środa, 11 kwietnia 2007

Wójt Gminy Smętowo Graniczne ogłasza

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/07
Wójta Gminy Smętowo Gr.
z dnia 06 kwietnia 2007 r.


Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe


na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe w sferze
upowszechniania kultury fizycznej sportu i rekreacji

Formy realizacji zadania
- organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych
- organizacja zajęć sportowych i rozgrywek piłki nożnej dla seniorów
- udział w zawodach

Wysokość środków publicznych:
a)przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w 2007 roku: 35.000,00 zł
b)przekazanych na wsparcie realizacji zadania w 2006 roku: 41.684,28 zł


I. Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacja zostanie przyznana na wsparcie realizacji zadania z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) lub innych właściwych przepisów oraz zgodnie z rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ( Uchwała Nr VI/38/2007 Rady Gminy Smętowo Gr. z dnia 29 marca 2007 r.)

2. Wójt przyznaje dotacje celowe na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
4. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5. Dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 75% kosztów jego realizacji.

II. Terminy i warunki realizacji zadań
1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2007 roku.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.


III. Termin składania ofert
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2. Oferty dotyczące wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresie należy składać w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2007 r. do godz. 9.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym - pok.3
w zaklejonej kopercie z napisem "Konkurs 2007". O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data stempla pocztowego. W dniu 9 maja 2007 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym w pok. Nr 5 odbędzie się publiczne otwarcie ofert.
3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. ( Dz. U. z 2005 r. nr 264, poz. 2207).
4. Wyżej wymienione wzory są dostępne na stronie internetowej Gminy Smętowo Graniczne oraz w Urzędzie Gminy w pok. 3.

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Do oceny ofert Wójt Gminy powołuje komisję, która dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań i przedstawia Wójtowi do akceptacji.
4. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
5. Wybór oferty stanowiącej formę realizacji ww. zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- o celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz
z niniejszym ogłoszeniem,
- o posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego,
ekonomicznego i rzeczowego,
- o zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
- o osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego
projektu,
- o ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,
- o pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego,
powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych.
- o posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa
lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego
zadania,
- o rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej
dotacji, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
- o rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych
z budżetu Gminy.


V. Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy a oferentem.
2. W trakcie wykonywania zadania jak i po jego realizacji Wójt lub wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania
w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności
i gospodarności.
3. Dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymane na realizację zadania.
4. Podmiot wykonujący zadanie zobowiązany jest do dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów ( faktur, rachunków) oraz dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli celowości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
4. W realizacji dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawiane przed datą zawarcia umowy.
5. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Smętowo Graniczne, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 21/07
Wójta Gminy Smętowo Gr.
z dnia 06 kwietnia 2007 r.


Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe

Wójt Gminy Smętowo Graniczne ogłasza
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe w sferze
upowszechniania kultury fizycznej sportu i rekreacji

Formy realizacji zadania
- organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
- organizacja zajęć sportowych i rozgrywek piłki nożnej dla dzieci i młodzieży
- udział w zawodach

Wysokość środków publicznych:
a)przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w 2007 roku: 10.000,00 zł
b)przekazanych na wsparcie realizacji zadania w 2006 roku: 2.800,00 zł


I. Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacja zostanie przyznana na wsparcie realizacji zadania z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) lub innych właściwych przepisów oraz zgodnie z rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ( Uchwała Nr VI/38/2007 Rady Gminy Smętowo Gr. z dnia 29 marca 2007 r.)

2. Wójt przyznaje dotacje celowe na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
4. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5. Dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 75% kosztów jego realizacji.

II. Terminy i warunki realizacji zadań
1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2007 roku.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.


III. Termin składania ofert
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2. Oferty dotyczące wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresie należy składać w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2007 r. do godz. 9.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym - pok.3
w zaklejonej kopercie z napisem "Konkurs 2007". O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data stempla pocztowego. W dniu 9 maja 2007 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym w pok. Nr 5 odbędzie się publiczne otwarcie ofert.
3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. ( Dz. U. z 2005 r. nr 264, poz. 2207).
4. Wyżej wymienione wzory są dostępne na stronie internetowej Gminy Smętowo Graniczne, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy w pok. 3.
IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Do oceny ofert Wójt Gminy powołuje komisję, która dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań i przedstawia Wójtowi do akceptacji.
4. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
5. Wybór oferty stanowiącej formę realizacji ww. zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- o celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz
z niniejszym ogłoszeniem,
- o posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego,
ekonomicznego i rzeczowego,
- o zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
- o osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego
projektu,
- o ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,
- o pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego,
powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych.
- o posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa
lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego
zadania,
- o rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej
dotacji, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
- o rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych
z budżetu Gminy.


V. Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy a oferentem.
2. W trakcie wykonywania zadania jak i po jego realizacji Wójt lub wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.
3. Dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymane na realizację zadania.
4. Podmiot wykonujący zadanie zobowiązany jest do dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów ( faktur, rachunków) oraz dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli celowości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
5. W realizacji dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawiane przed datą zawarcia umowy.
6. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Smętowo Graniczne, w Biuletynie informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz