środa, 26 kwietnia 2006

Ogłoszenie o konkursie

WÓJT GMINY SKÓRCZ
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA :
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W PĄCZEWIE
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELKIM BUKOWCU
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIROTKACH
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ks. senatora Feliksa Bolta w BARŁOŻNIE.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1.Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
1)Ukończył studia wyższe lub studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej,
2)Ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3)Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4)W okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał, co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
5)Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanych pracy na stanowisku kierowniczym,
6)Nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
7)Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8)Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowanymi środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. p finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, póz. 148 z póź. zmianami).
Stanowisko dyrektora szkoły może być powierzone również nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-8. Stanowisko dyrektora szkoły może być powierzone również nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu zatrudnionemu na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu urlopowanemu lub zwolnionemu z obowiązków świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o obowiązkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, póz. 854 z późn. zmianami) spełniającemu wymagania określone w ust. 1 z wyjątkiem pkt 4.
2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej,
2)Życiorys wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
3)Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
4)Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
5)Ocenę pracy, o której mowa w ust 1 pkt 4,
6)Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7)Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
8)Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9)Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
10)Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, póz. 926 z póź. zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem Konkurs na stanowisko dyrektora należy wpisać jakiej szkoły Szkoły w terminie do 26.05.2006 do godz. 15:00 na adres :
Urząd Gminy Skórcz, ul. Dworcowa 6 83-220 Skórcz lub osobiście w sekretariacie Urzędu w godzinach od 8:00 do 15:00.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Skórcz .
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Osoba do kontaktu: Pan Andrzej Gapa tel: (58) 582 46 07
Wójt Gminy
Erwin Makiła

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz