środa, 8 grudnia 2010

Ogłoszenie. Wójt Gminy w Zblewie przypomina...

Wójt Gminy w Zblewie przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązkach utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.Obowiązek ten wynika z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami ) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Również zgodnie z § 3, Rozdział II uchwały Rady Gminy w Zblewie Nr XXXVIII/189/97 z dnia 3 lipca 1997 r. właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości między innymi poprzez :
- uprzątanie przez właścicieli nieruchomości chodników położonych wzdłuż ulicy niezwłocznie po opadach błota, śniegu, lodu z powierzchni nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram itp. (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów) oraz posypywanie pisakiem chodnika; uprzątanie błota, śniegu, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak, by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię,
- usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych,
- usuwanie śniegu z dachów budynków.

Ponadto zgodnie z § 17 i 18 regulaminu osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy między innymi :

- wyposażenie psa w obroże i kaganiec w przypadku ras agresywnych,
- prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznanej za agresywne lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu,
- niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników,
- niewprowadzanie zwierząt domowych i gospodarskich na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk i miejsc zwyczajowo przyjętych kąpiel przy jeziorach oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy,
- niedopuszczanie do zakłócenia ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

Przypomina się, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, wyżej cytowanej ustawy podlega karze grzywny ( art. 10 ust. 2). Karze grzywny podlega również ten kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie ( art. 10 ust. 2 a).

Zblewo, dnia 07.12.2010 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz