wtorek, 31 stycznia 2006

Wierzyczanki za 2005 - nominowani (info UM)

Nagrody Prezydenta Miasta Starogard Gdański w dziedzinie gospodarki, inicjatyw społecznych i kultury za rok 2006

W i e r z y c z a n k i "05

Starogard Gdański - 29 stycznia 2005 r. (niedziela) godz. 17,00
Kino "Sokół" - Al. Jana Pawła II


Wyniki ogłoszonego przez Prezydenta, w grudniu 2005 r., konkursu na najpiękniejszą świąteczną wystawę sklepową. W regulaminie czytamy, że przedmiotem konkursu był wybór najpiękniejszej wystawy sklepowej o tematyce świątecznej na terenie miasta Starogard Gdański. Wystawa sklepowa mogła być wykonana dowolną techniką i w dowolnym stylu. Przy wyłanianiu laureatów była brana pod uwagę przede wszystkim oryginalność pomysłu, estetyka wykonania, walory estetyczne wystawy. Nagrodą jest statuetka w kształcie choinki z herbem miasta według projektu Józefa Olszynki, a jej wykonaniem zajęło się Studio Szkła "Wiktoria" przy ul. Owidzkiej 20 i Pana Badziocha.
Jury konkursu, rozpatrzyło zgłoszenia, objechało miasto, obejrzało wystawy, i zdecydowało! Pan Prezydent zaakceptował! I oto tegoroczni laureaci konkursu na najpiękniejszą wystawę sklepową:
W y r ó ż n i e n i:
Pani Krystyna Konowalska - Firma Handlowa "Eden", Rynek 12
Pani Gizela Piłat - sklep "Moda-Wido" (branża odzieżowa), ul. Lubichowska 78A
I nagroda konkursu:
Pani Hanna Forc - sklep "Dekoracje" (branża przemysłowo-usługowa), ul. Hallera 23.

Wyboru osób nominowanych do "Wierzyczanek "05" w poszczególnych kategoriach dokonał, na podstawie wniosków własnych i nadesłanych, Zespół Nominujący:


W Komisji gospodarki arbitrami są:
Marek Frydrychowski
Jerzy Jakubus,
Stefan Lubawski,
Daniela Świeczkowska,
Zbigniew Gulgowski - ubiegłoroczny zdobywca Wierzyczanki, Prezes "Pomorzanki".


Komisja inicjatyw społecznych to:
Mirosław Kalkowski,
Magdalena Wąsowicz,
Mariusz Popławski - ubiegłoroczny zdobywca Wierzyczanki, Prezes Klubu Jeździeckiego "Stado".


W Komisji kultury udział brali:
Hanna Bielang,
Tadeusz Dobrogoszcz,
Dominik Rebelka,
oraz ubiegłoroczni zdobywcy Wierzyczanek: Pani Dorota Jabłońska-Mazurek i Pan Tadeusz Kubiszewski.

Wnioski o nominacje wpłynęły od: Starogardzkiego Klubu Gospodarczego, Stowarzyszenia "Porozumienie dla Starogardu", Komitetu Organizacyjnego 125-lecia Starogardzkiego Ogólniaka, uczestników Uroczystości Jubileuszowych z okazji 125-lecia Starogardzkiego Ogólniaka, Ogniska Pracy Pozaszkolnej i Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Jazzowej "Jazz Fan Club". Propozycje zgłosiły także poszczególne komisje zespołu nominującego.


Nominowanymi do nagrody Prezydenta Miasta Starogard Gdański za 2005 rok w dziedzinie k u l t u r y są:


Pan Zbigniew Domachowski.

Pan Zbigniew Domachowski jest Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Jazzowej "Jazz Fan Club", które powstało w maju 2003 r. Osobiste starania Pana Domachowskiego zapewniają udział w koncertach czołówki polskich muzyków jazzowych oraz promocję młodych polskich jazzmanów. W 2005 r. odbyło się 13 koncertów, w których wystąpiły sławy jazuu. Na szczególną uwagę w ubiegłym roku zasłużyły koncerty organizowane w starogardzim Kościele pw. Św. Katarzyny, które ze względu na dobór repertuaru i miejsce miały niepowtarzalny klimat i dostarczyły niecodziennych wrażeń. Dla uatrakcyjnienia muzycznych wieczorów, koncerty łączono z wystawami malarstwa lub prezentacją dorobku literackiego kociewskich twórców, np. Andrzeja Grzyba, Huberta Pobłockiego, Zyty "Rozaliji" Wejer. Koncerty znalazły już swoje miejsce w życiu kulturalnym miasta i wśród rosnącej liczby miłośników jazzu, także spoza Starogardu.


Pani Danuta Farysej.


Od trzydziestu lat działa na rzecz kultury i edukacji artystycznej Starogardu Gdańskiego szczególny nacisk kładąc na popularyzację twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży. Jej praca charakteryzuje się dużym zaangażowaniem i poświęceniem. Jest pomysłodawczynią wielu działań, między innymi konkursów plastycznych obejmujących zasięgiem nie tylko Starogard Gdański, lecz także cały region Kociewia. Wśród nich należy wymienić Kociewski Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową, Kociewski Konkurs "Anioł", Krzyże i Kapliczki Kociewia w Fotografii, Krzyże i Kapliczki Kociewia w Rzeźbie z wernisażem i wystawą we Wdzydzach Kiszewskich.
Regularnie organizuje wystawy prac konkursowych odbywające się w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, w Galerii Mariackiej w Gdańsku, w Szkole Podstawowej w Jabłowie w czasie Rodzinnego Śpiewania Kolęd, podczas Wieczerzy Wigilijnej dla bezdomnych, w starogardzkich parafiach.
Prowadzona przez Panią Dankę młodzież otrzymała wiele nagród w konkursach na teranie Polski i za granicą. Do najważniejszych należą cztery nagrody na Międzynarodowym Konkursie Twórczości Dziecięcej w Portugalii i Grand Prix w Konkursie Twórczości Sakralnej w Tczewie.
W 2005 roku doprowadziła do wydania kalendarza opartego na pracach biorących udział w Kociewskim Konkursie "Anioł".


Pan Andrzej Grzyb.


Urodził się w miejscowości Złemięso na Kociewiu, a mieszka w Czarnej Wodzie. Polonista, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Poeta, prozaik, publicysta, działacz samorządowy.
Jako poeta debiutował na łamach czasopisma "Pomerania". Publikuje w wielu czasopismach. Jest członkiem Związku Literatów Polskich.
W dotychczasowym dorobku pisarskim posiada ponad 20 książek. Rok 2005 był dla Pana Andrzeja Grzyba wyjątkowy z dwóch powodów: był to rok 30-lecia Jego debiutu książkowego ("Skrajem lasów") oraz 2 nowe publikacje: książka "W krainie zapomnianej baśni" i praca zbiorowa "Kociewie - serdeczne świata strony"- album fotograficzno-poetycki, gdzie znajdziemy zdjęcia i utwory autorstwa nominowanego; wznowiono "Baśnie z Kociewia" z ilustracjami Józefa Olszynki. Za taką aktywność Pan Andrzej był wielokrotnie nagradzany, że wymienić te z 2005 r.: pierwsza nagroda na Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej za poetycko-prozatoski "Niecodziennik pomorski", Honorowa Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za działalność literacką w dziedzinie literatury, czy ostatnia - nominacja do Chwalby Grzymisława.
Atutem Pana Andrzeja Grzyba jest bogate doświadczenie zawodowe, świadczące o tym, że jest człowiekiem otwartym, ale też niepokornym i pełnym uroku. W swojej poezji Pan Andrzej widzi tę stronę życia człowieka, która jest następstwem rozwoju cywilizacji. Jego twórczość nie powstaje wyłącznie na skutek emocji, chociaż sam przyznaje, że są one nieraz impulsem do pisania.


Pan Jan Majewski.


Urodził się w styczniu 1924 r. w Łukowie na Podlasiu. Zaczął pisać mając 17 lat. Wiersze, opowiadania i czteroaktowy dramat z okresu okupacji - zaginęły. Po wojnie uczył się, studiował medycynę, pracował jako lekarz. W 1955 r. rozpoczął pracę w szpitalu psychiatrycznym w Kocborowie, gdzie był długoletnim ordynatorem. Od 1969 do 1974 r. pracował w Szczytnie jako kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego. W 1974 r. ponownie podjął pracę w szpitalu w Kocborowie.
Autor wrócił do pisania będąc już na emeryturze. W 1994 r. opublikował tomik pt. "Wiersze starego psychiatry", dwa lata później "Berło z leszczyny" ze wstępem Krzysztofa Lisowskiego, w 2000 r. "Pana pejzażu" jako 9-tą pozycję biblioteki dwumiesięcznika literackiego "Topos" z posłowiem Krzysztofa Kuczkowskiego, a w 2002 r. "Podmiot i figura. Wiersze".
2005 r. to "Pacierz biedronki i inne wiersze".
Karol Maliszewski o wierszach Pana Jana pisze, że "należy im się większa uwaga, szczególna troskliwość i zdumione zapatrzenie w wytknięty przez autora cel. Postanowiono tutaj ["Podmiot i figura. Wiersze"] bowiem zdać sprawę z niezwykłego stanu ducha, jaki osiągnięty został przez poetę i bohatera tych wierszy w późniejszym okresie życia, w dojrzałości będącej zwieńczeniem bogatej w doświadczenie egzystencji." A Aneta Krawczyk dodaje: "Jego wiersz bywa znakiem i wtajemniczeniem - matrycą dla tego, co niepoznawalne, intuicyjne, jak nieprzepowiadane prawdy świata. Dochodzi barwa chwili /.../" [posłowie do "Pacierza biedronki"].


Szanowni Państwo. Kultura w Starogardzie zajmuje szczególnie ważne miejsce, ponieważ - podobnie jak w ubiegłym roku - mamy dwie Wierzyczanki. Rok 2006 ogłoszony został przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Języka Polskiego. W tak ważnym roku Wierzyczanki 2005, otrzymują ludzie pióra, Panowie: Andrzej Grzyb i Jan Majewski!


Nominacje za i n i c j a t y w y s p o ł e c z n e:


Ks. Mariusz Drogosz - "Caritas" Parafii Świętego Wojciecha.


"Caritas" przy parafii p.w. św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim powstał w 2001 r. Aktywnie pracuje na rzecz pomocy dzieciom z rodzin ubogich, osób starszych i innych potrzebujących; w tym celu współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Jednym z głównych zadań Zespołu jest aktywizacja środowiska do "samopomocy".
Caritas jako organizator wypoczynku daje ofertę dla dzieci i młodzieży, która w dużej mierze (ok. 50%) pochodzi ze środowisk ubogich cywilizacyjnie (ubóstwo materialne, duchowe, patologie społeczne). Część dzieci z rodzin najuboższych bierze udział w koloniach nieodpłatnie. Istotnym czynnikiem w organizacji letniego wypoczynku jest duży udział wolontariuszy, w tym starszej młodzieży i dużej grupy nauczycieli. Nauczyciele i starsi wychowawcy wnoszą potrzebne doświadczenie i rozwagę, natomiast młodsza kadra zapał i entuzjazm co w efekcie stwarza ciepłą i radosną atmosferę podczas wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży i owocuje na cały rok pracy.
Oprócz koloni letnich i zimowisk, do stałych form pracy "Caritasu" należą: ogólnopolska akcja "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", paczki w okresie Świąt Wielkanocnych, zbiórki odzieży i żywności. Od pięciu już lat działa świetlica środowiskowa, która cieszy się wielkim powodzeniem u dzieci, które coraz częściej przyprowadzają na zajęcia swoich rówieśników.
Wojciechowy "Caritas" to setki nakarmionych, odzianych i pocieszonych ludzi!


Pan Stanisław Osowski - nauczyciel wychowania fizycznego Publicznego Gimnazjum Nr 1.


Od 35 lat uczy i trenuje, zwłaszcza siatkówkę.
W 2005 r. po raz piętnasty zorganizował w Starogardzie Gdańskim Turniej siatkówki z udziałem drużyn polskich i międzynarodowych. Średnio w turniejach udział bierze od 20 - 24 zespołów - ok. 350 osób. Starogardzianie kibicowali już zespołom z Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Rosji (Kaliningrad, Moskwa), Szwecji, Niemiec, Czech, Białorusi, Austrii i Belgii.
Z ogromną determinacją i skutrecznością organizuje corocznie wyjazdy (4 - 5 wyjazdów) młodych siatkarzy na turnieje zagraniczne.
Wyjątkowy i niepowtarzalny pasjonat młodzieżowej piłki siatkowej i turniejowych zmagań swoich podopiecznych.


Komitet Organizacyjny 125-lecia Starogardzkiego Ogólniaka w składzie: Daniela Świeczkowska, Regina Sulikowska, Marian Łukaszewski.


Obchody rocznicowe, które odbyły się w dniach 8 - 11 września 2005 r., z ich bogatym, urozmaiconym programem, zostały przyjęcie z uznaniem przez wszystkich uczestników Zjazdu Absolwentów oraz starogardzian. Złożyło się na ten program wiele imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, towarzysko-integracyjnym, nie wyłączając uroczystości oficjalnych i religijnych. Nie sposób nie wspomnieć 125 dębów posadzonych wzdłuż bulwaru nad Wierzycą, okolicznościowego jubileuszowego albumu, wystawy Mariana Mokwy, akademii okolicznościowej z wyjątkowym programem artystycznym i frekwencją! Na stałe w Szkole pozostaną darowane - z inicjatywy Komitetu - portrety patronów Szkoły, granitowa tablica pamiątkowa, cenne wydawnictwa dla biblioteki. Niewymierne są wszystkie radości i wzruszenia związane z obchodami rocznicowymi uczestników i mieszkańców miasta.
Tak wielu, zawdzięcza tak niewielu - Komitetowi Organizacyjnemu 125-lecia Starogardzkiego Ogólniaka, a zwłaszcza Pani Danieli Świeczkowskiej, Pani Reginie Sulikowskiej, Panu Marianowi Łukaszewskiemu. To Oni - po raz drugi! - poświęcili wiele miesięcy własnego czasu i energii, by absolwenci znów byli razem w Starogardzie.


Opieka nad zwierzętami: Schronisko dla Zwierząt w Starogardzie Gdańskim prowadzi Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals" - prezes Pani Ewa Gebert i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Starogardzie - prezes Pani Helena Banaś.


Nominowanie obu stowarzyszeń wynika z dostrzeżenia wartości jakie niesie ich działalność w Starogardzie Gdańskim w zakresie opieki nad zwierzętami:
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt - OTOZ "Animals" opiekę nad schroniskiem w Starogardzie Gdańskim sprawuje od 1 stycznia 2002 roku. Cel nadrzędny to zapewnienie godnych warunków życia podopiecznym i poszukiwanie dla nich prawdziwego domu.
OTOZ ze środków własnych przeprowadziło modernizację obiektu, który wcześniej funkcjonował jako punkt przetrzymywania zwierząt, a obecnie pełni funkcję schroniska. Pracownicy schroniska stworzyli ambulatorium i salę zabiegową. Swoim podopiecznym zapewniają opiekę weterynaryjną: szczepienia profilaktyczne i leczenie. Polepszono warunki bytowania psiaków.
Stowarzyszenie dzięki poparciu lokalnych mediów, prowadzi aktywny program adopcji zwierząt. Akcja ta jest na tyle skuteczna, że prawie 90% psów znajduje nowy dom. W 2005 r. do schroniska przybyły 244 psy; dzięki kampanii "Adoptuj mnie - ratujesz mi życie" 172 oddano do adopcji a 21 wróciło do właścicieli. Prowadzona jest szeroko rozumiana akcja edukacji humanitarnej, dzięki której można uczulać dzieci, młodzież i dorosłych na los bezdomnych i pokrzywdzonych zwierząt. Efektem takich działań są np. pozyskane darowizny w ramach akcji "Mikołajki dla zwierząt" - 354 kg karmy dla kotów i psów, koce, miski, kołdry, smycze i obroże.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce działa 141 lat, a Oddział w Starogardzie Gdańskim od maja 2002 r. Początkowo liczył 11 członków, w styczniu 2005 r., osiągnął liczbę 34 członków. Towarzystwo działa na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz ochrony środowiska, kształtowania właściwego stosunku do zwierząt.
Aby zrealizować te cele Towarzystwo organizuje akcje informacyjne oraz powołało Inspektorat do zwalczania przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt.
W 2005 r. Oddział starogardzki zorganizował "Łapę 2005" - przedsięwziecie, którego celem było uświadomienie starogardzianom głównych problemów wynikających z posiadania - bytowania ze zwierzętami. Impreza składała się z konkursu plastycznego pn. "Moje zwierzę" i wystawy psów, która łączyła zabawę z edukacją humanitarą. Szczególnie plenerowa część przesięwzięcia spotkała się z ogromnym zainteresowaniem - w pokazach uczestniczyło 50 różnej rasy psów. Impreza została życzliwie przyjęta zarówno przez posiadaczy psów jak i sympatyków czworonogów - liczba widzów przekroczyła 1.000 osób.


Nominowani za g o s p o d a r k ę:


Przedsiębiorstwo-Transportowo-Handlowe "Broker" - właściciel Pan Mariusz Szwarc.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "Broker" to firma rodzinna założona w 1991 r. Dziś do rodziny należą pracownicy, klienci i konsumenci. Podstawowa działalność - dystrybucja materiałów budowlanych, pochodzących od najlepszych producentów krajowych i zagranicznych. Podstawowa dewiza - przyjazna cena przy zagwarantowanej najwyższej jakości. Firma posiada rozbudowaną sieć siedmiu hurtowni materiałów budowlanych na terenie województwa pomorskiego. Punkty sprzedaży znajdują się w Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Straszynie, Czersku oraz w Gdańsku przy Trójmiejskiej Obwodnicy.
Przedsiębiorstwo jest liderem na rynku lokalnym w zakresie prowadzonej działalności. Wieloletnie doświadczenie w tej branży pozwala w pełni zaspokajać wysokie wymaganie klientów poprzez jakoś, estetykę oraz elastyczność.
Firma proponuje także bogaty zakres usług transportowych, poprzez stworzoną oraz stale rozwijającą się silną bazę transportową. Rodzinna firma "Broker Trans" działa zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.
Obecnie firma zatrudnia około 130 osób. W roku 2005 firma została wyróżniona przez Dziennik "Puls Biznesu", poprzez włączenie do prestiżowego grona Gazel Biznesu 2005 - przedsiębiorstw osiągających bardzo dobre wyniki finansowe, dynamicznie rozwijających się oraz będących rzetelnym partnerem biznesowym.
Stały rozwój firmy pozwala na podejmowanie nowych działań. Wypracowany kapitał przeznaczany jest na ciągły rozwój. W roku 2002 zostały wybudowane w miejscowości Kokoszkowy dwa budynki mieszkalne o charakterze apartamentowym. Obecnie trwa budowa kolejnych apartamentowców w Starogardzie Gdańskim.
W trakcie realizacji jest nowoczesny kompleks handlowo-usługowo-mieszkalno-restauracyjny położony w centrum Starogardu Gdańskiego, którego przewidywany termin zakończenia został wyznaczony na pierwszy kwartał 2009 roku. Przy Trójmiejskiej Obwodnicy w dynamicznym tempie powstaje kolejna inwestycja związana z budową nowego punktu sieci hurtowni "Brokera".
Firma od lat angażuje się w działania sponsorujące miasto, wspiera liczne imprezy sportowe i wydarzenia kulturalne.


Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne "DOM" sp. z o.o. - Dyrektor Pani arch. mgr inż. Maria Kiełb-Stańczuk


Firma powstała w lipcu 1991 r., przekształcając się z samodzielnej pracowni Biura Planowania Przestrzennego w Gdańsku w spółkę z o.o. Główna siedziby firmy mieści się w Starogardzie, a filia do niedawna znajdowała się w Gdańsku.
Spółka prowadzi działalność w zakresie: projektowania w planowaniu przestrzennym; projektowania urbanistycznego i architektonicznego; kompleksowego, wielobranżowego projektowania obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego; doradztwa w zakresie realizacji inwestycji (pomocy w procesach inwestycyjnych) oraz obrotu nieruchomościami.
Spółka Dom jest jedną z największych firm projektowych w województwie pomorskim.
Firma na bieżąco współpracuje z zespołem specjalistów z różnych branż zapewniających profesjonalną jakość opracowań i analiz.
Zdecydowana większość prac projektowych i planistycznych dla naszego miasta i regionu pochodzi z Pracowni "Dom" i są one wysoko oceniane w środowisku architektów i urbanistów.
Dobra marka firmy i wysoko oceniane projekty na rynku przyczyniają się do podnoszenia prestiżu Starogardu Gdańskiego.


Przedsiębiorstwo "Koltel" s.c.- właściciele Państwo Maryla i Tadeusz Kolbusz.


Przedsiębiorstwo "KOLTEL sc M. i T. Kolbusz" powstało w 1991 r. jako spółka cywilna dwóch osób fizycznych. Podstawową działalnością utworzonego przedsiębiorstwa był wywóz odpadów komunalnych. Pierwszym odbiorcą usług była od 1.01.1992 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOCIEWIE". Przedsiębiorstwo dysponowało wówczas jednym samochodem specjalistycznym oraz zatrudniało 2 osoby na pełnym etacie i jednego pracownika na umowę zlecenie. Z uwagi na posiadaną rezerwę zdolności usługowych wspólnicy poszukiwali nowych odbiorców, których znaleźli na terenie powiatu starogardzkiego i gminy Czersk. Dzisiaj Przedsiębiorstwo z siedzibą przy Drodze Owidzkiej 3 w Starogardzie Gdańskim posiada zezwolenie na odbiór z terenu Miasta Starogard, Elbląg, Malbork i gmin - Starogard, Zblewo, Kaliska, Czarna Woda, Czersk, Osieczna, Bobowo, Lubichowo, Skarszewy i obsługę 28 tysięcy osób. Zatrudnia 13 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, posiada 6 pojazdów do odbioru odpadów w tym 2 pojazdy do odbioru odpadów gromadzonych w kontenerach. Zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych oraz selektywnym odbiorem szkła opakowaniowego, tworzyw sztucznych i gruzu. Pod względem ilości zebranego i przekazanego do recyklingu szkła, tworzyw i makulatury zajmujemy 50 miejsce w kraju! (w 2005 - 141 ton szkła, 57,7 ton opakowań z tworzyw sztucznych i 21 ton makulatury). Od 2004 r. trwa budowa bazy transportowej z zapleczem socjalnym dla załogi.


Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "Pestar" - właściciel Pan Eugeniusz Piechowski.


Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "Pestar" istnieje od roku 1991 prowadząc działalność w zakresie nowoczesnej techniki biurowej. Początkowo właściciel - Pan Eugeniusz Piechowski - samodzielnie zajmował się produkcją przeciwzakłóceniowych kaset zasilających sprzęt komputerowy, zastawów czyszczących "Magic" oraz ochroną antyelektrostatyczną podzespołów elektronicznych. Wówczas zatrudniał dorywczo 2 osoby. Od 1996 r. "Pestar" prowadzi działalność usługowo-handlową realizując w ramach biuroserwisu i systemów informatycznych kompleksową obsługę techniczną firm w tym instalację i serwis kserokopiarek, komputerów, sieci komputerowych, systemów fiskalnych, central telefonicznych, urządzeń i aplikacji biurowych, rozwiązań internetowych, wdrożenie i serwis oprogramowań, jak również dostawy papieru, artykułów biurowych, specjalistycznych materiałów eksploatacyjnych.
"Pestar" corocznie odnotowuje wzrost obrotów i zatrudnienia. W ostatnich latach obroty zwiększyły się średnio o ok. 20% rocznie. Aktualnie kadra firmy to 26 pracowników, są to osoby młode (średnia wieku to 28 lat), kreatywne, wykształcone i stale podnoszące swoje kwalifikacje.
We wrześniu 2005 r. został oddany do użytku nowoczesny i funkcjonalny obiekty przy ulicy Iwaszkiewicza 15. W maju 2005 r. firma uzyskała certyfikat na zgodność Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego z normami ISO 9001:2001 i ISO 14001:2004. "Pestar" uznaje postawy i zasady przyjazne środowisku, m.in. poprzez udział w pilotażowym europejskim projekcie EMAS - Zweryfikowany System Zarządzania Środowiskowego.
Firma wspiera lokalne szkoły oraz instytucje pożytku publicznego, m.in. poprzez sponsorowanie imprez, konkursów, zakup pomocy naukowych.Wystąpienie Prezydenta Miasta Stanisława Karbowskiego:
Serdecznie dziękuję Wam, że przyjęliście moje zaproszenie i wspólnie możemy spędzić dzisiejszy świąteczny dzień!
Moi drodzy! Pozwólcie, że rozpocznę od podziękowań. To siódme Wierzyczanki, i siódmy taki wieczór. I aby mogło tak być, trzeba pracy wielu osób.
Dziękuję wszystkim, którzy przez kolejne edycje Wierzyczanek współpracowali ze mną dla tej szczytnej idei i zaszczytnej nagrody.
Dziękuję pomysłodawcom, zespołom nominującym, realizatorom uroczystości i wszystkim Państwu, którzy swoją obecnością uświetnialiście te ważne dla mnie i dla Starogardu chwile.
Dziękuję wszystkim nominowanym do Wierzyczanek i tym, którzy z dumą i szacunkiem odbierali statuetkę. Dotychczas było 97 nominacji - niektóre zespołowe, dla organizacji i firm; na tej scenie dane mi było gratulować nominacji ponad 150 osobom i wręczyć 23 Wierzyczanki!
Wielka to rodzina! Wyjątkowo ważna, przynosząca chlubę oraz będąca dumą i radością, miejska rodzina. I chociaż różnie toczą się Wasze losy, jedno jest pewne: w historii Starogardu macie swoje miejsce - bardzo zaszczytne miejsce!
Tym, którzy dzisiaj dołączą do tej jedynej w swoim rodzaju rodziny, serdecznie gratuluję i życzę wszystkiego co najlepsze, dla Was, dla Nas - dla Starogardu Gdańskiego!
Świętujmy w dany nam czas, i w panoramie życia Starogardu, którą tworzymy wszyscy, poznajmy tych nielicznych, którzy barw jej przydali w 2005 r.!"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz