czwartek, 20 lutego 2014

OGŁOSZENIE. Konkurs pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu..."

O g ł o s z e n i e !


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs na 2014 r. dla gmin woj. pomorskiego pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego"(edycja 2014).

Konkurs adresowany jest do gmin realizujących program usuwania azbestu. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej : www.wfosigw-gda.pl.

Wysokość dofinansowania zadania może wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej, które wynoszą nie więcej niż 800 zł za tonę odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składa się łącznie : demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko zadania ujęte w gminnym programie usuwania azbestu, obejmujące między innymi demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowo - cementowych pochodzących z budynków położonych na terenie gminy Zblewo.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Zblewo, którzy zamierzają w 2014 roku wymienić pokrycie dachowe z płyt azbestowo - cementowych na budynkach, proszeni są o złożenie wniosku osobiście w Urzędzie Gminy w Zblewie, pok. nr 16. Wniosek należy złożyć na przygotowanym druku wraz z załącznikiem nr 1 "oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest".

Druki wniosku i załącznika nr 1 "oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zblewo, www.bip.zblewo.pl w zakładce "Formularze do pobrania" lub w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 27 stycznia 2014 r. do 14 marca 2014 r.

Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz