sobota, 12 grudnia 2009

Usuń Azbest!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił po raz kolejny konkurs dla gmin woj. pomorskiego pod nazwą "Unieszkodliwianie odpadów azbestowo - cementowych z terenu województwa pomorskiego - edycja 2010".


Konkurs adresowany jest do gmin realizujących program usuwania azbestu.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko zadania ujęte w gminnym programie usuwania azbestu, współfinansowane ze środków własnych gminy, obejmujące demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowo - cementowych pochodzących z nieruchomości przeznaczonych w całości na cele mieszkaniowe, stanowiących własność/współwłasność wyłącznie osób fizyczne lub współwłasność osób fizycznych i gminy oraz nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego rolnika indywidualnego.

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej Funduszu pod adresem :

www.wfosigw-gda.pl.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Zblewo, którzy zamierzają w 2010 roku wymienić pokrycie dachowe z płyt azbestowo - cementowych na budynku mieszkalnym, budynkach inwentarskich i gospodarczych w gospodarstwach rolnych, proszeni są o złożenie wniosku osobiście w Urzędzie Gminy w Zblewie, pok. nr 16. Wniosek należy złożyć na przygotowanym druku wniosku wraz z załącznikiem nr 1 "oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest".

Druki wniosku i załącznika nr 1 "oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zblewo, www.bip.zblewo.pl w zakładce "Formularze do pobrania" lub w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 15 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz