czwartek, 4 czerwca 2015

STANISŁAW SIERKO. Jest Program Opieki nad Zabytkami i co z tego?

Program Opieki nad Zabytkami Miasta Starogard Gdański na lata 2013-2016


Miasto Starogard Gdański posiada piękny program opieki nad zabytkami. W miejskim wykazie zabytków jest aż 621 obiektów zabytkowych. Jak o nie dba miasto, każdy widzi. Poniżej publikujemy obszerne fragmenty oficjalnego i obowiązującego władze miasta Programu Opieki nad Zabytkami.

"…Program opieki nad zabytkami to dokument własny samorządu Starogardu Gdańskiego, służący do podejmowania planowanych działań dotyczących ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, sporządzany na podstawie ustawy…

Program opieki nad zabytkami jest zgodnie z ustawą cyklicznie aktualizowany. Niniejsze opracowanie jest aktualizacją programu dotychczasowego, obejmującego okres 2009 -2012.

Wskazane w nim działania są zgodne z krajowymi, wojewódzkimi, a także lokalnymi dokumentami programowymi oraz dokumentami o charakterze strategicznym.

Opracowywanie "Programu… " jest zadaniem własnym samorządu gminnego, a opieka nad zabytkami zadaniem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym, formą zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty (ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm. - art. 7 ust. 1 pkt 9). Sporządzanie i realizacja programu stanowi jeden z przejawów ochrony zabytków, który jest obowiązkiem organów administracji publicznej. Sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami ma charakter obligatoryjny…

Założona przez samorząd miasta Starogard Gdański polityka opieki nad zabytkami przewiduje działania wieloletnie, zatem jedynie niektóre mogą przynieść natychmiastowe skutki. Efekty części działań i przedsięwzięć długofalowych mogą być widoczne dopiero w przyszłości. Istotne jest także budzenie świadomości wagi zagadnień właściwej opieki nad zabytkami.

Istotne jest współdziałanie wielu partnerów w celu ochrony zabytków, w tym współpraca z właścicielami i użytkownikami obiektów zabytkowych. Na podkreślenie zasługuje także założenie ustawowe (art. 6 ustawy o zabytkach), że zabytki podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

Wskazane w programie działania nie stanowią nakazów i zakazów, a wyznaczają cele strategiczne, kierunki działań wynikające z diagnozy stanu obecnego. Program nie stanowi formy aktu prawa wiążącego…

Jako priorytet przyjęto zachowanie, utrwalenie, podkreślenie tożsamości miasta oraz aktywizację obywatelską, społeczną i zawodową mieszkańców.

Stanisław Sierko

Zdjęcia młynów z dn. 8 kwietnia 2013 r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz