niedziela, 13 grudnia 2009

Zaproszenie na XLII sesję Rady Miejskiej w Skarszewach

Zapraszam na dzień 18 grudnia 2009 roku godz.12,00 (sala posiedzeń Urzędu Miejskiego) na XLII sesję V kadencji Rady Miejskiej w Skarszewach z proponowanym porządkiem obrad :Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Ustalenie porządku obrad .

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane na poprzednich sesjach.

Informacja Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, wydanych decyzji, zarządzeń itp.

Informacja Burmistrza z realizacji wniosków zgłoszonych na komisjach Rady Miejskiej.

Interpelacje i zapytania radnych.

Zapytania sołtysów.

Podjęcie uchwał :

a) w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok wraz z uzupełnieniami

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Skarszewy

- opinia komisji Rozwoju Gosp.i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Zdr.i Roz.Społecznego

10. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Skarszewach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .

b) w sprawie zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczodrowie.

- opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Rozwoju Społecznego.

11 . Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy

Skarszewy w latach 2009-2013,

b) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Gminy Skarszewy.

c) w sprawie określenia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach

oddanych do użytku w roku 2010 i w latach następnych ,

d) w sprawie uchwalenia zamiany Studium Uwarunkowań i Kier. Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta i Gminy Skarszewy ,

e) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kier. zagospodarowania przestrz.

miasta Skarszewy

f) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu

Miasta Skarszewy , obręb 8,

g) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania .przestrzennego

fragmentu wsi Bożepole Królewskie w gminie Skarszewy

- opinia komisji Rolnictwa , Ochrony Środowiska, Promocji i Przedsiębiorczości

12. Wolne wnioski

13. Sprawy różne

14. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Miejskiej .


Przewodniczący Rady Miejskiej

W Skarszewach


ANDRZEJ FLIS


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz