czwartek, 6 kwietnia 2006

WÓJT GMINY KALISKA NABÓR

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent ds. obsługi mieszkańców i organów samorządu gminy

1. Wymagania niezbędne:
a. Wykształcenie wyższe
Znajomość tematyki samorządu gminnego
Znajomość języka angielskiego
Obsługa komputera2. Wymagania dodatkowe:
a. Znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi UE
b. Znajomość dziedziny Project Management
3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie biura obsługi interesantów
2. Obsługa organów samorządu gminy3. Współpraca z placówkami oświatowymi

4. Wymagane dokumenty:
życiorys (CV)
list motywacyjny
dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
kwestionariusz osobowy
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy / w sekretariacie, pokój nr 26/ lub pocztą na adres Urzędu Gminy ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska (z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. obsługi mieszkańców i organów samorządu gminy") w terminie do dnia 21 kwietnia 2006 roku do godz.14,00 .
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w UG Kaliska przy ul.Nowowiejskiej 2.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.z 2002 Nr 101 poz.926 z póżn.zmian/ oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.z 2001 Nr 142 poz.1593 z póżn.zmian/
Bliższych informacji udziela pracownik ds.kadr /pokój nr 16, tel. /58/58 89 201 w.44.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz