niedziela, 31 października 2004

Konkurs dla przedszkolaków

KOCIEWSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ PRZEDSZKOLAKÓW
ILUSTRACJE DO KSIĄŻEK BERNARDA JANOWICZA "BAJKI KOCIEWSKIE" I
ANDRZEJA GRZYBA "BAŚNIE KOCIEWSKIE"

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Zamek Joannitów, 83 - 250 Skarszewy, ul. Zamkowa 4
Uczestnicy: Dzieci w wieku przedszkolnym
Zasięg konkursu: powiat świecki, tczewski, starogardzki.
Cele konkursu: Zapoznanie z treścią "Bajek Kociewskich" Bernarda Janowicza w ramach ogólnopolskiej kampanii "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM", przybliżenie gwary kociewskiej jako języka naszego regionu,
gromadzenie doświadczeń plastycznych oraz rozwój inwencji twórczej dzieci, wyłonienie talentów twórczych.
Warunki uczestnictwa:
Ilość nadsyłanych prac dowolna.
Prace przed przysłaniem do organizatora konkursu winny być oceniane na szczeblach przedszkola.
Technika wykonania prac: malarstwo (farby plakatowe, akrylowe, itp.) lub pastela olejna.
Format prac: A3.
Każda praca powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna, telefon przedszkola rekomendującego pracę,
Każde przedszkole powinno dokonać wyboru najlepszych prac i przekazać organizatorowi, wraz z imiennym wykazem autorów i tytułów bajek, do których ilustracja się odnosi.
Termin nadsyłania prac: 1 grudnia 2004.
Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac do ekspozycji oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
O wynikach konkursu i wernisażu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Prace nadesłane na konkurs nie będą odsyłane.
W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator.
Prace prosimy nadsyłać na adres organizatora z dopiskiem na kopercie "Bajki Kociewskie".
W sprawach organizacji i podsumowania konkursu należy kontaktować się z Danutą Farysej, tel. 0-505-600-704 lub (0-58) 56-260-52.
Życzymy twórczych pomysłów!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz