sobota, 13 lipca 2013

ABC nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ODPOWIADA URZĘDOWI GMINY ZBLEW0 NA PYTANIA MIESZKAŃCA GMINY ZBLEWO W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Dot.: Pisma mieszkańca Gminy Zblewo dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi od lipca 2013 r.

W odpowiedzi na pismo dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi od lipca 2013 roku, skierowane do Wójta Gminy Zblewo w sprawie udzielenia odpowiedzi na następujące pytania

1/ Czy obywatel ma inne wyjście niż tkwić w tym narzuconym przez wójtów monopolu?

2/ Czy, zlecając komuś wykonanie jakiejś usługi, podpisujesz z nim - co? Umowę czy deklarację?

3/ Czy widział ktoś, aby dawać pieniądze i za nie aż tyle płacić?

4/ Dlaczego nie płaci się za faktyczny wywóz tylko narzucony z góry?

5/ Gdzie idą pieniądze za materiały wtórne?

informuję, co następuje:


ad. 1

Polska od wielu lat boryka się z problemem, jakim są odpady komunalne. Dotychczasowy system nie przynosi oczekiwanych efektów w postaci ograniczenia składowania odpadów komunalnych oraz zwiększenia pozyskiwania surowców wtórnych z odpadów komunalnych. Dlatego Rząd i Parlament zdecydował się na reformę systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897), która weszła w życie, z wyjątkami, z dniem 1 stycznia 2012 r., wprowadziła zasadnicze zmiany w istniejącym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, mające doprowadzić do pożądanego i oczekiwanego przez Wspólnotę Europejską stanu.

Według znowelizowanych przepisów gminy przejęły od właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Pod tym pojęciem należy rozumieć zorganizowanie odbierania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, a także ich składowanie oraz recykling i przygotowanie do ponownego użycia.

Nowe przepisy, nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczą wszystkich, zarówno wszystkie gminy, jak i wszystkich mieszkańców.

W celu realizacji wymienionego wyżej obowiązku w sposób najbardziej efektywny Gmina Zblewo wraz z gminami: Bobowo, Kaliska, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lubichowo, Nowa Karczma, Osieczna, Osiek, Przywidz, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański oraz miastami: Czarna Woda, Kościerzyna, Skarszewy, Skórcz i Starogard Gdański postanowiły wspólnie zorganizować gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowemu. W pierwszej kolejności wspólnie zrealizowały budowę nowoczesnej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Starym Lesie. Następnie utworzyły związek międzygminny pod nazwą Związek Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, którego podstawowym zadaniem jest wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin - uczestników Związku. Wymienione działania stanowią podstawę do realizacji: zarówno Krajowego jak i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, określających zakres koniecznych zadań do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w regionie i kraju w sposób zapewniający ochronę środowiska.

Związek Gmin Wierzyca działa na podstawie statutu. Organem stanowiącym jest Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca, a wykonawczym Zarząd Związku Gmin Wierzyca. Wszystkie organa Związku są reprezentowane przez gminy uczestniczące w Związku.

ad. 2

Istotą gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 roku jest to, że nie obowiązuje od tej daty dotychczasowy system indywidualnego zawierania umów właścicieli nieruchomości z odbiorcą odpadów. Odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gmin Związku organizuje Związek Gmin Wierzyca.

W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przeprowadzone zostały w trybie przetargu nieograniczonego dwa postępowania przetargowe obejmujące swym zakresem wszystkie gminy Związku. Dla gminy Zblewo do odbioru odpadów wybrano firmę, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, tj. SITA POMORZE Sp. z o.o. z Kościerzyny, z którą to Związek (a nie mieszkańcy) podpisał stosowną umowę.

Przedsiębiorca odbierający odpady zobowiązany jest także do wyposażenia wszystkich nieruchomości w niezbędne pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz dbania o ich właściwy stan sanitarny i techniczny. W zakresie tym właściciele nieruchomości nie podpisują żadnych umów. Właścicielom nieruchomości nie będą wystawiane faktury. W zamian za odbieranie odpadów właściciele nieruchomości są zobowiązani wnosić określoną opłatę do Związku (na wskazany rachunek bankowy) na podstawie złożonej deklaracji opłaty według określonego wzoru i w określonych terminach. Wysokość tej opłaty właściciele nieruchomości wyliczają samodzielnie wypełniając odpowiedni formularz deklaracji opłaty - składając go do Związku.

Ad. 3

Wdrożenie, a następnie funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi niesie za sobą określone koszty. Koszty te obejmują:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- koszty mobilnego (objazdowego) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustalenia wysokości stawki opłaty za odbiór odpadów dokonano na podstawie ówczesnego poziomu wiedzy w oparciu o analizę ekonomiczną wykonaną przez podmiot zewnętrzny oraz analizy własne.

Na obecnym etapie funkcjonowania systemu nie wystąpiły wystarczające przesłanki uzasadniające możliwość zmiany (zmniejszenia) wysokości stawki opłaty, bowiem brak jest wystarczających danych uzasadniających podjęcie takich działań. Koszty odbioru odpadów ustalone na podstawie przetargów stanowią tylko pewną część kosztów funkcjonowania systemu, nie obejmują wszystkich składników mających wpływ na ustalenie wysokości opłaty. Mając na uwadze, że system gospodarowania odpadami komunalnymi winien być samofinansujący, to znaczy finansowany ze składek opłat, z chwilą powzięcia informacji o możliwości jej zmiany Związek dostosuje stawkę opłaty do aktualnych możliwości. Przewiduje się, że weryfikacja wysokości stawki opłaty będzie możliwa na jesieni bieżącego roku.

Ad. 4

Opłata za odbieranie odpadów od mieszkańców ustalana jest przez właściciela nieruchomości na etapie składania deklaracji opłaty. Sposób jej wyliczenia jest zależny od tego, czy mieszkańcy zamieszkują w lokalu mieszkalnym znajdującym się na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej czy wielorodzinnej. W przypadku mieszkańców zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej opłata jest stała dla gospodarstwa domowego. Inna dla gospodarstwa jednoosobowego i inna dla pozostałych gospodarstw. Inna dla tych, którzy segregują odpady i inna dla tych, którzy nie chcą segregować odpadów na własnej nieruchomości.

W przypadku mieszkańców zamieszkujących w zabudowie wielorodzinnej opłatę stanowi kwota wynikająca z pomnożenia ilości osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny i stawki opłaty ustalonej uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin. Również i w tym przypadku opłata jest inna dla tych, którzy segregują odpady i inna dla tych, którzy nie segregują odpadów. Wysokość tej opłaty właściciel nieruchomości ustala na podstawie złożonej do siedziby Związku Gmin Wierzyca deklaracji - wypełniając odpowiedni formularz.

Opłaty należy wnosić za dwumiesięczne okresy rozliczeniowe z terminem zapłaty do końca pierwszego miesiąca każdego okresu rozliczeniowego. Pierwszą opłatę należy uiścić do końca lipca 2013 roku, drugą do końca września, kolejną do końca listopada itd.

Miesięczna stawka opłaty od mieszkańców zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej wynosi:

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, jeżeli odpady będą zbierane selektywnie - 21,50 zł od gospodarstwa,

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, jeżeli odpady nie będą zbierane selektywnie - 32 zł od gospodarstwa,

- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, jeżeli odpady będą zbierane selektywnie - 44 zł od gospodarstwa,

- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, jeżeli odpady nie będą zbierane selektywnie - 66 zł od gospodarstwa.

Miesięczna stawka opłaty od mieszkańców zamieszkujących w zabudowie wielorodzinnej wynosi:

- jeżeli odpady będą zbierane selektywnie - 13,50 zł od jednego mieszkańca.

- jeżeli odpady nie będą zbierane selektywnie - 20,00 zł od jednego mieszkańca.


ad. 5

Odpady komunalne ze wszystkich nieruchomości położonych na obszarze gmin - uczestników Związku Gmin Wierzyca od 1 lipca 2013 roku są kierowane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), tj. do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o w Starym Lesie.

Odpady, które trafiają do zakładu w Starym Lesie podlegają przetworzeniu i zagospodarowaniu w instalacjach, w które jest wyposażony.

Wymieniony zakład wyposażony jest:

- w instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w której to następuje wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,

- w instalację do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, w której to następuje wytwarzanie produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin,

- w instalację do składowania odpadów, w której to następuje składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Wydzielone ze zmieszanych odpadów komunalnych odpady nadające się do odzysku "materiały wtórne" oraz wytworzone produkty podlegają ponownemu wykorzystaniu. Uzyskane z tego tytułu przychody obniżają koszty funkcjonowania regionalnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którego elementem jesteśmy wszyscy.

Z poważaniem

Związek Gmin Wierzyca

Stanisław Czechura

Otrzymują:

1. Adresat.

2. DO a/a.ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

83-200 Starogard Gdański

ul. Zblewska 18

NIP : 5922260172

REGON: 221785748

tel./fax 58 562 19 97

tel. 58 531 38 02

e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl

WWW: www.zgwierzyca.pl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz