wtorek, 2 listopada 2010

PSL. DEKLARACJA WYBORCZA

Człowiek jest najważniejszy

Cele i wyzwania PSL w działalności samorządowej w całym kraju

1. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju i uzyskanie lepszych szans w życiu dla mieszkańców wszystkich gmin, miast, powiatów i województw.

2. Zapewnienie dostatku dla wszystkich mieszkańców, każdej wspólnoty samorządowej, w każdej części Polski.

3. Pełne wykorzystanie szans dla nowoczesnego rozwoju oraz tworzenia ładu społecznego i gospodarczego.

4. Zapewnienie pracy dla wszystkich.

5. Podniesienie jakości i wygody życia codziennego.

6. Zapewnienie respektowania godności każdego człowieka.

7. Ugruntowanie podmiotowości wspólnot samorządowych w życiu społecznym Polski.


Zrównoważony rozwój Polski - lepsze szansę dla wszystkich

Uznajemy, że wszyscy mieszkańcy Polski niezależnie od miejsca zamieszkania mają równe prawa: do dobrego życia i rozwoju, równego traktowania przez władze publiczne, do pracy i godnych wynagrodzeń, wykształcenia i uczestnictwa w kulturze, do opieki medycznej. Sytuacja w Polsce pod tym względem pozostawia wiele do życzenia. Istniejące zróżnicowanie terytorialne - regionalne dotyczy niemal wszystkich znaczących kwestii w życiu mieszkańców naszego kraju. Wyrażamy zatem kategoryczny sprzeciw wobec wysuwanych projektów, które pod pozorem przyspieszenia rozwoju obszarów metropolitarnych mogą skutkować dalszym pogłębianiem istniejących zróżnicowań, ograniczających szansę rozwoju całej Polski. Uważamy, że istnieją możliwości wypracowania takiej polityki, żeby każdy z mieszkańców Polski mógł skorzystać ze swoich szans rozwoju dla poprawy jakości życia i własnego sukcesu.


Dobra praca dla każdego

Uznajemy, że praca jest fundamentalną potrzebą człowieka we współczesnym świecie i powinna być dostępna dla każdego. Praca zarobkowa dla każdego zdolnego i chętnego do jej wykonywania - należycie wynagradzana - jest filarem prawidłowego ładu społeczno-gospodarczego, w tym spokoju społecznego. Jest też główną dźwignią rozwoju i unowocześnienia kraju. Bezrobocie stanowi jeden z najważniejszych problemów do rozwiązania w życiu społecznym Polski. Zadanie rozwiązywania tego problemu z korzyścią dla mieszkańców Polski będzie stale przyświecało samorządowcom PSL.


Szczęśliwe rodziny - dobra przyszłość dla kraju

Uważamy, że rodzina - która powstaje w wyniku małżeństwa kobiety i mężczyzny - jest podstawową instytucją społeczną, tworzącą fundament życia narodu. Naszym zdaniem, polityka prorodzinna powinna należeć do najważniejszych zadań władz publicznych, w tym samorządowych - w zakresie ich uprawnień. Rodzina powinna być wszędzie - z zachowaniem jej autonomii - otoczona najgłębszą troską i pomocą wszystkich władz publicznych, głównie w zakresie potrzeb materialnych. Dołożymy wszelkich starań w samorządach całej Polski, aby szczęśliwe życie mogło być udziałem każdej rodziny i każdego mieszkańca naszego kraju.


Dobre zdrowie - owocne życie

Prawo do dobrej ochrony zdrowia i wysokiego poziomu pomocy medycznej na wypadek choroby uznajemy za podstawowe prawo każdego człowieka. Uważamy, że wszyscy mieszkańcy Polski powinni mieć zapewniony równy i szybki dostęp do świadczeń opieki medycznej, finansowanych ze środków powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Niezależnie od własnej zamożności, miejsca zamieszkania oraz wysokości kosztów leczenia. Będziemy działać dla tworzenia dobrej służby zdrowia w całym kraju oraz zapewnienia wszystkim mieszkańcom Polski szybkiego dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej.


Lepsza szkoła - lepsze perspektywy na przyszłość

Dostęp do nowoczesnej szkoły i wysokiej jakości kształcenia - na wszystkich szczeblach edukacji - uznajemy za niezbędną potrzebę każdego, zwłaszcza uzdolnionego człowieka. Dobre szkolnictwo tworzy szansę rozwoju intelektualnego i duchowego oraz awansu społecznego jednostki, a także pomnażania kapitału ludzkiego społeczeństwa polskiego. Przedstawiciele PSL w samorządach będą to realizować ze szczególną starannością. Będziemy konsekwentnie działać, aby podnosić zarówno jakość kształcenia, jak też i dostępności dla każdego pragnącego się uczyć czy studiować niezależnie od jego miejsca zamieszkania.


Kultura - ład społeczny

Uznajemy, iż uczestnictwo w kulturze intelektualnej i duchowej narodu tworzy zasadniczą podstawę poczucia więzi i łączności jednostki z innymi w każdym ze środowisk lokalnych, a także w ramach całego narodu i państwa. Wartościowe dobra kultury są źródłem prawidłowych wzorców i norm etycznych, postaw społecznych i patriotyzmu. Samorząd w dziedzinie kultury powinien w pierwszej kolejności poszerzać szansę niekomercyjnego dostępu mieszkańców do wartościowych dóbr i dzieł kultury. W działalności publicznej samorządu będziemy akcentować kulturotwórczą rolę i potrzebę umacniania mediów publicznych jako dobra wspólnego całego społeczeństwa. Opowiadamy się za upowszechnianiem znajomości w społeczeństwie, zasad etyki chrześcijańskiej i społecznych treści filozofii chrześcijańskiej, mogących tworzyć fundament ładu moralnego i społecznego naszego narodu.


Nowoczesne inwestycje - wygoda życia

Uważamy, że nowoczesna Polska powinna mieć odpowiednią do potrzeb mieszkańców każdego środowiska infrastrukturę techniczną i cywilizacyjną. Wskazujemy na potrzebę stworzenia nowoczesnej infrastruktury w każdym środowisku lokalnym w dużych miastach

i w najmniejszych gminach. Za najpilniejsze w wielu gminach i powiatach uznajemy przyspieszenie remontów i budowy dróg, zwłaszcza obwodnic miast oraz budowy chodników, ścieżek rowerowych, lepsze oświetlenie ulic, lepszą organizację ruchu drogowego - dla poprawy komfortu korzystania i bezpieczeństwa na drogach miast i wsi. Trzeba zapewnić każdemu, we wszystkich regionach naszego kraju, podstawowe i wygodne możliwości podróżowania publicznymi środkami komunikacji, zarówno w aglomeracjach miejskich, jak i na terenach wiejskich - środkami komunikacji kolejowej oraz autobusowej. Za istotne wyzwanie uznajemy zapewnienie bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu.


Polski kapitał - polska praca - polski dobrobyt

Uważamy, że rozwój polskiej przedsiębiorczości przesądzi o tworzeniu szans na lepsze życie mieszkańców naszych województw i całego kraju. Zagospodarowanie twórczych sił, zdolności i kwalifikacji mieszkańców Polski dla wytworzenia dóbr i usług oraz zdobycia przez obywateli dochodów na utrzymanie, niezbędnych do życia w dostatku, stanowi kluczowe zadanie władz publicznych w organizacji życia społeczno-gospodarczego kraju. Uznajemy to za priorytetowy obowiązek także dla władz wspólnot samorządowych. Będziemy dążyć do tego, aby polski kapitał, polska praca - mogły w każdym miejscu naszego kraju, w każdym lokalnym środowisku - tworzyć polski dostatek i dobrobyt. Będziemy w tym celu - chronić i poszerzać wolność gospodarczą. Sprzyjać tworzeniu i utrzymaniu nowych przedsięwzięć, zwłaszcza w dziedzinach najbardziej dostępnych w istniejących warunkach, jak: handel, usługi czy rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolnego. Stałym priorytetem działania PSL w samorządach będzie wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości, utrzymania i tworzenia nowych miejsc pracy. Zadbamy o stały rozwój i dobre funkcjonowanie przedsiębiorstw samorządowych. Będziemy sprzyjać rozwojowi przedsiębiorstw sektora społecznego i prywatnego.


Nowoczesna wieś - trwała i pewna przyszłość kraju

Uważamy, że mieszkańcy wsi mają równe prawo do wygodnego życia, dostatku i rozwoju, jak mieszkańcy miast każdego regionu naszego kraju. Można to osiągnąć przez konsekwentny, wielofunkcyjny rozwój wsi, w którym utrzymanie i rozwój potencjału produkcji rolniczej - przy zagwarantowaniu opłacalności i wzrostu dochodów rolników -- będzie spójne z możliwością rozwoju działalności pozarolniczej na wsi. A ponadto - z pełnym dostępem mieszkańców wsi do infrastruktury cywilizacyjnej. Za kluczową kwestię w rozwoju wsi i całego kraju uznajemy stwarzanie lepszych warunków dla gospodarowania w rolnictwie. Wysoka jakość produkcji rolnej i przetwórstwa rolniczego wpływa w znaczącym stopniu na bezpieczeństwo żywnościowe i zdrowotne mieszkańców.


Wygodne życie w czystym środowisku

Uważamy, że każdy mieszkaniec naszego kraju ma prawo do życia w czystym, bezpiecznym środowisku naturalnym. Dlatego też będziemy podejmować i wspierać działania dla ochrony i poprawy środowiska naturalnego we wszystkich niezbędnych kierunkach i obszarach, w każdym regionie naszego kraju; przyśpieszenia wymaga budowa oczyszczalni ścieków, wodociągów i stacji uzdatniania wody, jak również wdrożenie systemu ochrony przed powodziami; będziemy domagać się wdrożenia ponad lokalnych działań władz w tym zakresie. Uważamy, że trzeba pilnie poszerzać zakres utylizacji, przerobu i recyklingu odpadów komunalnych i przemysłowych.


Więcej pieniędzy na skuteczny samorząd w całej Polsce

Uważamy, że samorząd terytorialny w Polsce skutecznie wykonuje zadania publiczne, ważne w życiu lokalnych wspólnot i każdego z obywateli. Wyrażamy zatem stanowczą dezaprobatę wobec braku pełnego finansowania zadań samorządu, w tym pełnego zabezpieczenia pieniędzy, niezbędnych na realizację także nowych, kolejnych zadań przekazywanych samorządom. Niepełne finansowanie zadań samorządu powoduje narastanie zadłużenia wielu samorządów gmin, miast, powiatów i województw. Ogranicza to szansę bardziej dynamicznego rozwoju w wielu dziedzinach, jak również możliwości i perspektywy zagospodarowania pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej.


Główne zadanie - troska o mieszkańców

Samorządowcy PSL wypełniają swoje zadania z wysoką dbałością o potrzeby mieszkańców wspólnot samorządowych, powierzone uprawnieniom instytucji samorządowych, w których działają. Troszczą się o poprawę poziomu życia i dostatek mieszkańców, o coraz lepszą opiekę zdrowotną, o rozwój oświaty i kultury, o naprawę i budowę dróg, o ochronę środowiska przyrodniczego, o wzbogacenie możliwości wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportu, o ład, porządek i bezpieczeństwo w miejscach naszego zamieszkania. We współdziałaniu samorządu gmin, miast, powiatów i województw - tworzą rozwojowy system samorządu, zapewniający wspólny sukces dla wszystkich samorządów i mieszkańców lokalnych środowisk.

Człowiek jest najważniejszy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz