sobota, 24 listopada 2007

Inwestycje w gminie Zblewo w 2007

INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU ZADAŃ GOSPODARCZYCH I INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2007r.
1. Remont dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Zblewie. Koszt inwestycji - 31 516, 50 zł. Inwestycja została wykonana.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Zblewo. Wartość inwestycji wynosi 535 817,01 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W ramach tej inwestycji otrzymaliśmy pożyczkę z WFOŚ w kwocie 100 000 zł.

3. Remont sanitariatów w budynku GOK w Zblewie. Wartość inwestycji około 70 000 zł. Inwestycja została zrealizowana.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej , audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej. Dokumentacja obejmuje termomodernizację dwóch szkół i przedszkola w Pinczynie. Koszt wykonania dokumentacji: 70 000 zł.

5. Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Zblewie. Inwestycja w trakcie realizacji. Wartość inwestycji wynosi 300 000 zł.

6. Utwardzenie ul. Jaśminowej wraz z odwodnieniem oraz utwardzenie rynku w starej części Zblewa. Inwestycja w trakcie realizacji. Wartość inwestycji wynosi 513 527,95 zł.

7. Budowa chodników w Pinczynie. Dofinansowanie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego w kwocie 428 800,00zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Wartość inwestycji wynosi 536 001,80 zł.

8. Budowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Bytoni - II etap. Dofinansowanie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego w kwocie 170 043,0zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Wartość inwestycji wynosi - 243 101,52 zł.

9. Rozbudowa remizy OSP w Zblewie. Inwestycja w trakcie realizacji. Wartość inwestycji wynosi 119 994,27 zł.

10. Utwardzenie drogi Jezierce - Zawada tłuczniem na dł. 0.75 km. Wartość inwestycji 70 133,70 zł. Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego -35 000 zł. Inwestycja została zrealizowana

11. Rozbudowa Gimnazjum w Pinczynie . Wartość inwestycji 529 000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

12. Wykonano chodniki w Miradowie i Borzechowie. Inwestycje zostały zrealizowane. Wartość inwestycji około 90 000 zł.

13. Zakupiono scenę na Festyn Kociewski. Wartość około 60 000 zł. Inwestycja została zrealizowana.
14. Zakupiono i zamontowano przystanki w Semlinie i Miradowie. Wartość około 10 000 zł.

15. Utwardzono pobocza drogi Pinczyn- Semlin tłuczniem. Koszt inwestycji około 60 000 zł.

16. Budowa chodnika we wsi Mały Bukowiec. Wniosek złożono na kwotę około 233 000 zł. Dofinansowanie ze środków SPO wynosi 187 013,00 zł. 2.11.2007r. została podpisana umowa na realizację tego zadania inwestycyjnego z Urzędem Marszałkowskim..
Koszty inwestycji nie obejmują kosztu nadzoru oraz robót dodatkowych.

Wartość inwestycji: około 3 500 000 zł. (trzy miliony pięćset tysięcy )
Dofinansowanie ze środków SPO i Urzędu Marszałkowskiego -820 856,0 zł. (osiemset dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych)
Pożyczka z WFOŚ - 100 000zł.


INFORMACJA O WIELKOŚCI POZYSKANYCH
ŚRODKÓW FINANSOWYCH W ROKU 2007

1. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Zblewo. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W ramach tej inwestycji otrzymaliśmy pożyczkę z WFOŚ w kwocie 100 000 zł.

2. Budowa chodników w Pinczynie. Dofinansowanie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego w kwocie 428 800,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

3. Budowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Bytoni - II etap. Dofinansowanie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego w kwocie 170 043,0 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

4. Utwardzenie drogi Jezierce - Zawada tłuczniem na dł. 0.75 km. Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego -35 000 zł. Inwestycja została zrealizowana.

5 .Budowa chodnika we wsi Mały Bukowiec. Wniosek złożono na kwotę około 233 000 zł. Dofinansowanie ze środków SPO wynosi 187 013,00 zł.
02.11.2007r. została podpisana umowa na realizację tego zadania inwestycyjnego z Urzędem Marszałkowskim..

6. W dniu 30.07.2007r. podpisano umowę z firmą APIA XXI na wykonanie opracowania
studium wykonalności na zadanie pt. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki
ściekowej w Gminie Zblewo. Wartość zadania wynosi 274 920 EURO i zostanie
sfinansowane przez Rząd Królestwa Hiszpanii w całości .


Dofinansowanie ze środków SPO, Urzędu Marszałkowskiego i Rządu Królestwa Hiszpanii - 1 820 856,0 zł. (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych)
Pożyczka z WFOŚ - 100 000 zł.
Dodatkowo pozyskano 1 138 679,71 zł ( jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 71/100) na rzecz Placówek Oświatowych.

Łącznie pozyskano 2 959 535, 71 zł (słownie; dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 71/100)
Informacja z UG

Inwestycje na zdjęciach


Chodnik w Borzechowie


Inwestycje w Bytoni
Inwestycje w Miradowie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz