niedziela, 30 października 2011

Gmina Zblewo otrzyma pieniądze na "Klucz do sukcesu..."

Klucz do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy ZblewoGmina Zblewo/Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zblewie otrzyma 213 750,90 zł na realizację Projektu systemowego "Klucz do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Zblewo" realizowanego w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany będzie w okresie: IX 2011 - VIII 2012. Za zarządzanie projektem odpowiedzialny będzie Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zblewie oraz Asystenci Szkolni Projektu.

Realizacja projektu ma na celu wsparcie indywidualnego rozwoju 350 uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Zblewo dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu 2011/2012.

Celami szczegółowymi projektu są:

- zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych uczniów i uczennic szkół Gminy Zblewo poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych w okresie 2011/2012
- zwiększenie dostępności i wzmocnienie psychologiczne uczniów i uczennic w okresie 2011/2012.

Projekt obejmuje realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych we wszystkich szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Zblewo: w Publicznej Szkole Podstawowej w Borzechowie, w Publicznej Szkole Podstawowej w Bytoni, Publicznej Szkole Podstawowej w Pinczynie, Publicznej Szkole Podstawowej w Kleszczewie Kościerskim i Publicznej Szkole Podstawowej w Zblewie.

W ramach projektu odbywać się będą następujące zajęcia od listopada 2011 r. do czerwca 2012 r.:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i w pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją-17 grup,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-13 grup,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej- 18 grup,
- zajęcia logopedyczne - 19 grup,
- zajęcia socjoterapeutyczne - 1 grupa,
- zajęcia terapeutyczne korekcyjno-kompensacyjne - 4 grupy,
- zajęcia rozwijające zainteresowania w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych - 9 grup,
- zajęcia rozwijające zainteresowania techniczno-informatyczne- 1 grupa,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych artystycznie - 10 grup,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z języka angielskiego - 3 grupy.
We wszystkich szkołach zostanie doposażona baza dydaktyczna.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz