czwartek, 11 listopada 2010

Podsumowanie V kadencji Rady Gminy w Zblewie

Zblewo, dnia 10.XI.2010 r.

Podsumowanie V kadencji Rady Gminy w Zblewie.

Szanowni Państwo.

Za dwa dni kończy się kadencja Rady Gminy w Zblewie. Chciałbym pokrótce podsumować minione 4 lata funkcjonowania rady pod względem statystycznym i merytorycznym.Dzisiejsze posiedzenie rady jest 47. z kolei, z tego 34 posiedzenia były zaplanowane, a 13 sesji odbyło się na wniosek wójta.


Średnia frekwencja radnych na wszystkich sesjach wynosiła niespełna 90%. Indywidualnie przedstawia się to następująco:

l radny - 100%,

5 radnych - 98%,

1 radny - 96%,

2 radnych - 94%,

1 radny- 91%,

1 radny - 90%,

1radny - 85%

2 radnych - 76 %

oraz 1 radny 54 %.

W zdecydowanej większości powodem nieobecności były obowiązki zawodowe, choroba bądź inne nieprzewidziane okoliczności. Należy wyraźnie stwierdzić, że jest to frekwencja wysoka, świadcząca o poważnym traktowaniu przez radnych swoich obowiązków.

Oprócz udziału w sesjach radni pracowali w komisjach stałych, każda z trzech komisji odbyła po 34 posiedzenia. Wyjątkiem jest komisja rewizyjna, która

odbyła 84 posiedzenia prowadząc kontrole planowane lub zlecone w urzędzie gminy lub w jednostkach podległych. Wynikiem tych kontroli było przedstawienie 45 wniosków, 7 opinii oraz 6 zaleceń pokontrolnych. W przyszłości poprawy wymaga sposób realizacji wniosków i zaleceń oraz sprawozdawczość w tym zakresie.

Jako organ stanowiący łącznie przez te 4 lata podjęliśmy 417 uchwał, z czego:

139 dotyczyło budżetu, finansów gminy,

88 inwestycji i spraw związanych z przygotowaniem inwestycji

70 utrzymania gminy oraz

120 spraw organizacyjnych i administracyjnych

Powyższa klasyfikacja jest z konieczności uproszczona, ponieważ każda podjęta uchwała z reguły dotyka nie jednego, a kilku zadań ciążących na gminie. Z całej tej masy podjętych uchwał wojewoda pomorski unieważnił 5 ze względu na niezgodność z obowiązującym prawem bądź błędami formalnymi. Poza podejmowaniem uchwał rada wyrażała opinie, podejmowała stanowiska, przyjmowała informacje z działalności jednostek i zakładów gminnych. Aktywność radnych na sesjach przejawiała się głównie składaniu interpelacji i wniosków. W tej kadencji takich wystąpień było ponad 300. Uczestniczyliśmy w uroczystościach gminnych, szkolnych, festynach gminnych, imprezach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim organizowanych na naszym terenie. Braliśmy także udział w uroczystościach otwarcia wielu inwestycji zrealizowanych w czasie naszej kadencji.


Szanowni Państwo.

Podejmując się obowiązku przewodniczenia radzie, postanowiłem tak prowadzić posiedzenia, żeby ograniczyć do minimum spięcia, potyczki słowne i zbędną konfrontację poglądów. Głównym i jedynym celem posiedzeń miało być rozwiązywanie problemów gminy i wspieranie wójta w jego działaniach na rzecz rozwoju gminy. Wydaje się, że cel ten został w dużej mierze osiągnięty. Jest to także zasługa radnych, ich kultury, odpowiedzialności, dojrzałości samorządowej i zrozumienia, w jakim celu zostali wybrani do rady. Dyskusje nad propozycjami uchwał, oceny przedstawionych sprawozdań, planów, założeń inwestycyjnych odbywały się głównie na posiedzeniach komisji stałych rady i tam można było prowadzić ostre dyskusje. Wprawdzie na sesjach zdarzało się młodzieńcze zacietrzewienie, ale były to sytuacje sporadyczne niewpływające na meritum omawianych spraw. Należy stwierdzić, że mijająca kadencja jest bardzo udana pod względem inwestycyjnym, pozyskania środków zewnętrznych, a szczególnie wizji rozwoju gminy i konsekwencji w realizacji tej wizji.

Niebagatelne znaczenie dla postrzegania naszej gminy miały także festyny, przeglądy, imprezy i uroczystości z udziałem różnych artystów organizowane nie tylko dla mieszkańców gminy, ale również wszystkich, którzy mieli chęć w nich uczestniczyć. Trzeba przyznać, że frekwencja na wielu imprezach przekraczała nasze oczekiwania. Wyrazem pozytywnej oceny naszej gminy są liczne wyróżnienia dla wójta i gminy w rankingach w skali powiatu i województwa.

Trzeba pamiętać o tym, że za sposób rządzenia gminą odpowiada wójt. Rada może blokować zamierzenia i plany wójta, może je także akceptować koncentrując się na nieznacznych korektach bądź uwagach do przedstawionych propozycji. Ten drugi sposób funkcjonowania rady jest lepszy, bo sprzyja rozwojowi gminy i taki sposób w tej kadencji obraliśmy. Skuteczność w rządzeniu gminą wymaga także współdziałania wielu ludzi, ale koordynacją tych działań zajmuje się wójt. Mijająca kadencja była przykładem prawidłowego funkcjonowania wszystkich mechanizmów pozwalających na osiągnięcie sukcesu, którego byliśmy świadkami.

Wykonaniem zamierzeń wójta i bieżącą obsługi mieszkańców gminy zajmuje się urząd gminy, a właściwie jego pracownicy. Jak przystało na urząd z certyfikatem, nie spotkałem się ze skargami czy negatywnymi opiniami na temat pracy urzędu. Nie było także zastrzeżeń ze strony radnych co do działalności zdecydowanej większości jednostek podlegających wójtowi.

Drobne potknięcia, które wystąpiły, są rzeczą normalną w pracy wszystkich, którzy pracują.

Na zakończenie mojego wystąpienia dziękuję koleżance i kolegom radnym za

minione 4 lata współpracy. Za wnikliwe i odpowiedzialne rozwiązywanie

nałożonych na radę zadań, zawsze z myślą o mieszkańcach gminy.

W imieniu własnym i pozostałych członków Rady Gminy chcę podziękować Panu wójtowi gminy za skuteczność rządzenia w minionej kadencji i podniesienia na wyższy poziom prestiżu gminy.

Panu wicewójtowi, Pani skarbnik, Pani sekretarz, kierownikom jednostek organizacyjnych i referatów oraz pracownikom Urzędu Gminy dziękuje za

zaangażowanie i sumienność w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do funkcjonowania rady, przygotowania wystroju i wyposażenia pomieszczeń, w których odbywały się sesje.

Dziękuję dyrektorom szkół i przedszkoli za podniesienie poziomu rozwoju swoich placówek, wspomaganie inicjatyw wójta w rozwoju bazy oświatowej.

Dziękuję księżom proboszczom i wikariuszom naszej gminy za to, że wspierali nasze działania, a także uczestniczyli w życiu kulturalnym, oświatowym gminy.

Dziękuję sołtysom, naszym łącznikom między władzą gminną a mieszkańcami za uczestniczenie w sesjach rady, zgłaszanie występujących problemów i potrzeb mieszkańców.

Dziękuję komendantowi policji oraz komendantowi straży pożarnej za przygotowywanie niezbędnych informacji, zgłaszanie potrzeb mieszkańców oraz działań podnoszących skuteczność służby podległych placówek. Dziękuję radnym powiatowym, prezesom partii, zrzeszeń i stowarzyszeń za udział w sesjach, a także przyczynianie się do rozwoju naszej gminy. Dziękuję Panu mecenasowi za opiniowanie uchwał, przygotowywanie ekspertyz prawnych, czuwanie nad prawidłowym pod względem prawnym przebiegiem sesji.

Szczególne podziękowania kieruję do Pani Ali Zalewskiej za wzorowe przegotowywanie sesji i prowadzenie biura rady. Pewność, że wszystko będzie przygotowane jak należy, pozwoliła mi spokojnie spać przed każdą sesją. Na koniec chcę podziękować nielicznym mieszkańcom gminy, którzy brali udział w sesjach rady. Pomimo zniecierpliwienia niektórych osób powtarzającymi się postulatami mieszkańców, stanowiły one sygnał, że nie wszystko zostało zrobione jak należy.

Abyśmy pamiętali po latach obecną kadencję rady, pragnę wręczyć podziękowania i pamiątkowe opracowania o historii samorządności w Polsce.

Przewodniczący Rady Janusz Trocha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz