środa, 25 lipca 2007

Warsztaty w Sobieszewie

Przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej wiąże się z przyjęciem na siebie obowiązków związanych z aktywnym członkowstwem w tej instytucji. Oznacza to również współodpowiedzialność w wypracowaniu kierunków polityki antynarkotykowej.

Realizując stawiane przez Unię wymagania Polska przyjęła krajową strategię przeciwdziałania narkotykom i narkomanii spójną ze strategią i planem działania Unii (KRAJOWY PROGRAM ds. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ), ustanowiono RADĘ ds. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII oraz powołano do życia CENTRUM INFORMACJI O NARKOTYKACH I NARKOMANII.
Członkowstwo w Unii pozwala korzystać z merytorycznej i finansowej pomocy międzynarodowej dostępnej dzięki programowi TRANSITION FACILITY. W ramach tego projektu trzy osoby reprezentujące gminę Smętowo Graniczne wzięły udział w cyklu szkoleń "TWORZENIE GMINNYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII".
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pedagog szkolny uzyskali niezbędną wiedzę dotyczącą tematyki zapobiegania i niwelowania skutków narkomanii; wiedzę dotyczącą analizy i diagnozy sytuacji lokalnej, planowania programów oraz działań; wskazówki dotyczące wdrażania, monitorowania oraz oceny programów.
Uczestnicy szkolenia pozyskali dane dla sporządzenia diagnozy problemów społecznych z : Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim, Posterunku Policji w Skórczu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Zdrowia w Kopytkowie, Sądu Rodzinnego w Starogardzie Gdańskim oraz na podstawie badań ESPAD przeprowadzonych w gimnazjum. Na podstawie danych statystycznych,po przeanalizowaniu mocnych i słabych stron, zagrożeń i szans , sformułowany został CEL STRATEGICZNY programu : ZMNIEJSZENIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. Analiza gminnych problemów umożliwiła sformułować następujące CELE GŁÓWNE:
- ZMIANA SPOŁECZNEGO KLIMATU WOBEC UŻYWANIA LEGALNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH( alkohol, papierosy,leki)
- POPRAWA WSPÓŁPRACY I ZAANGAŻOWANIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIAŁNYCH ZA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
- OGRANICZENIE ILOŚCI OSÓB DOROSŁYCH PIJĄCYCH RYZYKOWNIE I SZKODLIWIE
- ZWIĘKSZENIE LICZBY DZIECI I MŁODZIEŻY Z GRUPY PODWYŻSZONEGO RYZYKA OBJĘTYCH OPIEKĄ PROFILAKTYCZNĄ I TERAPEUTYCZNĄ.
Efektem udziału w cyklu szkoleń jest GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII , którego promocja w gminie Smętowo Graniczne zostanie przeprowadzona po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę Gminy. Twórcy programu wierzą ,że przy zaangażowaniu władz lokalnych , organizacji pozarządowych i partnerów reprezentujących różne instytucje program ten będzie realizowany efektywnie i skutecznie.
Ewa Laskowska, Sobieszewo, lipiec 2007


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz