czwartek, 25 stycznia 2007

Kaliska. Praca w GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach ogłasza nabór na stanowisko pracy:
pracownik ds. obsługi świadczeń rodzinnych i zadań pomocy społecznej
1. Wymagania niezbędne:
a/ wykształcenie wyższe ( preferowane kierunki: psychologia, socjologia, praca socjalna,
administracja )
b/ dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
c/ znajomość tematyki z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i zadań z
zakresu pomocy społecznej
d/ obsługa komputera

2. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a/ obsługa świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
b/ praca z klientem pomocy społecznej
c/ współpraca z partnerami w zakresie realizacji zadań GOPS

3. Wymagane dokumenty:
a/ życiorys (CV)
b/ list motywacyjny
c/ dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych
studiów)
d/ kwestionariusz osobowy
e/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kaliskach ( w sekretariacie, pokój nr 26) lub poczta na adres Urzędu Gminy, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska ( z dopiskiem " Dotyczy naboru na stanowisko pracownika ds. obsługi świadczeń rodzinnych i zadań pomocy społecznej") w terminie do 09 lutego 2007r. do godz. 14,00.
Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej gminy Kaliska oraz na tablicy informacyjnej w UG Kaliska przy ul. Nowowiejskiej 2.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001 Nr 142 poz.1593 z późn. zm.)
Bliższych informacji udziela Kierownik GOPS Kaliska / pokój nr 9, tel. (058) 58 89 201 w.45


Beata Wysokińska
Kierownik GOPS Kaliska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz