wtorek, 17 stycznia 2012

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zblewo

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Zblewo
Wójt Gminy Zblewo, podaje do publicznej wiadomości Projekt Uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zblewo.

Mieszkańcy Gminy oraz inne osoby mogą składać uwagi i propozycje do Projektu uchwały przez okres 21 dni, tj. do dnia 13 lutego 2012 roku w następujący sposób :
1. pisemnie do Urzędu Gminy w Zblewie / sekretariat urzędu/ 2. telefonicznie do Urzędu Gminy 58 588 4381 3. Internetowo e-mail: gmina @ zblewo. pl

PROJEKT
Uchwała Nr / / 2012
Rady Gminy Zblewo z dnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zblewo w 2012 roku

Na podstawie art.34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne /tekst jednolity tj. Dz.U. Nr 239 z 2005 r. poz. 2019 z póżniejszymi zmianami / w brzmieniu nadanym art.1 pkt.3 ustawy z dnia 04 marca 2010 - Prawo Wodne /Dz.U. Nr 44 poz.253/ oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity/ Dz.U.Nr 142 z 2001 poz. 1591 z póżn. zmianami / Rada Gminy uchwala co następuje :
§ 1
Ustala się na rok 2012 wykaz kąpielisk na terenie Gminy Zblewo tj. :
1. kąpielisko ośrodka wypoczynkowego w Twardym Dole , położonego nad Jeziorem Niedackim, oznakowanym linią brzegową o długości 20 m, Liczbie korzystających dziennie z kąpieliska ok. 50 osób.
2. kąpielisko ośrodka wypoczynkowego JEZIORNIK w Borzechowie, położonego nad Jeziorem Borzechowskim Wielkim, oznakowany linią brzegową o długości 55 m, liczbie korzystających osób dziennie z kąpieliska nie powinna przekroczyć 300 osób.
3. kąpielisko ośrodka wypoczynkowego NEPTUN w Borzechowie, położonego nad Jeziorem Borzechowskim Wielkim, oznakowanego linią brzegową o długości 42 m, liczbie korzystających osób dziennie z kąpieliska ok. 300 osób.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywie- szenie w wsiach sołeckich oraz w miejscowościach w których znajdują się kąpieliska oraz Urzędzie Gminy Zblewo przez okres 30 dni.

Przewodniczący Rady Gminy w Zblewie
Janusz Trocha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz