piątek, 20 kwietnia 2007

Zarządzenie Wójta Nr 23/2007

Zarządzenie Nr 23/2007

Wójta Gminy Smętowo Graniczne

z dnia 19 kwietnia 2007 r.w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe.

§ 2

Ogłoszenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej Gminy Smętowo Graniczne, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wójt Gminy

Smętowo Graniczne

Zofia Kirszenstein
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 23/07

Wójta Gminy Smętowo Gr.
z dnia 19 kwietnia 2007 r.


Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe

Wójt Gminy Smętowo Graniczne ogłasza

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe w sferze

promocji gminy

Formy realizacji zadania

- wspieranie działań i inicjatyw promujących Gminę Smętowo Graniczne


Wysokość środków publicznych:

przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w 2007 roku: 5.000,00 zł

przekazanych na wsparcie realizacji zadania w 2006 roku: 6.000,00 zł

I. Zasady przyznawania dotacji

1. Dotacja zostanie przyznana na wsparcie realizacji zadania z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) lub innych właściwych przepisów oraz zgodnie z rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ( Uchwała Nr VI/38/2007 Rady Gminy Smętowo Gr. z dnia 29 marca 2007 r.)

2. Wójt przyznaje dotacje celowe na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

4. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5. Dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 75% kosztów jego realizacji.

II. Terminy i warunki realizacji zadań

1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2007 roku.

2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

III. Termin składania ofert

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2. Oferty dotyczące wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresie należy składać w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2007 r. do godz. 9.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym - pok.3
w zaklejonej kopercie z napisem "Konkurs 2007 - zadanie pod nazwą promocja". O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data stempla pocztowego. W dniu 18 maja 2007 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym w pok. Nr 5 odbędzie się publiczne otwarcie ofert.

3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. ( Dz. U. z 2005 r. nr 264, poz. 2207).

4. Wyżej wymienione wzory są dostępne na stronie internetowej Gminy Smętowo Graniczne oraz w Urzędzie Gminy w pok. 3.

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Do oceny ofert Wójt Gminy powołuje komisję, która dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań i przedstawia Wójtowi do akceptacji.

4. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

5. Wybór oferty stanowiącej formę realizacji ww. zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- o celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz
z niniejszym ogłoszeniem,

- o posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego,
ekonomicznego i rzeczowego,

- o zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,

- o osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego
projektu,

- o ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,

- o pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego,
powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych.

- o posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa
lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego
zadania,

- o rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej
dotacji, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,

- o rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych
z budżetu Gminy.

V. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy a oferentem.

2. W trakcie wykonywania zadania jak i po jego realizacji Wójt lub wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania
w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności
i gospodarności.

3. Dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymane na realizację zadania.

4. Podmiot wykonujący zadanie zobowiązany jest do dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów ( faktur, rachunków) oraz dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli celowości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

4. W realizacji dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawiane przed datą zawarcia umowy.

5. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Smętowo Graniczne, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 23/07

Wójta Gminy Smętowo Gr.
z dnia 19 kwietnia 2007 r.


Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe


Wójt Gminy Smętowo Graniczne ogłasza

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe w sferze

polityki prorodzinnej


Formy realizacji zadania

- organizacja imprez sportowych, kulturalnych lub turystycznych dla rodzin z terenu gminy Smętowo Graniczne.


Wysokość środków publicznych:

przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w 2007 roku: 5.000,00 zł

przekazanych na wsparcie realizacji zadania w 2006 roku: 5.000,00 złI. Zasady przyznawania dotacji

1. Dotacja zostanie przyznana na wsparcie realizacji zadania z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) lub innych właściwych przepisów oraz zgodnie z rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ( Uchwała Nr VI/38/2007 Rady Gminy Smętowo Gr. z dnia 29 marca 2007 r.)


2. Wójt przyznaje dotacje celowe na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

4. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5. Dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 75% kosztów jego realizacji.


II. Terminy i warunki realizacji zadań

1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2007 roku.

2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

III. Termin składania ofert

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2. Oferty dotyczące wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresie należy składać w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2007 r. do godz. 9.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym - pok.3
w zaklejonej kopercie z napisem "Konkurs 2007 - zadanie pod nazwą polityka prorodzinna". O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data stempla pocztowego. W dniu 19 maja 2007 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym w pok. Nr 5 odbędzie się publiczne otwarcie ofert.

3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. ( Dz. U. z 2005 r. nr 264, poz. 2207).

4. Wyżej wymienione wzory są dostępne na stronie internetowej Gminy Smętowo Graniczne oraz w Urzędzie Gminy w pok. 3.

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Do oceny ofert Wójt Gminy powołuje komisję, która dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań i przedstawia Wójtowi do akceptacji.

4. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

5. Wybór oferty stanowiącej formę realizacji ww. zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- o celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz
z niniejszym ogłoszeniem,

- o posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego,
ekonomicznego i rzeczowego,

- o zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,

- o osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego
projektu,

- o ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,

- o pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego,
powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych.

- o posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa
lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego
zadania,

- o rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej
dotacji, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,

- o rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych
z budżetu Gminy.

V. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy a oferentem.

2. W trakcie wykonywania zadania jak i po jego realizacji Wójt lub wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania
w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności
i gospodarności.

3. Dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymane na realizację zadania.

4. Podmiot wykonujący zadanie zobowiązany jest do dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów ( faktur, rachunków) oraz dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli celowości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

4. W realizacji dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawiane przed datą zawarcia umowy.

5. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Smętowo Graniczne, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz