środa, 16 grudnia 2009

Zakład Komunalny Gminy Zblewo informuje

Rada Gminy Zblewo na sesji w dniu 30 listopada 2009 roku podjęła uchwały o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i odprowadzenie ścieków. W związku z tym ustalono opłaty:
Za dostawę wody w wysokości 2,24 zł/m3 netto + 7%VAT = 2,40 zł/m3 brutto

Za odprowadzenie ścieków 3,88 zł/m3 netto + 7% VAT = 4,15 zł/m3 brutto

Za ścieki dowożone na zlewnię 4,20 zł/m3 netto + 7% VAT = 4,50 zł/m3 brutto

Za przekroczone zanieczyszczenie ścieków (wg tabeli):


L.p.

CHTZ5 mg/dm3

Grupa

Kwota netto

(zł/m3)

1

Do 4500

I

4,20

2

Powyżej 4500

II

32,00


Rada Gminy ustaliła również dopłatę z budżetu gminy do ścieków wprowadzonych do oczyszczalni kanalizacją ściekową w wysokości 1,00 zł/m3 netto.

Na tej samej sesji ustalono również opłatę za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Zblewie przy ul. Sportowej w wysokości 135 zł netto za 1 Mg (tona) składowanych odpadów. W związku z wymogami urzędów sprawujących nadzór nad gospodarką odpadami i obowiązującymi przepisami, wszystkie odpady przywożone na nasze składowisko muszą być zważone. Nie można będzie przywozić odpadów bez uprzedniego ich zważenia oraz podania niezbędnych danych dotyczących ich rodzaju i pochodzenia. Odnośnie usługi ważenia Zakład Komunalny podpisał stosowną umowę z Firmą Handlową "Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa" pana Leszka Burczyka, która ma swoją siedzibę w Zblewie przy ul. Głównej 6 (dawny plac GS w Zblewie).

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz: osoby prywatne - mieszkańcy gminy Zblewo nie mogą osobiście wywozić śmieci - zobowiązani są do podpisania umowy na wywóz odpadów stałych (śmieci) z firmą, która uzyskała koncesję na wywóz odpadów z terenu naszej gminy. Na terenie naszej gminy działają trzy firmy posiadające taką koncesję. Są to firmy: "ABC" z Kościerzyny oraz "Koltel" i "Starkom" ze Starogardu Gd..

Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Zblewo

Marek Draws

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz