niedziela, 14 listopada 2010

Plany zagospodarowania przestrzennego wpływają na rozwój Gminy Zblewo

Gmina rozwija się również dzięki... planom

Zblewo nie posiada wprawdzie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy, ale w strategicznych i atrakcyjnych miejscach radni Rady Gminy Zblewo obecnej kadencji uchwalili kilka miejscowych planów, które w przyszłości mogą zaowocować jej dynamicznym rozwojem.

Uchwalono między innymi plan zagospodarowania przestrzennego na około 30 ha gruntów w miejscowości Radziejewo Teren ten położony jest na cyplu Jeziora Wielkiego Borzechowskiego i Szteklińskiego, i przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe, usługi turystyczne

Podobny plan uchwalono na teren w Miradowie przy drodze krajowej nr 22. Jest to obszar liczący 16 ha. Ten teren mógłby zostać zagospodarowany pod usługi turystyczne w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc hotele, gastronomia, wypoczynek i sport, a może park rozrywki?.
Tereny te są własnością Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku, która już przygotowuje oferty do sprzedaży.
Zagospodarowanie takiego obszaru spowoduje na pewno ożywienie w zakresie usług budowlanych. Jest szansa, aby miejscowa ludność otrzymała dodatkowe zatrudnienie. Zwiększy się zapotrzebowanie na usługi i zaopatrzenie, przybędzie nam mieszkańców.
W rezultacie zwiększą się wpływy z podatków i będziemy mogli inwestować w infrastrukturę gminy.

Jako Gmina jesteśmy w posiadaniu kilku bardzo atrakcyjnych terenów, które posiadają plany zagospodarowania przestrzennego i czekają na potencjalnych inwestorów.
W miejscowości Zblewo posiadamy 20 ha gruntów przeznaczonych pod przetwórstwo, produkcję, rzemiosło i usługi. Teren położony jest w odległości ok. 150m od drogi krajowej nr 22.
W miejscowości Pinczyn posiadamy około 3 ha przeznaczonych pod rzemiosło i usługi. Jeden teren umiejscowiony jest przy drodze powiatowej Pinczyn - Piesienica - ok. 2 ha. Drugi teren przy drodze gminnej Pinczyn - Pałubinek - ok. 1 ha.
W miejscowości Bytonia posiadamy około 1 ha gruntów przy drodze krajowej nr 22, który też przeznaczony jest pod rzemiosło i usługi.
Również w miejscowości Pinczyn zaczyna się dynamicznie rozwijać osiedle mieszkaniowe, na którym wydzielono 69 działek, z czego ponad 40 zostało już sprzedanych.
Osiedle to w roku 2009 uzbroiliśmy w wodę, w kanalizację burzową i kanalizację sanitarną.
Poza planami zagospodarowania przestrzennego, które obowiązują na terenach, które stanowią własność Gminy Zblewo, zostały również opracowane plany na tereny prywatne.
W miejscowości Zblewo bardzo prężnie zaczęło się rozwijać osiedle domków jednorodzinnych z piękną restauracją "Konopielka" przy drodze krajowej nr 22.
W miejscowości Borzechowo przygotowano tereny pod rekreację i wypoczynek nad Jeziorem Borzechowskim Małym, a także tereny mieszkaniowe przy ulicy Szkolnej
W miejscowości Semlin i Bytonia przygotowano tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Łącznie w Gminie Zblewo aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego posiada 181,92 ha.
Oprócz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowujemy decyzje o warunkach zabudowy. Od roku 2008 opracowaliśmy około 350 decyzji na realizację nowych inwestycji. Dla porównania informujemy, że zgodnie z decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gd., w latach 2008-2010 oddano do użytku 170 inwestycji na terenie gminy Zblewo. Czyli prawie co druga inwestycja została zrealizowana w stosunku do zaplanowanych.
Wspomnieć należy również, że obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zblewo.
Obecnie obowiązujące studium (od roku 1995 ze zmianami) zawiera wprawdzie tereny pod budownictwo, pod podstawowe i standardowe inwestycje, ale brakuje w nim nowoczesnych rozwiązań i nowoczesnych inwestycji.
Ochrona środowiska, poszanowanie energii, zrównoważony rozwój wymuszają na nas wprowadzanie inwestycji typu biogazownie i elektrownie wiatrowe, których nie mieliśmy ujętych w Studium.
Chcemy wyjść naprzeciw inwestorom i stąd tego typu inwestycje znajdą się w opracowaniu, które planujemy skończyć wiosną 2012 r.

Analizując gospodarkę nieruchomościami w Gminie Zblewo trzeba stwierdzić, że terenów pod inwestycje mamy jeszcze około 70 ha. Obecnie sprzedajemy nieruchomości w Pinczynie, Zblewie, Semlinie, Jeziercach, Pałubinku, Radziejewie.
W roku 2007 sprzedaliśmy nieruchomości za kwotę 420 tys. zł, w roku 2008 za kwotę 870 tys. zł, w roku 2009 za kwotę 620 tys. zł, w 2010 za kwotę 900 tys. zł.
To wszystko ma swoje przełożenie na rozwój i na wzrost liczby mieszkańców w gminie Zblewo.
W roku 2007 gmina nasza liczyła 10872 mieszkańców, a w chwili obecnej jest ich 11045.
Nastąpił wzrost o 172 mieszkańców. Jest to wynikiem między innymi przygotowania odpowiednich terenów i sprzedaży nieruchomości, bo przecież nie tylko nasi mieszkańcy inwestują na terenie Gminy Zblewo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz