czwartek, 10 czerwca 2010

Nabór do II edycji programu Akademia Orlika

Testy sprawnościowe odbędą się na obiekcie ORLIK 2012 w Pinczynie 13.06 (niedziela) o godz. 13. Koordynatorem turnieju jest nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki nożnej Mirosław Urban. Każdy uczestnik testów otrzymuje koszulkę z logo akademii i dyplom, a najlepsi medale i nagrody rzeczowe.


Warszawa, maj 2010

REGULAMIN

RODZINNEGO PIKNIKU SPORTOWEGO

AKADEMII ORLIKA- EDYCJA 2010§ 1

Celem Projektu o nazwie Akademia Orlika jest identyfikacja talentów ruchowych wśród dzieci, zarówno chłopców jak i dziewczynek w wieku 6-8 lat, a następnie skierowanie ich do szkolenia na wybranych Boiskach Programu "Orlik 2012". Wykaz boisk znajduje się na stronie internetowej programu.

Akademia Orlika - Edycja 2010 skierowana jest do dzieci z roczników, 2002, 2003 i 2004


§ 2

Organizatorem Akademii Orlika jest Bank Zachodni WBK, Patronem Ministerstwo Sportu i Turystyki, a Partnerem Programu Polskie Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy. Program organizowany jest w ramach Programu "Moje Boisko ORLIK 2012".


§ 3

Rodzinny Piknik Sportowy to zorganizowana przez Organizatora, impreza w plenerze (dalej Impreza), w trakcie której Organizator udostępni centra testowe, w których przeprowadzane są testy sprawnościowe w ramach I Etapu Akademii Orlika (Testy). Informacje o terminach oraz miejscu organizacji Imprez znajdują się na stronie internetowej określonej w § 7 niniejszego Regulaminu.

W Imprezie mogą wziąć udział całe rodziny.

Z zastrzeżeniem ust. 4 w Testach mogą wziąć udział wszystkie dzieci z rocznika 2002, 2003 i 2004.

W Testach zorganizowanych podczas Imprezy mogą uczestniczyć dzieci (dalej Uczestnicy), które zostaną zarejestrowane przez rodzica/opiekuna w wyznaczonych przez Organizatora na czas Imprezy punktach rejestracyjnych w godzinach 10.30 - 13.00 i spełniają wymagania nałożone niniejszym Regulaminem, odrębnym regulaminem Akademii Orlika - edycja 2010 oraz warunki podawane przez Organizatora. Podczas rejestracji zbierane będą dane Uczestników niezbędne do udziału w Testach: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, data urodzenia, adres zamieszkania. Rodzic/opiekun Uczestnika podpisze oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i danych osobowych Uczestnika poprzez podpis na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody jest niezbędne do udziału w Testach.

Testy odbywają się w wyznaczonej i zamkniętej strefie, na którą wejście jest możliwe tylko po okazaniu oznaczeń otrzymanych przez Uczestników w trakcie rejestracji.

Zarejestrowani Uczestnicy mogą wziąć udział w testach jedynie osobiście. Po rejestracji nie można odstąpić swojego miejsca ani oznaczenia otrzymanego od Organizatora osobom trzecim.

Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do stosowania się do wskazówek i zaleceń wydawanych przez osoby upoważnione przez Organizatora, a w szczególności przez: instruktorów i opiekunów stanowisk i kierownika produkcji.

Każdy Uczestnik biorący udział w Testach wykonuje próbę dwukrotnie. O końcowym wyniku decyduje czas lepszej próby osiągnięty przez Uczestnika.

Rezygnacja z udziału w Testach po dokonaniu rejestracji nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych.

Uczestnicy oraz rodzice/opiekunowie Uczestników przyjmują do wiadomości, że zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa występ i zachowanie uczestników nie może propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. W razie, gdyby Uczestnik nie zastosował się do określonych powyżej zasad może zostać nie dopuszczony do dalszego udziału w Imprezie w tym również w Testach.

Impreza odbywa się w wyznaczonej, zamkniętej strefie, na którą wnoszenie alkoholu oraz przedmiotów, mogących zagrażać życiu i bezpieczeństwu innych osób jest zabronione.


§ 4

Szczegóły dotyczące Akademii Orlika, w tym zgłoszenia do Akademii Orlika, kwalifikacji do II Etapu ("Wakacje z Orlikiem") i III Etapu ("Szkolenie") określa odrębny regulamin.


§ 5

Organizator posiada polisę OC delikt, w tym ubezpieczenie organizatora imprez.


§ 6

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 maja 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.


§ 7

Dodatkowe informacje nt. programu można znaleźć na stronie programu www.szukamytalentow.pl.Jeśli Twoje dziecko ma 6, 7 lub 8 lat, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naborze do II edycji programu Akademia Orlika.

Testy sprawnościowe odbędą się na obiekcie ORLIK 2012 w Pinczynie 13.06.2010 (niedziela) o godz. 13.00. Koordynatorem turnieju jest nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki nożnej Pan Mirosław Urban. Każdy uczestnik testów otrzymuje koszulkę z logo akademii i dyplom a najlepsi medale i nagrody rzeczowe.

Głównym celem programu jest zachęcenie jak największej liczby dzieci do uprawiania sportu oraz identyfikacja utalentowanych ruchowo dziewcząt i chłopców. Doświadczenia z I edycji pokazują, iż rok spędzony w Akademii Orlika był dla jej członków wspaniałą przygodą, a zapewne w nierzadkich przypadkach początkiem drogi do wielkiego futbolu.

Akademia Orlika zainicjowana została w 2009 roku, aby za pomocą treningów piłki nożnej, odbywających się na ogólnodostępnych boiskach Orlik, aktywizować ruchowo dzieci.
Boiska budowane są w ramach rządowego projektu Orlik 2012, którego założeniem jest, by do 2012 roku w każdej gminie w Polsce działał co najmniej jeden Orlik.

Program Akademia Orlika ma charakter rocznej szkółki piłkarskiej i jest realizowany w trzech etapach:
I etap - Nabór do programu
II etap - Wakacje z Orlikiem
III etap - Szkolenie

W tegorocznej edycji program będzie realizowany jednocześnie na 100 Orlikach w całej Polsce. Szacujemy, że Akademia Orlika obejmie 10-miesięcznym szkoleniem ok. 3000 dzieci.

Zajęcia z adeptami Akademii Orlika prowadzą wykwalifikowani trenerzy, mający doświadczenie w pracy z dziećmi.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz