piątek, 20 marca 2009

Wójt gminy Osiek ogłasza

Wójt Gminy Osiek ogłasza:

pisemny konkurs ofert na wynajem budynku wraz
z wyposażeniem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Osieku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.


Do udziału w konkursie mają prawo przystąpić publiczne
i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, posiadające wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Osiek, pokój nr 2, w godzinach pracy Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:

www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/osiek/wojt_burmistrz/ogloszenia .

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach, opieczętowanych pieczątką nagłówkową oferenta i oznaczonych "Konkurs ofert na wynajem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Osieku ", w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku pokój nr 5 w terminie do dnia 30 marca 2009 r. (piątek) godz.1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2009r. o godz. 1230.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela -

P. Bożena Pietras, tel. (058) 582 - 12 - 82.


Wójt Gminy

inż. Stanisława Kurowska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz