wtorek, 7 grudnia 2004

3.12.2004. UM Starogard- INFORMACJE

W środę 22 listopada br. Prezydent Miasta Stanisław Karbowski, Prezes KKP Wierzyca Poseł Edmund Stachowicz i Przewodniczący Komisji Sportu Rekreacji
i Turystyki Kazimierz Jankowski przebywali z jednodniową wizytą w partnerskim mieście Kaliningradzie.

Na spotkaniu z burmistrzem Centralnego Rejonu Kaliningradu Wiktorem Kudrjawcewem i samorządowcami tego rejonu Prezydent Stanisław Karbowski wyraził chęć nawiązania stałych kontaktów i wymiany zespołów piłkarskich między Kaliningradem a KKP Wierzyca. Poseł Edmund Stachowicz jako prezes KKP Wierzyca scharakteryzował działalność merytoryczną klubu i przedstawił zespoły. Przewodniczący Komisji Kazimierz Jankowski wyraził nadzieję, że kontakty i wymiana zespołów piłkarskich młodzieżowych, seniorskich i samorządowych staną się stałym elementem sportowej współpracy pomiędzy partnerskimi miastami. Złożył też zaproszenie na ręce burmistrza W. Kudriawcewa dla zespołu Kaliningradu na I międzynarodowy halowy turniej piłkarski juniorów rocznika 1986-1987, który odbędzie się 22 stycznia 2005 r w Starogardzie.

Starogardzianin Mariusz Gołąbek 7 listopada brał udział w Maratonie, i pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że odbywał on się w Nowym Jorku.
Ten jeden z największych maratonów na świecie NEW YORK CITY MARATON odbywał się już po raz 35. Brało w nim udział ok. 37 tysięcy uczestników z całego świata. Z Polski uczestniczyło w nim 12 osób. Biegacze pokonali trasę o długości 42,2 km wiodącą przez pięć dzielnic Nowego Jorku. Mariusz Gołąbek reprezentujący Starogard zajął 928 miejsce, pokonał trasę w czasie 3:10:36.
Jak wspomina - była to wspaniała, wielka impreza, świetnie zorganizowana, to prawdziwe święto dla miasta. W czasie maratonu ponad 2 miliony kibiców krzykiem wyrażało swą radość i wspierało w biegach maratończyków.
Bardzo się cieszę, że mogłem wystartować w tym maratonie, również dzięki finansowemu wsparciu ze strony Prezydenta Miasta Stanisława Karbowskiego. Udział w tym maratonie pozwolił mi na zrealizowanie marzenia. Nie ukrywam, że czuję pewien niedosyt i jeśli zdrowie mi pozwoli, spróbuję raz jeszcze sprostać temu wyzwaniu.
Życzymy tego, gratulujemy i jesteśmy dumni.

Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego ogłasza konkurs na projekt formy przestrzennej umiejscowionej w Parku Miejskim, mającej na celu uhonorowanie osoby Adama Czwójdzińskiego, zasłużonego burmistrza Starogardu w latach 1923 - 1935 r.

Projekty należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Starogardzie Gdańskim w terminie do dnia 31 grudnia br.
Projekt powinien zawierać część opisową, w której będą szczegóły dotyczące realizacji, użytych materiałów, konkretnego miejsca usytuowania formy w Parku Miejskim, ewentualnego wykonawcy itd.
Zwycięzca konkursu otrzyma od Prezydenta Miasta nagrodę pieniężną.

Adam Czwójdziński, burmistrz Starogardu Gdańskiego w latach 20. i 30., zasłużony działacz społeczny. Urodził się w Gostyniu na terenie Wielkopolski. Do Starogardu przybył w roku 1920 celem objęcia stanowiska dyrektora Miejskiej Kasy Oszczędności. W roku 1923 został burmistrzem naszego miasta. W trakcie 12-letniego zarządzania miastem zajmował się problemami bezrobotnych i bezdomnych. Z jego inicjatywy pobudowano szereg domów mieszkalnych i baraków dla ludzi nie mających dachu nad głową. Za jego staraniem przeprowadzono systematyczne przebrukowanie wszystkich ważniejszych ulic miasta, dokonano niwelacji rynku i jego powierzchnię pokrył nowy bruk. Z inicjatywy burmistrza Adama Czwójdzińskiego dokonano przebudowy szpitala miejskiego oraz ratusza. Największym osiągnięciem burmistrza było stworzenie w samym centrum miasta, na miejscu trzęsawisk i małowartościowych łąk, pięknego, składającego się z 2500 drzew i krzewów parku miejskiego. W latach 30, z jego inicjatywy ulepszono i przebudowano przedsiębiorstwa miejskie takie jak gazownia, rzeźnia. Przeprowadzono częściową kanalizację miasta
oraz sporządzono plan rozbudowy miasta i sieci kanalizacyjnej.

Przypominamy obowiązujące w Starogardzie zapisy prawa miejscowego, dotyczące zakazu używania środków pirotechnicznych na podstawie uchwały Nr XXXVI/266/96 Rady Miejskiej z 12 grudnia 1996 r w sprawie zakazu używania materiałów wybuchowych.

Zakaz używania materiałów wybuchowych w miejscach publicznych na terenie miasta Starogard obowiązuje w okresie od 1 grudnia do 29 grudnia każdego roku włącznie.

Zakaz nie dotyczy sytuacji wyjątkowych, gdy zastosowanie tych materiałów jest uzasadnione i dotyczy osób zajmujących się zawodowo ich wykorzystywaniem.

Osoby naruszające zakaz podlegają karze na zasadach i w trybie określonym
w Kodeksie wykroczeń.
Za nierespektowanie zakazu przez niepełnoletnich oraz za szkody przez nich wyrządzone odpowiedzialni są rodzice.
Zakaz wprowadzono w trosce o bezpieczeństwo publiczne. Odpowiedzialnymi
za przestrzeganie zakazu są służby porządkowe - Policja i Straż Miejska.
W przypadku używania materiałów pirotechnicznych w okresie nie objętym zakazem lecz zakłócających spokój i porządek publiczny, na zgłoszenie osoby, której ten spokój został zakłócony można wszcząć postępowanie w trybie i na zasadach określonych
w prawie o wykroczeniach.

Urząd Miejski w Starogardzie informuje, że z dniem 15 grudnia br. zmianie ulegają numery telefonów w Urzędzie.
Podstawą tej zmiany jest dążenie do ułatwienia kontaktu telefonicznego
z urzędnikiem prowadzącym poszczególne sprawy.
Z dniem wprowadzenia powyższej zmiany będzie można dzwonić bezpośrednio
do osoby, która naszą sprawę prowadzi, bez konieczności oczekiwania na połączenie
z numerem wewnętrznym.
Za wszelkie utrudnienia wynikające z powyższych zmian przepraszamy.
Dodatkowo informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej
www. starogard.pl i bip.starogard.pl. Ponadto wydruki z numerami telefonów można pobierać w Biurze Obsługi Petenta (Urząd Miejski,
pokój nr 4).

APEL RADY MIEJSKIEJ STAROGARDU GDAŃSKIEGO
W SPRAWIE WYDARZEŃ NA UKRAINIE

Rada Miejska Starogardu Gdańskiego z wielką uwagą śledzi zachodzące wydarzenia po wyborach prezydenckich na Ukrainie. Z niepokojem przyjmujemy coraz więcej informacji o dowodach nadużyć i sfałszowaniu wyników wyborów, potwierdzonych przez obserwatorów międzynarodowych.
Rada Miejska Starogardu Gdańskiego udziela poparcia postulatom opozycji
i instytucji międzynarodowych mającym na celu rozpatrzenie wszystkich protestów wyborczych, ujawnienie nieprawidłowości i fałszerstw.
Uznajemy, że poszanowanie praw obywatelskich i praw narodu ukraińskiego
do swobodnego kształtowania polityki, jako niepodległego państwa, jest nadrzędnym celem. Solidaryzujemy się z samorządami miast Ukrainy, które stanęły w obronie demokracji i poszanowania praw ich obywateli oraz samorządami miast polskich, które takie stanowiska podjęły.
Apelujemy do pozostałych samorządów o masowe poparcie obrony demokracji
na Ukrainie.
Rada Miejska
Starogardu Gdańskiego


Starogard Gdański 24.11.2004 r.


W piątek 3 grudnia o godz. 13:00 w UM odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych. Komisja będzie rozpatrywała wnioski wszystkich komisji RM do projektu budżetu Gminy Miejskiej Starogardu Gd. na rok 2005.

6 grudnia o godz. 14:00 w UM odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
W porządku spotkania: Ocena wykonania zadań inwestycyjno-remontowych
za jedenaście miesięcy 2004 r i omówienie wyników kontroli przeprowadzonych
w ostatnim okresie przez członków Komisji Rewizyjnej.

9 grudnia o godz. 13:00 w UM odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji
i Turystyki. W porządku obrad: Spotkanie z Zarządem KS KKP Wierzyca, Zapoznanie się z projektem budżetu na 2005 rok w dziale: Kultura Fizyczna i Sport. Omówienie planu pracy Komisji na 2005 rok. Ocena wizytacji zajęć treningowych w klubach.

UWAGA
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia br. (Wigilia Bożego Narodzenia) kasa Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim będzie nieczynna.

Ponadto 31 grudnia br. obowiązują skrócone godziny obsługi kasowej, tj. do godziny 11:00.
Powyższe następuje z uwagi na czas pracy Banku obsługującego Gminę Miejską.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


UWAGA PRACODAWCY - DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH

Prezydent Miasta Starogard Gdański na podstawie art. 70b ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia przez pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami, zamieszkałymi na terenie Starogardu Gdańskiego, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Przedmiotowe dofinansowanie przysługuje, jeżeli:

pracodawca, lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy, posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 113 poz. 988) tj. pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, z zastrzeżeniem iż osoby, których mowa, nie mające tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, oraz:
1) świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
2) świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
3) świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
4) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,

młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Do wniosku należy załączyć potwierdzone kopie:

dokumentów potwierdzających spełnienie warunku pkt 1,

umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego spełnienie warunku pkt 2.

Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
Pracodawcy proszeni są o zgłaszanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2004 r. do Biura Obsługi Petenta pok. nr 4 Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.
Bliższych informacji udziela Inspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim Hanna Stasiewicz.

Starogard Gdański, 29.11.2004 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz