środa, 28 kwietnia 2010

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Skarszewach

Zapraszam na dzień 29 kwietnia 2010 roku godz.13,00 ( sala posiedzeń Urzędu
Miejskiego ) na XLVII sesję V kadencji Rady Miejskiej w Skarszewach z
proponowanym porządkiem obrad :1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad .
3. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane na poprzednich sesjach.
4. Zatwierdzenie protokołu z XLVI sesji Rady
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym .
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady, wydanych decyzji, zarządzeń itp.
7. Informacja Burmistrza z realizacji wniosków zgłoszonych na komisjach Rady Miejskiej.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Zapytania sołtysów.
10. Przedstawienie Informacji
a) ze stanu dróg gminnych po sezonie zimowym
b) z pracy Komisji Rewizyjnej za I,II i III /2010 rok
11. Podjęcie uchwał :
a)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarszewach,
b)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Skarszewach,
c)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach
- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
a) dyskusja
13. Przedstawienie protokołu i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Skarszew za 2009 rok .
14. Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Skarszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok
16.Podjęcie uchwał :
a) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Starogardzkiego
b) w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok wraz z uzupełnieniem
c) w sprawie przystąpienia Gminy Skarszewy do realizacji wspólnego projektu pt. "Zwiększenie efektywności systemu ratownictwa w regionie poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ratownictwa z powiatu starogardzkiego " w ramach RPO WP 2007-2013.
- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarszewy, wieś Kamierowskie Piece, dz.nr 82/1, 83, 84, 85/3, 88/3
- opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Przedsiębiorczości
18. Podjęcie uchwał:
a) dotyczącej uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 3 lipca 2009 r.
nr XXXVI/287/2009,
b) dotycząca uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 3 lipca 2009 r.
nr XXXVI/288/2009 .
c) w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skarszewach do wystąpienia
z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 11 sierpnia
2009 r. - znak WGIiOŚ.766-1/09 .
- opinia komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Przedsiębiorczości
19. Wolne wnioski .
20. Sprawy różne .
21. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej .


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Skarszewach

ANDRZEJ FLIS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz