czwartek, 17 maja 2007

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU POŻARNICZEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU POŻARNICZEGO
Wójt Gminy Bobowo ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MAGIRUS DEUTZ 135 D 12 F
1. Nazwa i siedziba jednostki.
Urząd Gminy Bobowo, 83 - 212 Bobowo, ul. Gdańska 12,
tel 0 58 56 217 16, 20 ,66,
fax 0 58 56 217 23
e-mali: ug_bobowo@wp.pl

2.Przedmiot sprzedaży.
Marka, typ, model - Samochód pożarniczy marki MAGIRUS DEUTZ 135 D 12 F
nr fabryczny - 4500006455,
nr rejestracyjny - GAK 3593,
rok produkcji - 1968,
Data pierwszej rejestracji - 1993-04-26
Przebieg - 32694 km
Barwa nadwozia - czerwony
Pojemność silnika - 5505 cm3
Paliwo - olej napędowy
Dane uzupełniające:
- Zbiornik wodny - 2500 l.
- Działko wodne,
- Dwa szybkie natarcia,
- Wydajność autopompy - 1600 l/min,
- Kabina 8 osobowa,
- Hak do ciągnięcia przyczepy,

3. Cena wywoławcza pojazdu.
cena wywoławcza - 23 500,00 PLN brutto ( dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych )

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd.
Samochód można oglądać w dni i godzinach pracy urzędu , w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowie, Bobowo ul. Gdańska 13.
Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu do oględzin oraz informacji z zakresu sprawności technicznej jest Klemens Engler ( tel. kom 0 505 316 510 ).

5. Warunki przystąpienia do przetargu.
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3% ceny wywoławczej tj. - 705,00 PLN, które należy wpłacać przelewem na konto Urzędu Gminy Bobowo( Bank Spółdzielczy Starogard Gdański, nr rachunku: 38 8340 0001 0000 1401 2000 0008 ) , lub gotówką w kasie BS Starogard Gdański (Filia Bobowo, w budynku Urzędu Gminy Bobowo) do dnia 31 maja 2007 r. , do godz. 11°°.
b) Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.
c) Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w żądanej wysokości.
d) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
e) Wadium złożone przez oferenta którego oferta zostanie wybrana zaliczone zostanie na poczet ceny.
f) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku:
- gdy żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
- gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna -
sprzedaży.

6. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Budynku Urzędu Gminy Bobowo, 83 - 212 Bobowo, ul. Gdańska 12 pokój nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 31 maja 2007 r. o godz. 12°°.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 maja 2007 r. , o godz. 123° w budynku Urzędu Gminy Bobowo, ul. Gdańska 12, pokój 10. Otwarcie ofert jest jawne.

8. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta.
Oferta pisemna powinna zawierać:
- Imię i Nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,
- Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,
- Potwierdzenie wpłaty wadium,
- Sposób kontaktu z oferentem,
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Koperta winna być oznaczona :"Oferta na zakup samochodu pożarniczego marki MAGIRUS DEUTZ 135 D 12 F" " NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 31 MAJA 2007 godz. 1230.

9.Informacje dodatkowe.
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
2. Uprawniony do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego jest:
Wojciech Wierzbowski, tel 058 56 217 16, 0 58 56 217 20, wewn 37.Bobowo, dnia 17.05.2007 r.
Wójt Gminy Bobowo

mgr inż. Mieczysław PłaczekBrak komentarzy:

Prześlij komentarz