sobota, 5 listopada 2005

UM Starogard - informacje


Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 17 listopada 2005 r.
W środę, 23 listopada 2005 r. o godz. 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej. W proponowanym porządku obrad między innymi:
Otwarcie sesji.
· Stwierdzenie prawomocności obrad.
· Zmiany do porządku obrad.
· Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
· Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta w okresie od 06.09.2005r. do 14.10.2005r.
· Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i urzędników samorządowych (informacja ustna).
· Informacja o realizacji "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej w Starogardzie Gdańskim na lata 2002-2006" .
· Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta (edycja VI).
· Podjęcie uchwał w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gd.
zmieniająca uchwałę Nr XXX/296/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 marca 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie środków otrzymanych w ramach Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie pod nazwą "Budowa małej obwodnicy w Starogardzie Gdańskim",
wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu preferencyjnego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,
programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku,
ustalenia przebiegu dróg gminnych,
uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
· Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
· Interpelacje i zapytania radnych.
· Dyskusja - wolne wnioski.

W poniedziałek,14 listopada, w sali nr 21 Urzędu Miejskiego odbyło się posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Porządek posiedzenia:
· Spotkanie z Zarządem Klubu Sportowego "Agro - Kociewie" w celu omówienia
bieżącej działalności merytorycznej Klubu.
· Omówienie wniosków dotyczących inwestycji w celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2006r.
· Wizytacja zajęć· treningowych w Klubach Sportowych.
W środę, 16 listopada, w sali nr 22 Urzędu Miejskiego ul. Gdańska 6 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
i Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Porządek posiedzenia:
Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności.
Dyskusja nad projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.
Sprawy bieżące.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w dniach od 2 listopada do 30 grudnia realizuje program dla osób bezdomnych,
pt. "Możesz to zrobić dla siebie od zaraz." Celem programu jest doprowadzenie do usamodzielnienia części uczestników poprzez ich aktywność. Istnieje jeszcze możliwość wzięcia udziału w tym programie. Chętni mogą się zgłaszać do biura MOPS w godzinach urzędowania. Do realizacji tego zadania zatrudnieni są pracownicy MOPS - członkowie PKPS - specjaliści pracy socjalnej oraz prawnik, którzy będą pracowali jako wolontariusze, poza tym terapeuci.
Działania założone do programu są zbieżne z działaniami prowadzonymi przez MOPS i mają na celu wsparcie Ośrodka w pracy zmierzającej do ograniczenia bezdomności w naszym mieście. Aktualnie w programie uczestniczy 5 osób. Dysponujemy wolnymi miejscami.
Uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy 9 listopada brali udział w III Konkursie Sztuk Kulinarnych organizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skórczu. Grupa przygotowała kotlet mielony z pieczarkami oraz dwie sałatki warzywne. Sam udział w konkursie dał wszystkim dużo satysfakcji, a niewątpliwym sukcesem było zajęcie II miejsca.
Tradycyjnie 2 listopada uczestnicy zajęć ośrodków wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie udali się na cmentarz Szpęgawski, gdzie zapalili znicze
i modlili się w intencji zmarłych. Uczestnicy zajęć pamiętali również o papieżu Janie Pawle II, któremu oddali cześć przy pomniku obok parafii św. Mateusza.

Aktualności Eurodesku
Zbliża się kolejny termin składania aplikacji w duńskich szkołach folkowych. Co najmniej połowę kosztów nauki studentów z Polski pokryje duński rząd.
Stypendia wynoszą ok. 600 duńskich koron. Nauka, w zależności od szkoły, kosztuje od 750 do 1200 DKK. Najkrótsze kursy trwają trzy miesiące. Uczniowie muszą mieć co najmniej 17.5 lat (w niektórych szkołach 16.5).
Duńskie szkoły folkowe mają bogatą tradycję. Nauka ma charakter nieformalny. Nie ma egzaminów, stopni i obowiązkowych zajęć. Uczniowie wybierają przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Może to być sport, muzyka, fotografia, dziennikarstwo, filozofia teatr etc.
Zainteresowani powinni kontaktować się bezpośrednio ze szkołami, które w ich imieniu składają wniosek o stypendium. Lista szkół dostępna jest pod adresem: www.hojskolerne.dk/da/main/main.php?menu=156
Termin składania wniosków upływa 1 grudnia 2005.
Na stypendia dla uczniów z nowych państw członkowskich duński rząd przeznacza co roku ponad pół miliona euro. W ciągu ostatniego roku skorzystało z nich co najmniej kilkunastu uczniów z Polski. Więcej informacji (po angielsku): www.ciriusonline.dk/Default.asp?ID=858. (pat)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz