niedziela, 23 marca 2014

MICHAŁ KARGUL. Drugie spotkanie organizacyjne V Kongresu Kociewskiego


W sobotę, 15 marca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie, kociewscy regionaliści, samorządowcy i pracownicy instytucji kultury spotkali się po raz drugi, by przedyskutować sprawy związane z organizacją V Kongresu Kociewskiego w 2015 r.

Do Pelplina dotarło równo czterdzieści osób, które przywitała prezeska miejscowego Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, p. Elżbieta Wiśniewska. Następnie Michał Kargul krótko przedstawił propozycję porządku spotkania, a następnie streścił propozycje działań kongresowych, jakie nadesłano na kongresową pocztę elektroniczną. Swoje uwagi i propozycje przedstawili następnie Czesław Glinkowski w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej oraz Andrzej Semborowski, działacz sportowy z Tczewa. Obecni zgodzili się jednak z propozycją, by na spotkaniu skupić się przede wszystkim na sprawach organizacyjnych.Aktywni w dyskusji byli także nestorzy działań kongresowych jak Czesław Glinkowski, czy Profesor Maria Pająkowska-Kensik


Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Tomasza Hildebrandta - pisarza i doświadczonego menadżera kultury - który przedstawił modelową organizację i harmonogram V Kongresu Kociewskiego, jeżeli byłby on organizowany jako jeden duży projekt kulturalny. Po tym wystąpieniu miała miejsce dyskusja dotycząca m.in. charakteru samego kongresu (impreza masowa, czy wydarzenie intelektualne), obecności w nim różnych form, zwłaszcza turystyki i sportu, celów jakie mu przyświecają oraz konieczności oddania organizacji całego Kongresu jednej instytucji. Głos w tych sprawach zajmowali m.in. Wiesław Warchoł, Dorota Piechowska, Józef Malinowski, Jacek Barszcz, Maria Pająkowska-Kensik, Ludwik Kiedrowski oraz Krzysztof Korda.Tomasz Hildebrandt przedstawił zebranym idealną koncepcje prac organizacyjnych V Kongresu

Po dyskusji zgodzono się, by przejść na kolejny etap prac i powołać w tym momencie Komitet Organizacyjny. Ustalono, że wchodzą w jego skład wszyscy zainteresowani pracami kongresowymi, zaś ich koordynacją zajmie się roboczy zespół sekretarsko-organizacyjny w składzie: Dorota Piechowska, Alicja Słyszewska, Tomasz Hildebrandt i Michał Kargul. Uznano, że przed wyborem pełnych władz Komitetu z przewodniczącym należy przeprowadzić konsultacje z samorządami i organizacjami zainteresowanymi Kongresem, zaś do tego czasu pracami zarządzać będzie Michał Kargul jako sekretarz Komitetu. Skład zespołu organizacyjnego pozostawiono otwarty, zachęcając chętnych do zaangażowania się w jego pracę.

W spotkaniu pelplińskim uczestniczyło równo czterdzieści osóbZa niezbędne uznano również powołanie w ramach Komitetu Organizacyjnego innych zespołów roboczych. Poza naturalnym podziałem powiatowym obecni zauważyli potrzebę istnienia także zespołów: naukowo-popularyzatorskiego; edukacyjno-językowego; kulturalno-literackiego; muzycznego; samorządowego; turystyczno-sportowego oraz organizacji regionalnych. Postanowiono, że zostaną ich ostateczna liczba zostanie określona na kolejnym spotkaniu Komitetu Organizacyjnego, gdy zostaną one powołane. Do tego czasu chętni do prac kongresowych powinni się zastanowić nad swoją aktywnością w ramach poszczególnych dziedzin.

Zespół organizacyjny zobowiązał się, że do następnego spotkania przeanalizuje wszystkie zgłoszone propozycje kongresowe i przygotuje jeden całościowy projekt V Kongresu do zarekomendowania Komitetowi Organizacyjnemu. Ustalono także, że na kolejne spotkanie Komitetu zaprosi się imiennie włodarzy kociewskich samorządów oraz władze Lokalnej Organizacji Turystycznej "Kociewie", by skonsultować z nimi dalsze działania w sprawie przygotowań kongresowych. W ostatnim punkcie datę kolejnego zebrania Komitetu Organizacyjnego ustalono na 26 kwietnia.

Michał Kargul
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz