środa, 20 lutego 2008

Nagroda Wójta Gminy Zblewo - zasady

Zasady i tryb przyznawania dorocznych nagród Wójta Gminy Zblewo za osiągnięcia i zasługi dla gminy Zblewo i jej mieszkańców w dziedzinie społeczno-gospodarczej, kulturalno-oświatowej, sportowej.

§1
l. Za osiągnięcia i zasługi dla Gminy Zblewo i jej mieszkańców w dziedzinie społeczno-gospodarczej, kulturalno-oświatowej, sportowej przyznaje się doroczne nagrody Wójta Gminy Zblewo, po jednej w każdej dziedzinie.
2. Nagrody mogą być indywidualne lub zbiorowe.
3. Nagrody przyznaje się za działalność prowadzoną w gminie Zblewo lub za osiągnięcia o charakterze ponadlokalnym.
§2
Do nagrody mogą być typowane osoby fizyczne i prawne, które wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami mającymi znaczenie dla Gminy Zblewo i jej mieszkańców, a w szczególności:
1) przyczyniły się do promocji gminy w kraju i za granicą
2) przyczyniły się do rozwoju społeczno- gospodarczego, kulturalno-oświatowego, sportu
3) przysporzyły gminie i jej mieszkańcom korzyści materialnych lub duchowych.
§3
1. Nagrody przyznaje Wójt Gminy Zblewo w oparciu o wniosek Zespołu Nominującego.
2. Zespół Nominujący, w składzie 5 osób, powołuje Wójt Gminy Zblewo na czas kadencji.
§4
Do zgłoszenia kandydatów do nagród uprawnione są:
1) Rady Sołeckie
2) Komisje Rady Gminy Zblewo
3) Pracodawcy
4) Organizacje pozarządowe
5) Członkowie Zespołu Nominuj ącego
6) Wójt Gminy
§5
Harmonogram prac:
1) do końca m-ca lutego - przyjmowanie zgłoszeń (w formie pisemnych wniosków wraz z uzasadnieniem)
2) m-c marzec - wybór laureatów przez Zespół Nominujący
3) m-c kwiecień przedłożenie wniosku o przyznanie nagród wraz z uzasadnieniem Wójtowi Gminy, oraz uroczyste wręczenie nagród.
2. Do zgłoszenia może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Zespołu Nominującego.
3. W razie potrzeby Zespół może zwrócić się do zgłaszającego lub kandydata o dodatkowe informacje i materiały.
4. Udokumentowane zgłoszenia należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Zblewie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz