poniedziałek, 7 września 2015

Komunikat Zarządu Związku Gmin Wierzyca w sprawie m.in. cen odbioru odpadów

Szanowni Państwo

Informujemy, iż dnia 26 sierpnia 2015 roku Zgromadzenie Członków Związku Gmin Wierzyca powołało nowy Zarząd Związku, w skład którego weszli:

Przewodniczący Zarządu - Krystian Kamień

Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Sławomir Czechowski

Członek Zarządu - Michał Majewski

Oświadczamy, iż wyłącznie przewodniczący Zarządu pobiera wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, natomiast pozostali członkowie Zarządu nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Zadania, które zostały postawione przed Zarządem dotyczą w szczególności ustabilizowania sytuacji finansowej Związku, obniżenia ogólnych kosztów funkcjonowania systemu zbierania odpadów, ich transportu i zagospodarowania oraz zwiększenie ściągalności składek, w szczególności od osób dotychczas unikających płacenia i nieskładających deklaracji. W tym celu już niebawem Związek zintensyfikuje działalność kontrolną, mającą na celu zarówno polepszenie jakości prowadzonej zbiórki odpadów, jak i wychwycenie tych nieuczciwych mieszkańców, którzy celowo i nagminnie nie wywiązują się ze swoich obywatelskich obowiązków.

Przypomnieć należy, iż Związek powołany w celu uporządkowania gospodarki odpadami realizuje jedną z podstawowych zasad obowiązujących w Unii Europejskiej - zasadę zanieczyszczający płaci, która polega na obciążeniu kosztami zagospodarowania odpadów ich wytwórców. Związek nie uzyskuje żadnych innych dochodów niż wpływy od mieszkańców - finalnych wytwórców odpadów komunalnych i składek członkowskich pochodzących od gmin - zmniejszających opłaty pobierane bezpośrednio od mieszkańców. Do kosztów Związku należą koszty zbierania i transportu odpadów (stanowiące ok. 63 % obecnego budżetu Związku), koszty ich utylizacji (ok. 33%) oraz koszty administrowania Związkiem i edukacji ekologicznej (ok. 4%).

Opinię publiczną w ostatnim czasie w sposób szczególny zbulwersował fakt podwyżek, które najprawdopodobniej wejdą w życie z dniem 1 października, a wokół których narosło wiele mitów i nieprawdziwych informacji. Zmiana wysokości stawek zakłada zrównanie dotychczas mocno rozbieżnych stawek od mieszkańców budynków jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych, dodatkowo wprowadzając ulgę dla rodzin wielodzietnych mieszkających w budynkach wielorodzinnych. Uchwalony wzrost stawek obrazuje poniższa tabela:


dotychczasowa stawka w zł

nowa stawka w zł

wzrost o %

zabudowa wielorodzinna

1 osoba

13,5

24

78%

2 osoby

27

54

100%

3 osoby

40,5

54

33%

4 osoby

54

54

0%

5 osób

67,5

54

-20%

6 osób

81

54

-33%

zabudowa jednorodzinna

Jednoosobowa

21,5

24

12%

dwu i więcej osobowa

44

54

23%


Informujemy, iż przyczyną podwyżek jest głównie konieczność zbilansowania efektu ogłoszonych przetargów na zbieranie i transport odpadów, w wyniku których cena za ich odbiór w roku 2015 w stosunku do cen obowiązującym w roku 2014 wzrosła średnio o ponad 92%! Pomimo powtórzenia przez poprzedni Zarząd Związku przetargów przy obniżonych kryteriach cena zaproponowana przez oferentów w niektórych sektorach Związku jeszcze bardziej wzrosła! Sytuację utrudnia też prognozowany znaczący wzrost ilości odpadów odbieranych na terenie Związku w połączeniu ze znacząco mniejszą niż planowano liczbą osób deklarujących wytwarzanie odpadów, zwłaszcza widoczną w budownictwie wielorodzinnym.

Podkreślić należy, iż intencją Związku nigdy nie było i w dalszym ciągu nie jest podnoszenie kosztów dla mieszkańców. Podjęte starania o jak najniższy wzrost stawek skutkowały wyjątkowo późnym ich uchwaleniem, co z kolei spowoduje powstanie w roku 2015 deficytu budżetowego, który najprawdopodobniej zostanie pokryty z budżetów Gmin. W najbliższym czasie poza podwyżką Związek wprowadzać będzie również "pakiet oszczędnościowy", na którego efekty trzeba będzie niestety poczekać.

Wierzymy, iż prowadzone przez nas wielotorowe działania umożliwią obniżkę wprowadzanych obecnie stawek, nad których wysokością ubolewamy i za którą Państwa gorąco przepraszamy. Apelujemy do Państwa o dokładniejsze segregowanie odpadów, mające bezpośredni wpływ na poziom cen ich utylizacji i prosimy Państwo o zgłaszanie do Związku nieprawidłowości, szczególnie zaś o obywatelskie informowanie o zauważonych oszustwach.

Z poważaniem

Zarząd Związku Gmin Wierzyca


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz