środa, 23 grudnia 2009

Zblewo. O G Ł O S Z E N I E. XXXV sesja Rady Gminy

Zawiadamiam Szanownych Mieszkańców Gminy Zblewo, że dnia
30 grudnia 2009r. o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Zblewo.Porządek obrad:

Sprawy regulaminowe.

Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 30 listopada 2009r. oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.

Interpelacje i wnioski Radnych.

Analiza projektu budżetu i kierunków działania na 2010r. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zblewo na 2010r:

wystąpienie Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu,

odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

odczytanie ostatecznej opinii komisji właściwej do spraw budżetu,

dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

stanowisko Wójta Gminy w sprawie zgłoszonych poprawek przez komisję właściwą do spraw budżetu,

głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Sprawozdanie stałych Komisji Rady z działalności w 2009r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2010r.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania nauczycieli i regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zblewo.

Podjęcie uchwały w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy.

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

Wolne wnioski i zakończenie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz