czwartek, 5 kwietnia 2007

Smętowo - porzetarg o wartości 60 tys. euro

O g ł o s z e n i e
Wójt Gminy w Smętowie Granicznym

działając zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 poz 177 z dnia 09.02.2004;
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 tyS. EURO na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na II etap sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne (część zachodnia od torów kolejowych )

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać bezpłatnie w UG w Smętowie Granicznym, pokój nr 2 w godz od 7.30 do 15.30 oraz na stronie www.smetowo.pl
2.Termin składania ofert upływa 30.04.2007 r. o godz. 10.00
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 30.04.2007 r. o godz. 10.15 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Dworcowej 10
4. Kryteria oceny - cena 100 %
5. Termin związania ofertą 30 dni
6. Inwestor nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych
7. wadium - nie wymaga się
8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy , którzy spełniają wymogi
określone w art. 22 ust 1 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - prawo zamówień publicznych (Dz.U Nr 19, poz 177) oraz SIWZ


Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Krystyna Łopatowska i Grzegorz Górski tel /058/ 561 90 33

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz