piątek, 24 grudnia 2004

UM Starogard Gd. Informacje

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 23 grudnia 2004 r.
20 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. W porządku spotkania były tematy: Rozpatrzenie propozycji zmiany taryfy zaopatrzenie w wodę i za odprowadzenie ścieków. Propozycje do planu pracy komisji na rok 2005.

Tego samego dnia obradowała Komisja Samorządności, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa. Radni omówili budżet miasta na rok 2005. Przedstawili też i zatwierdzili plan pracy komisji na rok 2005.

W środę 22 grudnia spotkała się Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Socjalnej. Radni wysłuchali sprawozdania Pełnomocnika Prezydenta z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień za 11 miesięcy roku 2004. Wypracowali też opinię w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień rok 2005. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem Wydziału Spraw Społecznych z realizacji przyjętego programu profilaktycznego. Omówiono tez materiały na sesję.

Agencja Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi w Urzędzie Miejskim Lokalne Okienko Przedsiębiorczości.
Oferta LOP adresowana jest do mieszkańców Starogardu prowadzących działalność gospodarczą i noszących się z zamiarem uruchomienia takiej działalności.
Obsługa LOP udostępnia osobom dokonującym wpisu, bądź wprowadzającym zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiednie formularze, pomaga w zakresie oznaczenia projektowanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności oraz wypełnienia wniosek i informuje o wysokości opłaty za dokonanie wpisu
a także o zwolnieniach z ww. opłaty dla osób bezrobotnych.
Ponadto, obsługa LOP udostępnia zainteresowanym bezpłatne materiały informacyjne omawiające zasady postępowania w trakcie zakładania działalności gospodarczej
oraz informuje o zewnętrznych źródłach jej finansowania. Do źródeł takich należą pieniądze
z funduszy pożyczkowych, np. Fundusz Mikro oraz środki udostępnione w ramach funduszy europejskich.
Pracownicy LOP pomagają dobrać odpowiednie źródła finansowania
do planowanych przedsięwzięć związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Posiadają także odpowiednie wnioski i udzielają wskazówek
co do ich wypełnienia.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty, lub telefoniczny
w godzinach od 8:30 do 14:30 w Urzędzie Miejskim, ul. Gdańska 6,
pokój nr 5, tel. 7755085.


30 grudnia 2004 r. (czwartek) o godz. 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.
Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie protokołu XXVI sesji.

Zmiany do porządku obrad.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański
na 2004 rok (zmiana 7),

Działalność Lokalnej Organizacji Turystycznej "Kociewie".

Podjęcie uchwał w sprawie:

podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego,

szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański,

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli,

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,

środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej,

wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2004 r.,

ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2005 rok,

zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Informacja o realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/225/2004 z dnia 13.10.2004 r.
w sprawie zgłoszenia do Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gd. wniosku o zbadanie zasadności podejmowanych decyzji przez organ wykonawczy Gminy Miejskiej w latach 1991 - 2004, dotyczących sporu pomiędzy PWP "Polsat" sp. z o.o. w Gdańsku, a Gminą Miejską Starogard Gd.

Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz