czwartek, 27 lutego 2014

LISTY. GRAŻYNA GRABOWSKA. Ksiądz Józef Rozkwitalski

Dziękuję za zamieszczenie tekstu o Litewskich - a nuż się ktoś odezwie.

Na zdjęciu zbiorowym z komunii Alicji w drugim - trzecim rzędzie, po środku stoi ksiądz. To Józef Rozkwitalski, kuzyn mojego dziadka Alojzego Firyna, syn Józefa Rozkwitalskiego i Weroniki z domu Firyn. Podaję za internetowymi źródłami:
urodził się 8 grudnia 1889 roku w Bobowie pod Dabrówką. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1912 roku studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał cztery lata później, następnie pracował jako wikary w Starogardzie Gdańskim. Od 1920 roku uczył religii i propedeutyki filozofii w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Grudziądzu, wywierając znaczny wpływ na kształtowanie się osobowości młodzieży.


W tym czasie kierował też Stowarzyszeniem Rozkrzewiania Wiary i był moderatorem Sodalicji Mariańskiej. Okazał się doskonałym pedagogiem, dlatego Kuratorium Pomorskiego Okręgu Szkolnego 8 lutego 1929 roku przyznało mu tytuł profesora. Władze oświatowe zwykle nadawały taki tytuł doświadczonym i zasłużonym pedagogom. Ogłosił drukiem m.in. "Szkoła twórcza w nauce religii" (Grudziądz 1932). W 1933 roku uzyskał doktorat z teologii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Zajmował się filozofią wartości i fenomenologią.


W 1935 roku został powołany na stanowisko rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Prowadził wykłady z pedagogiki, katechetyki i teologii pastoralnej, podobno dawał im szeroki podkład psychologiczno-filozoficzny, uwzględniając przede wszystkim "prądy czasu", którymi żyli studenci. Był ponadto egzaminatorem prosynodalnym i cenzorem wydawnictw religijnych. Za jego osiągnięcia biskup chełmiński 26 marca 1936 roku nadał mu tytuł kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej Chełmińskiej. W tym samym roku biskup Stanisław Wojciech Okoniewski mianował go kanonikiem i cenzorem wydawnictw religijnych.

Aresztowany 20 października 1939 roku przez Niemców jeszcze tego samego dnia został zamordowany na terenie koszar w Tczewie, wraz z innymi duchownymi z Pelplina. Miejsce kaźni zostało ustalone dopiero 29 października 1945 roku. Zwłoki pomordowanych ekshumowano i złożono we wspólnej mogile (15 listopada 1945) na cmentarzu w Pelplinie. Jest jednym z 122 Sług Bożych, wobec których 17 września 2003 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny drugiej grupy męczenników z okresu II wojny światowej.

Pozdrawiam, Grażyna Grabowska

GRAŻYNA GRABOWSKA. Litewscy. Dalsze informacje nt. rodziny Firynów i rodzin spokrewnionych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz