środa, 11 kwietnia 2007

Zarządzenie Wójta Gm. Smetowo

Zarządzenie Nr 21/2007
Wójta Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 06 kwietnia 2007 r.Zarządzenie Nr 21/2007
Wójta Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 06 kwietnia 2007 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1
Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe.

§ 2
Ogłoszenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej Gminy Smętowo Graniczne, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wójt Gminy
Smętowo Graniczne
Zofia Kirszenstein


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz