środa, 24 września 2008

Gm. Zblewo. Woda "na lewo"

Na nielegalnych podłączeniach najbardziej tracą uczciwi odbiorcy usług.

Woda to produkt, bez którego nie można funkcjonować na co dzień. Każdego dnia zużywamy jej kilkadziesiąt litrów. Różnica polega na tym, że jedni za wodę płacą, inni podłączają się do sieci nielegalnie. Jak wygląda monitoring sieci wodociągowej pod kątem wykrycia nielegalnych odbiorców usług? Jaki jest tryb postępowania z nieuczciwymi klientami?Tracą uczciwi

Nielegalne korzystanie z usług wodociągowych polega na samowolnym podłączeniu się do sieci wodociągowej i pobieraniu wody bez płacenia za nią lub na podłączeniu się do sieci kanalizacyjnej i odprowadzaniu ścieków bez uiszczania stosownych opłat. Niewłaściwe podłączenie się do sieci może w skrajnych przypadkach prowadzić do wtórnego skażenia wody w wodociągu. Groźne bywa także nielegalne podłączenie się do sieci kanalizacyjnej. Bardzo częstą formą nielegalnego odprowadzania ścieków jest podłączanie systemów odprowadzania wody deszczowej z nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Wprowadzanie ścieków deszczowych do nieprzystosowanych do tego celu kanałów w okresie intensywnych opadów lub roztopów może prowadzić do lokalnych podtopień ściekami wylewającymi się przez włazy studzienek kanalizacyjnych na powierzchnię. Na nielegalnych podłączeniach najbardziej tracą uczciwi odbiorcy usług.

Przy ustalaniu taryf przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne uwzględniają wszystkie koszty prowadzonej działalności, w tym koszty związane z działaniami zwalczającymi nielegalne korzystanie z usług. Gdyby przypadki nielegalnych podłączeń nie występowały, wszyscy klienci korzystaliby z niższych cen.


Działania interwencyjne

Oprócz rutynowych prac nasz zakład prowadzi działania ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości, gdzie odnotowano podwyższony poziom strat wody. Zdarzają się także sytuacje, kiedy zmieniają się właściciele posesji i często nieświadomie korzystają z nieopomiarowanych punktów poboru wody usytuowanych przed wodomierzem. Takie nieświadome tłumaczenie nic nie da, ponieważ pracownicy traktują klienta jednak jak złodzieja.

Nasze działania prowadzą do zlokalizowania tych punktów, odcięcia ich i zaślepienia. Robi się to natychmiast, bez jakiegokolwiek powiadamiania pisemnego o zamiarze odcięcia. Nie wiem, skąd się bierze takie tłumaczenie, że Pana/-nią x uprzejmie mamy powiadomić, iż odcięty zostanie dopływ wody. Niech się wstydzi taki odbiorca przed samym sobą i sąsiadami.

Działania interwencyjne prowadzone przez nas dają pozytywne rezultaty, ograniczając możliwość ingerencji odbiorców w wyniki pomiarów.


Szczegółowa inwentaryzacja
Od nowego roku prowadzona będzie szczegółowa inwentaryzacja przyłączy wod-kan. za pomocą użyczonego sprzętu i wykryte nielegalne włączenia będą natychmiast odcinane tak, jak to czynimy dotychczas.

By eliminować przypadki nielegalnego korzystania z usług wodociągowych, zakład wchodzi w fazę dwutorowego monitoringu. polega on na systematycznej analizie danych oraz monitoringu poziomu przepływów oraz wykonywaniu działań w terenie. Sprawdzoną formą wykrywania nielegalnych podłączeń systemów wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prowadzenie zadymień układu kanalizacyjnego. Wydobywający się dym z rynien lub studzienek na posesjach świadczy o ich bezprawnym podłączeniu do kanału.
Z drugiej strony, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, zakład podejmuje wyrywkowe kontrole.

By skutecznie walczyć z nieuczciwymi odbiorcami wody, bardzo ważna jest współpraca z mieszkańcami i władzami samorządowymi. Prowadzone w ostatnim czasie działania pozwoliły zidentyfikować znaczną ilość osób nielegalnie podłączonych do sieci, a wykrycie kolejnych przypadków jest tylko kwestią czasu.

Kilkanaście przypadków kradzieży wody wykryto w ostatnim czasie z hydrantów. Zakład za takie działania wszczyna postępowania karne. W takich przypadkach zniszczeniu ulegają głowice, a tak się dzieje, ponieważ kradnący nie posiada specjalistycznego klucza, więc otwiera naprawdę wszystkim, co wpadnie w ręce, byle szybko, oby nikt nie widział.

Świadomość rośnie

W tym miejscu pragnę podziękować za wszystkie zgłoszenia, nawet te nocne, o kradzieżach wody. Świadomość wśród nas jednak rośnie. Najczęściej kradzieży z hydrantów dokonują rolnicy i budowlańcy w celach zabiegów chemicznych i na cele budowy. Rolnicy nie zdają sobie natomiast sprawy z niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą takie postępowanie. Nie chodzi tutaj o samą kradzież, ale o możliwość skażenia wodociągu. Wyobraźmy sobie taką sytuację - rolnik pobierając wodę ma wąż włożony do zbiornika opryskiwacza. Jeśli wystąpi w tym momencie brak wody, środek chemiczny na zasadzie lewara zostanie pociągnięty do sieci. Wszystkie kradzieże zostały zgłoszone na policję, Wzmożone kontrole legalności poboru wody rozpoczęły się od sierpnia 2008 roku. Wcześniej prowadziliśmy kontrole przy okazji odczytywania stanów wodomierzy lub ich wymiany. Odbiorcy wody wiedzieli, kiedy mogą spodziewać się wizyty sołtysów odczytujących wskazania liczników. Nieuczciwi odbiorcy mieli więc czas na usunięcie wszelkich śladów pozwalających stwierdzić nielegalny pobór wody.

Wdrożenie systemu inkasenckiego

Teraz zakład nasz zakład przygotowuje się do wdrożenia systemu inkasenckiego. Oprócz regularnych odwiedzin osób odczytujących wskazania wodomierzy u każdego odbiorcy niespodziewanie może się pojawić nasz pracownik i sprawdzić, czy pobór wody następuje w sposób legalny. Każda udokumentowana kradzież będzie zgłaszana organom ścigania, a woda natychmiast odłączona. Ponowne przyłączenie nastąpi na nowych warunkach i na koszt odbiorcy. Dodać należy, że wodomierz zostanie umieszczony w studzience na zewnątrz przy granicy nieruchomości.

Działalność prowadzona przez nas dla szerokiej grupy odbiorców zawsze niesie ze sobą ryzyko napotkania nieuczciwego kontrahenta. Nasz sektor wodociągowy nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Borykamy się z przypadkami nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej nawet u nas, co według przepisów prawa stanowi kradzież i podlega karze grzywny do 5 tys. zł oraz nałożenia przez organ orzekający nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowego.


Szczególnie latem

Zjawisko nielegalnego poboru wody szczególnie nasila się latem, kiedy to mieszkańcy domków jednorodzinnych zaczynają dbać o swoje ogródki. Część z nich próbuje podlewać swoje posesje bezpośrednio z hydrantów lub podłączać się do sieci przed wodomierzem.

Nasi pracownicy poza bieżącym monitorowaniem sieci wodociągowej zajmują się również wykrywaniem nielegalnych podłączeń oraz sprawdzaniem sygnałów od mieszkańców dotyczących tego właśnie procederu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w podłączeniu lub zakłócania pracy urządzeń pomiarowych kierownik zakładu natychmiast rozpoczyna procedury określone ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, których konsekwencją są wysokie grzywny lub nawet perspektywa aresztu (Art. 124 KPW). w przypadku skażenia wodociągu.

Kierownik Zakładu Komunalnego Marian Dera


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz