środa, 11 lutego 2015

Trwają prace nad Programem Niskoemisyjnego Rozwoju dla powiatu starogardzkiegoStarosta Leszek Burczyk otwiera warsztaty PPNR

W ostatnim tygodniu stycznia w siedzibie władz powiatowych miało miejsce kolejne spotkanie poświęcone Pilotażowemu Programowi Niskoemisyjnego Rozwoju dla powiatu starogardzkiego. Obok lokalnych władz i instytucji wzięli w nim udział przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i społeczeństwa.

Związek pomiędzy emisjami gazów cieplarnianych, a globalnymi zmianami klimatycznymi został uznany przez świat nauki wiele lat temu. By jednak problem zmian klimatu i ich konsekwencji nabrał wymiaru lokalnego, o otwarcie warsztatów organizatorzy poprosili kierownika Katedry Meteorologii i Klimatologii Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego prof. Mieczysława Miętusa.

W swojej prezentacji przedstawił on m.in. analizę możliwych scenariuszy klimatycznych na najbliższe 15 lat wraz z przedstawieniem ich skutków dla mieszkańców i gospodarki powiatu starogardzkiego.

Wyniki badań prof. Miętusa wskazują, że należy spodziewać się istotnego zmniejszenia surowości i długości zim. Łagodniejsze będą pory przejściowe oraz cieplejsze miesiące letnie z okresami wysokich i bardzo wysokich - jak na nasza strefę klimatyczną - temperatur. Korzyścią z tych zmian będzie krótszy okres zwiększonego zimowego zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną oraz wydłużenie okresu wegetacyjnego. Nie zrekompensuje to jednak zjawisk negatywnych.

M.in. w wyniku coraz powszechniejszego korzystania z klimatyzacji nastąpi zwiększone zapotrzebowanie na energię w okresach letnich. Wzrośnie również ryzyko występowania zachorowań na choroby typowe dla wilgotnych i wietrznych okresów, czyli przesileń jesiennych i wiosennych. Częściej również będą występować będą gwałtowne zmiany ciśnienia, co przyniesie silne wiatry przechodzące w wichury i trąby powietrzne. Zagrożone będą drzewostany, konstrukcje dachowe, wysokie budowle oraz linie energetyczne. Należy również liczyć się ze znacząco częstszymi przypadkami lokalnych podtopień, wynikających z gwałtownych opadów deszczu. Jeśli dodać do tego wzrost parowania powierzchniowego, skutkujący pogorszeniem jakości gleby i związane z podwyższeniem średnich temperatur zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi z powszechnymi chorobami układu krążenia, należy zgodzić się, że potrzeba działania na rzecz ograniczenia emisji jest pilna.

Głównym źródłem powstawania emisji jest energetyka oparta na technologiach węglowych. To jedna z przyczyn, dla których należy rozmawiać o tym, w jaki sposób zamierzamy produkować energię w przyszłości. Druga to nieubłaganie wyczerpujące się zasoby paliw kopalnych, na których oparta jest praca polskich elektrowni. Konsekwencje omijania tego problemu dla społeczeństwa i gospodarki będą katastrofalne. Dlatego już dziś UE tak mocno promuje tzw. odnawialne źródła energii (OZE). W Polsce z OZE pozyskujemy ok. 11% energii, a są kraje, w których ten wskaźnik jest trzykrotnie wyższy, jak np. Austria.

Całodzienne spotkanie w którym uczestniczyło niemal 40 osób miało charakter zajęć warsztatowych. Prowadzone były przez ekspertów w pięciu grupach: rolnictwo i tereny zielone, energetyka, gospodarka komunalna i odpadami , transport oraz budowanie świadomości. Uczestnicy przed warsztatami zapoznali się z materiałami diagnozującymi obecną sytuację powiatu, a w ich trakcie poddali je ocenie. Dyskusja pozwoliła na wskazanie, z punktu widzenia niskoemisyjnej gospodarki, silnych i słabych stron powiatu oraz możliwych szans i zagrożeń dla jego rozwoju.

Wypracowane wnioski staną się podstawą do dalszych prac.

Następne spotkanie poświęcone Programowi Niskoemisyjnego Rozwoju planowane jest na początek marca. Zostanie wtedy dokonana ocena propozycji materiału końcowego. Do tego czasu będą trwały intensywne prace eksperckie nad jego treścią.

Powstanie Programu Niskoemisyjnego Rozwoju odbywa się w ramach projektu Dobry Klimat dla Powiatów. Jest on finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego Programu LIFE+. Wspólnie z władzami powiatu pracują nad nim Instytut na rzecz Ekorozwoju z Warszawy i Związek Powiatów Polskich.

Więcej o projekcie i programie można dowiedzieć się na stronie www.ppnr.pl.

źródło: ppnr.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz