niedziela, 31 grudnia 2006

UM Starogard - informacje

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 28 grudnia 2006 r.

Na zaproszenie samorządu Gminy Starogard prezydent miasta Edmund Stachowicz uczestniczył w uroczystej części sesji Rady Gminy z udziałem władz powiatu i miasta. Spotkanie odbyło się w Dąbrówce.

18 grudnia prezydent miasta Edmund Stachowicz spotkał się ze starogardzkimi mediami. Celem spotkania było omówienie współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a mediami. Prezydent miasta złożył również wszystkim dziennikarzom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

20 grudnia, prezydent miasta uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w starogardzkim szpitalu, zorganizowanym przez dyrektora Tadeusza Rocławskiego.

21 grudnia, prezydent uczestniczył w spotkaniu opłatkowym z ks biskupem diecezjalnym JE J. B. Szlagą.

Prezydent uczestniczył również w wigiliach organizowanych przez Ośrodki Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

KOMUNIKAT
Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim informuje, iż trwają prace związane z opracowaniem "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański".
Uchwalenie regulaminu wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005r. Nr 175 poz. 1458 ), oraz ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 236 poz. 2008 z późn. zmianami).
Projekt regulaminu uwzględnia wszystkie kwestie porządkowania dokumentacji jak i systemów gospodarki odpadami, jest spójny dla całego rejonu obszaru oddziaływania projektowanego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" i zawiera rozdziały:
postanowienia ogólne,
wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione,inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami,obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania,wymagania dotyczące rozwieszania plakatów reklam, ogłoszeń, nekrologów itp.,
postanowienia końcowe.
Wobec powyższego poddajemy go szerokiej konsultacji społecznej, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim i wydania opinii w terminie do 15 stycznia 2007 r.
Niniejszy projekt regulaminu jest zamieszczony na stronie BIP, wywieszony na tablicy ogłoszeń, a także można się z nim zapoznać w Wydziale Techniczno - Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gd. ul. Gdańska 6, pok. 28, w godzinach urzędowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz