niedziela, 5 grudnia 2010

NOMINUJ DO NAGRODY KOCIEWSKIE PIÓRO

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar w Zblewie informuje o możliwości ubiegania się o nagrodę "Kociewskie Pióro" za osiągnięcia i zasługi dla regionu Kociewia z dziedzinie literatury, publicystyki i animacji kultury w danym roku lub w uznaniu za całokształt działalności.

Zasady i tryb przyznawania "Kociewskiego Pióra" przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalnego im. Małgorzaty Hillar w Zblewie za osiągnięcia i zasługi dla Regionu Kociewia w dziedzinie: literatury, publicystyki, animacji kultury

§ 1
1. Za osiągnięcia i zasługi dla Regionu Kociewia w danym roku lub w uznaniu za całokształt działalności przyznaje się doroczne "Kociewskie Pióro" w następujących kategoriach:

1. literatura,
2. publicystyka,
3. animacja kultury

2. Nagrody mogą być indywidualne lub zbiorowe
3. Nagrody przyznaje się za działalność prowadzoną na terenie Kociewia lub za osiągnięcia o charakterze ponadregionalnym

§ 2
1. Nagroda za całokształt działalności może być przyznawana tej samej osobie tylko raz.
2. Każdy z nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

§ 3
Do nagrody mogą być typowane osoby fizyczne i prawne, które wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami mającymi znaczenie dla Kociewia i jego mieszkańców, a w szczególności:
1. przyczyniły się do promocji Kociewia w kraju i za granicą
2. inspirowały wydawnictwa
3. stworzyły warunki rozwoju twórczości ludowej, amatorskiej, rękodzieła artystycznego lub innego odkrycia w tej dziedzinie
4. reprezentowały postawy i potrzeby środowiska związanych z kulturą i tradycją regionalną

§ 4
Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać następujące podmioty:
1) organy administracji samorządowej
2) instytucje kultury
3) organizacje pozarządowe,
4) fundacje,
5) stowarzyszenia
6) osoby fizyczne

§ 5
1. Nagrody przyznaje Prezes Stowarzyszenia w oparciu o wniosek Kapituły Nominującej
2. Kapitułę Nominującą w składzie 7 osób powołuje Prezes Towarzystwa na czas kadencji.

§ 6
1. Harmonogram prac:
1. do końca grudnia - przyjmowanie zgłoszeń (w formie pisemnych wniosków wraz z uzasadnieniem)
2. do 15 stycznia - wybór laureatów przez Kapitułę
3. do końca stycznia uroczyste wręczenie nagród

2. Do zgłoszenia może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Kapituły
3. W razie potrzeby Kapituła może zwrócić się do zgłaszającego lub kandydata o dodatkowe informacje i materiały.
4. Udokumentowane zgłoszenia należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.


Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. Małgorzaty Hillar w Zblewie
Emilia Bielska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz