niedziela, 16 stycznia 2011

Spotkanie opłatkowe ZK-P. Podziękowanie darczyńcom

6 stycznia 2011 r. o godz. 14.30 w sali GOK w Zblewie odbyło się spotkanie opłatkowe, na które gości zaprosili Wójt Gminy Zblewo i Zarząd Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Zblewie. Podczas spotkania m.in. podsumowano pomoc dla powodzian z gminy Szczurowa, dzielono się opłatkiem, kolędowano, wręczono dyplomy "Przyjaciel Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Zblewie", wręczono podziękowania darczyńcom. Spotkanie uświetnił występ Angeliki i Patryka Podwojskich. Niżej zamieszczamy referat prezesa Oddziału Kociewskiego ZK-P w Zblewie Jana Gumińskiego.


Sprawozdanie

z działalności programowo - organizacyjnej za okres od października 2007 do grudnia 2010r,

Koleżanki i Koledzy!

W minionej kadencji (2007 - 2010) Zarząd Oddziału Kociewskiego ZK-P w Zblewie pracował w następującym składzie: Jan Gumiński - prezes, Gertruda Stanowska - wiceprezes, Barbara Podsiadło - sekretarz, Teresa Krzyżyńska - skarbnik, Tomasz Damaszk - członek.

W latach 2007 - 2010 odbyło się 18 zebrań zarządu. Dotyczyły one głównie problematyki społeczno - kulturalnej gminy, spraw statutowo -organizacyjnych własnych oraz zagadnień przekazywanych przez Zarząd Główny ZK-P do realizacji przez oddziały. Z ważniejszych przedsięwzięć Oddziału podjętych do realizacji należy odnotować następujące:

1/ włączenie się do organizacji Wiosny Poetów, której inicjatorem było Stowarzyszenie imienia M. Hillar, w czasie którego wręczano nagrody z dziedziny literatury "Kociewskie Pióro".

2/ wspieraliśmy finansowo Gminne Konkursy Wiedzy o Kociewiu, których organizatorem jest Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie.

3/ podczas spotkania drugiej edycji Kociewskiego Pióra narodziła się koncepcja ufundowania nagród "Kociewskiej Palety" dla twórców ludowych. Jedno z posiedzeń poświęciliśmy temu projektowi. Uznaliśmy, w porozumieniu z prezesem Stowarzyszenia im. Hillarowej, koi. Śp. M. Spankowskim, by skorzystać z regulaminu przyznawania nagród "Kociewskiego Pióra" i wzorując się na nim powołać Kapitułę, określić kategorie, sposoby zgłoszeń do nagrody i nominowanie wyróżnionych. Ponieważ jest to projekt obejmujący sztukę, a więc dziedzinę bardzo rozległą. Pomysł ten nie został zrealizowany.

4./ Miała miejsce IV Konferencja Nauczycieli Regionalistów. Przypomnę, że takowe konferencje odbywają się właśnie co cztery lata, a ich pomysłodawcą i głównymi organizatorami są nasz oddział Zrzeszenia i szkoła w Bytoni. "Kociewską stecką w XXI wiek" - pod takim hasłem 20 maja 2008 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bytoni odbyła się IV Konferencja Nauczycieli Regionalistów Kociewia zorganizowana przez Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Zblewie, Stowarzyszenie Kociewskie Oddział w Zblewie, Zespół Szkół Publicznych w Bytoni, Instytut Kaszubski w Gdańsku pod opieką naukową Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

W I części konferencji zostały wygłoszone dwa wykłady: prof. Józef Borzyszkowski nt. "Mała Ojczyzna w historii Polski i powszechnej" oraz prof. Maria Pająkowska-Kensik nt. "Gwara kociewska - mową stron ojczystych. Do pielęgnowania mowy naszych dziadków zachęcali również goście: Andrzej Grzyb - senator RP oraz Jan Kulas - poseł na Sejm RP. Swoją obecnością zaszczycili również m.in. dyrektor Delegatury Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Tczewie - Stanisław Sumowski, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. - Marek Gabriel, zastępca wójta Gminy Zblewo - Artur Herold, przewodniczący Rady Gminy Zblewo - Janusz Trocha oraz prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Gdańsku - Edmund Zieliński

Atrakcją artystyczną konferencji był występ zespołu regionalnego z Pinczyna "Brzady", który zaprezentował fragment "Wesela kociewskiego" B. Sychty.

II część spotkania stanowiły warsztaty zorganizowane przy współpracy nauczycieli ze szkół z terenu gminy Zblewo, Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Gdańsku oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd. Regionaliści podzieleni na cztery grupy wykonywali następujące zadania:

I. Odkrywamy piękno gwary kociewskiej.

II. Odkrywamy nieznaną a ciekawą historię Kociewia.

III. Tworzymy sztukę kociewską: l. Malarstwo na szkle. 2. Haft kociewski.

IV. Śpiewamy i tańczymy po kociewsku.

Konferencji regionalistów towarzyszył kiermasz wydawnictw kociewskich oraz prezentacja Izby Regionalnej w miejscowej szkole.

Na zakończenie imprezy zastępca wójta gminy Zblewo Artur Herold oraz dyrektor ZSP w Bytoni Tomasz Damaszk podziękowali uczestnikom oraz przybyłym gościom, a także wręczyli pamiątkowe ptaszki wykonane w drewnie przez Edmunda Zielińskiego.

5. W roku 2008 Oddział Kociewski ZKP w Zblewie był współorganizatorem ze Szkołą w Bytoni "II Pleneru Artystów Ludowych Pomorza"

Ogólny koszt tych dwóch zadań opiewał na 10.950 zł. Natomiast nasz udział w zadaniach to 4.850 zł, składa się na to kwota z uzyskanej dotacji - 2.950 zł i od sponsorów 1.900 zł.

6. Przystąpiliśmy jako partner do projektu wspólnie z wójtem gminy Zblewo w sprawie budowy Centrum Sportowo-rekreacyjnego III Etap w Bytoni i w ramach tego projektu ma powstać boisko, kort, amfiteatr i miejsca do wypoczynku, rekreacji dla mieszkańców.

7. Nasz oddział rekomendował za rok 2009 do nagrody Wójta Gminy Zblewo przedsiębiorstwo "ĄLMAX" z Bytoni Pana Andrzeja Skalskiego

87" Jak już wspomniałem, Oddział Kociewski ZK-P w Zblewie żywo interesował się życiem społeczno - kulturalnym i gospodarczym naszej gminy. Chcę przypomnieć, iż nasza organizacja w każdych wyborach samorządowych brała aktywny udział, gdzie tworzyła koalicję z PSL-em. I tak w obecnych wyborach samorządowych 2010 r. stworzyliśmy własny komitet wyborczy "Zrzeszenie dla Kociewia" popierając wójta Krzysztofa Trawickiego. Z naszego Komitetu Radnym Rady Gminy został Piotr Chociaj. Ponadto koi. Ewa Jędrzejewska oraz koi. Ryszard Konewka są radnymi z listy PSL. Podczas kampanii wyborczej uaktywniło się nasze środowisko. Wskazano na wiele sfer życia społecznego, które aż proszą się o reaktywowanie. Myślę, że w czasie dyskusji do tych spraw wrócimy.

97 Rok 20107 to rok klęski żywiołowej, jaka nawiedziła naszych rodaków na południu. Od maja dwu, trzykrotnie tereny Polski południowej były pod wielką wodą. Ponieważ w latach 90-tych nasz oddział aktywnie włączył się w akcję pomocy dla powodzian, więc i w tym roku podjęliśmy się tego zadania z inicjatywy wójta. Odzew u naszego społeczeństwa był bardzo duży. Dzięki zaangażowaniu wójta, księży proboszczów, księdza wikariusza Roberta Kierbica, sołtysów, udało nam się zebrać wiele cennych darów. Nawiązaliśmy bezpośredni kontakt z włodarzami gminy Szczurowa: wójtem, przewodniczącym Rady Gminy. Jej przedstawiciele gościli w Zblewie na Festynie Kociewskim. Zbiórka darów odbywała się w formie pieniężnej i rzeczowej. Zbiórka finansowa odbywała się przez wpłaty na konto komitetu i zebrano 5.082,13 zł., ze spraw rzeczowych takich jak np. żywność art. szkolne, chemiczne,ubrania itp. a przede wszystkim różnego rodzaju zboża w ilości 34650 kg. i ziemniaków w ilości 2494 kg.

Transport darów miał miejsce w lipcu i październiku. Ostatni miał być w listopadzie, ale z powodu kłopotów z organizacją transportu, później z atakiem zimy ostatni transport zboża i środków chemicznych został przesunięty na termin późniejszy. Z chwilą poprawy warunków atmosferycznych pomoc ta dotrze do powodzian. Dzisiaj w drugiej części spotkania chcemy podziękować darczyńcom za ich największy dar, za serce.

Staraliśmy się współuczestniczyć we wszelkich poczynaniach służących wdrażaniu tematyki regionalnej. Cieszymy się z szerokiego wcielania tematyki regionalnej w edukację podstawową. Niezwykle ważną sprawą w tym zakresie jest szeroka współpraca naszego oddziału z kierownictwem szkół i placówek kulturalno - oświatowych. W ramach idei szkoły otwartej, jako kulturowego centrum i propagowania tradycji regionalnych, popieramy funkcjonowanie izb -pracowni edukacji regionalnej, jak to jest w Zespołach Szkół Publicznych w Bytoni i Pinczynie. Gromadzenie literatury regionalnej, realizacja programów edukacyjnych, aktywizacji środowiska w zakresie amatorskiego ruchu artystycznego np. zespoły folklorystyczne, teatralne, literackie, plastyczne, odtwarzające tradycyjną sztukę, rzemiosło itp. powinny przyświecać naszym dalszym przedsięwzięciom we współpracy z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

Jak wynika z naszych poczynań i dokonań - regionalizm, w tym również jego edukacyjne aspekty nie są chwilową modą. Jest on trwałą wartością i szansą zachowania tego, co najważniejsze i wywodzące się z naszych korzeni kociewskich. Stąd stała nasza troska o zespoły regionalne, Izby Tradycji czy konkursy, chociażby wiedzy o Kociewiu.

W pracach Zarządu, którym miałem zaszczyt kierować, staraliśmy się również zauważać szerszy kontekst społeczno - gospodarczy, problematykę zrównoważonego rozwoju naszej gminy.

Zarząd utrzymywał kontakty z Zarządem Głównym ZK - P w Gdańsku. Szczególnie serdecznie chciałbym podziękować Koleżankom: wiceprezes, sekretarzowi, skarbnikowi i kolegom Bernadowi i Tomaszowi Damaszkom za dobrą i owocną współpracę dla dobra naszej Organizacji.

Reasumując naszą działalność za okres mijającej kadencji, muszę stwierdzić, że podejmowaliśmy działania na miarę naszych możliwości na rzecz środowiska. Myślę, że dyskusja i proponowane wnioski wytyczą kierunki działania naszego oddziału na kadencję 2011- 2013.

W imieniu własnym i całego Zarządu chciałbym wszystkim członkom i sympatykom, Władzom Gminy podziękować za pomoc w realizacji zadań statutowych, które służyły dla dobra mieszkańców naszej gminy.

Dziękuję

Prezes ZKP o/Zblewo

Jan Gumiński

Zblewo, dn. 06 stycznia 201 Ir.

INFORMACJA O OSTATNIM TRANSPORCIE - PDF

PODZIĘKOWANIA Z GMINY SZCZUROWA - PDF

PODZIĘKOWANIA Z GMINY SZCZUROWA - PDFBrak komentarzy:

Prześlij komentarz