środa, 11 stycznia 2012

BOGUSŁAW MĘCZYKOWSKI informuje o zmianach w ustawie o ochronie zwierząt

Od 1.01.2012 roku obowiązują zmiany w ustawie o ochronie zwierząt.
Zwierzętom nie wolno przycinać ogonów i uszu. Psy mogą być trzymane na łańcuchach nie krótszych niż 3 metry i maksymalnie przez 12 godzin w ciągu doby. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt porusza szereg problemów.
Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.Zgodnie z nowym prawem nie wolno sprzedawać zwierząt domowych na targach, targowiskach lub giełdach. Wymagane jest także zapewnienie rybom odpowiedniej ilości wody podczas ich transportu.
W celu zwiększenia zakresu ochrony prawnej przysługującej zwierzętom w artykule 6 został sformułowany szeroki katalog zachowań, które są kwalifikowane jako znęcanie się nad zwierzętami. Zgodnie z treścią ustawy znęcanie to zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

1.umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, nie stanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu,
2.doświadczenia na zwierzętach powodujące cierpienie, przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy,
3.umyślne używanie do pracy lub w celach sportowych albo rozrywkowych zwierząt chorych, w tym rannych lub kulawych, albo zmuszanie ich do czynności mogących spowodować ból,
4.bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn,
5.przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu,
6.transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres,
7.używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć,
8.dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec,
9.złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt,
10.utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,
11.porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje,
12.stosowanie okrutnych metod w chowie i hodowli zwierząt,
13.przeprowadzanie na zwierzętach testów środków higienicznych i kosmetycznych powodujących cierpienie, jeżeli znane są odpowiednie metody alternatywne.
Jeżeli zwierzę zostanie potraktowane w ten sposób, istnieje możliwość czasowego odebrania go właścicielowi na podstawie decyzji wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Zostaje ono przekazane do schroniska dla zwierząt albo pod opiekę innej osoby lub instytucji. Decyzja podejmowana jest z urzędu lub na wniosek Policji, lekarza weterynarii albo inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub upoważnionego przedstawiciela innej organizacji społecznej o podobnym statutowym celu działania
Do tej pory za znęcanie się nad zwierzętami groził rok pozbawienia wolności, w przypadku znęcania się ze szczególnym okrucieństwem - dwa lata. Teraz są to odpowiednio dwa i trzy lata więzienia. Wzrosły też grzywny - obecnie mandat za znęcanie się może wynieść od 500 do nawet 100 tysięcy zł.
Opracował: Bogusław Męczykowski
Fot. Bogusław Męczykowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz