piątek, 10 stycznia 2014

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zblewo ws. uchwały na temat kapielisk

Wójt Gminy Zblewo podaje do publicznej wiadomości PROJEKT Uchwały Rady Gminy Zblewo
w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zblewo.

Mieszkańcy Gminy, oraz inne osoby mogą składać uwagi
i propozycje do Projektu Uchwały przez okres 21 dni tj. do dnia 23 stycznia 2014 r. w następujący sposób:

1. pisemnie do Urzędu Gminy w Zblewie /sekretariat /
2. telefonicznie do Urzędu Gminy 58 588 4381
3. internetowo e-mail : gmina @ zblewo.pl

Wójt Gminy Zblewo
Krzysztof TrawickiZblewo, dnia 3 stycznia 2014 r.


PROJEKT


Uchwała Nr / / 2014

Rady Gminy Zblewo z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zblewo
w 2014 roku
Na podstawie art.34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne
/tekst jednolity tj. Dz.U. Nr 239 z 2005 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami /
w brzmieniu nadanym art.1 pkt.3 ustawy z dnia 04 marca 2010 - Prawo Wodne
/Dz.U. Nr 44 poz.253/ oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /tekst jednolity/ Dz.U.Nr 142 z 2001 poz. 1591 z późn.
zmianami / Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się na rok 2014 wykaz kąpielisk na terenie Gminy Zblewo tj. :

1. kąpielisko ośrodka wypoczynkowego w Twardym Dole , położonego nad
Jeziorem Niedackim, Twardy Dół, 83-224 Borzechowo, oznakowane linią brzegową o długości 50 m, nr działki 15.
Liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska - ok. 300 osób.

2. kąpielisko ośrodka wypoczynkowego JEZIORNIK w Borzechowie,
położonego nad Jeziorem Borzechowskim Wielkim,83-222 Borzechowo Nr działki 309, oznakowane linią brzegową o długości 55 m, liczba korzystających osób dziennie z kąpieliska nie powinna przekroczyć 300 osób.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywie-
szenie w wsiach sołeckich oraz w miejscowościach w których znajdują się
kąpieliska oraz Urzędzie Gminy Zblewo przez okres 30 dni.
Przewodniczący Rady Gminy
w Zblewie

Janusz TrochaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz