kierownictwu firmy. Radny Wambier powiedział, ze na placu gier i zabaw w Ocyplu są niezabezpieczone trzy pokrywy do szamb, oraz że p . Teresa Makowska nie chce wpuścić na swój teren pracowników gminy, a jest to konieczne aby oczyściś odpływ deszczówki. Wójt poinformował, ze droga jest powiatowa i to powiat powinien być adresatem tych postulató oraz obiecał je przekazać. Szaba zabezpiecza pracownicy gminy. Słtys Lubichowa Stanisław Karaszewski poinformował, że we wsi jest sprzedawany alkohol nieletnim. - Chłopcy 10 i 12 letni chodzą z piwem. Jak zwracam uwagę , to słuszę: A co cię to stary dziadzie obchodzi" - stwierdził- kto im je sprzedaje?- pytał. Z sali usłyszał, ze dorośli za piwo kupują nieletnim. Wójt przypomniał o ustawie i prosił o informowaniu o przypadkach jej łamania. Stwierdził, że dziwi się, że w tak małym środowisku dochodzi do tego. powiedział, że uczuli policjantów na ten problem. Podnoszono jeszcze sprawę zasiłków z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które zdaniem wielu obecnych są po prostu przepijane przez pobierajacych je z gminnej kasy. Zarzuty odpierała Ewa Trzos - kierownik GOPS, twierdząc, że z ustawy jasno wynika, że pomoc nalezy się osobom z dysfunkcjami: alkoholikom, narkomanom i bezrobotnym. Kiedy GOPS próbował wstrzymywać środki, zainreresowani odwoływali się do Gdańska, skąd strofowano urzędników nakazując im wypłacanie świadczeń. Tematów było sporo. Bedziemy do nich wracać w kolejnych publikacjach. Jarosław Stanek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz