sobota, 8 czerwca 2013

NAUKA ZA DARMO! OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUN MEDYCZNYCENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA
SZKOŁA POLICEALNA
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

NAUKA ZA DARMO!!!
OPIEKUNKA DZIECIĘCAOpiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi (najczęściej są to niemowlęta i dzieci do 3-4 roku życia). Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka - odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Do zadań opiekunki należy także zorganizowanie dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy, gry, chodzenie na spacery. Najczęściej od opiekunki oczekuje się takiego doboru zabaw czy zajęć ruchowych, które będą rozwijać zdolności psychomotoryczne dziecka i wpłyną na jego prawidłowy rozwój.

Zawód opiekunki dziecięcej
jest zajęciem dla osób, które lubią dzieci i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go, tak aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest również kreatywność, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

Opiekunka dziecięca może pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi. Opiekunki mogą również pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi jak i niepełnosprawnymi).

W tym zawodzie kształcą tylko szkoły policealne ( dostępne po ukończeniu szkoły średniej dającej wykształcenie średnie), nauka trwa 2 lata.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie.


TECHNIK MASAŻYSTAW zawodzie technika masażysty kształcą szkoły policealne, nauka trwa 2 lata, zajęcia odbywają się co tydzień w piątki i soboty. Zapisać się może każdy bez ograniczeń wiekowych, matura nie jest wymagana.

Wykonywanie tego zawodu polega na wykorzystaniu wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem podczas wykonywania masażu w profilaktyce i leczeniu.

Technik masażysta jest członkiem zespołów rehabilitacyjnych. Samodzielnie wykonuje zabiegi z zakresu kompleksowej rehabilitacji, usprawniające pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem masażu.

Kształceni przez doświadczoną kadrę nauczycielską absolwenci są przygotowywani do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- wykonywania masażu klasycznego i segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego, masażu metodą Schantala;
- wykonywania masażu sportowego i kosmetycznego;
- stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta;
- obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej stosowanej podczas masażu.

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w: szpitalach, klinikach, zakładach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, zakładach pomocy społecznej, przychodniach, zakładach opiekuńczo - leczniczych, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych, własnych gabinetach, prowadząc działalność gospodarczą.

OPIEKUN MEDYCZNYZawód Opiekun Medyczny jest niezbędny do zabezpieczenia realizacji świadczeń opiekuńczo-higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi.
Nauka w zawodzie Opiekun Medyczny trwa 1 rok (2 semestry) zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w piątki i soboty ( co 2 tygodnie) .
Absolwenci kierunku Opiekun Medyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prawo wykonywania zawodu Opiekuna Medycznego.

Umiejętności i kwalifikacje absolwenta
Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie potrafił m.in.:
- rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osób chorych i niesamodzielnych,
- aktywizować osoby chore i niesamodzielne do zwiększania samodzielności życiowej oraz podtrzymywania aktywności społecznej,
- pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,
- współdziałać z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspierać personel medyczny w opiece nad pacjentem,
- udzielać wsparcia emocjonalnego chorym i ich rodzinom,
- popularyzować zachowania prozdrowotne.

Perspektywy zatrudnienia
W wyniku pogarszającego się stanu zdrowia społeczeństwa zawód Opiekuna Medycznego będzie poszukiwanym zawodem w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia takich jak:
- zakłady opiekuńczo-lecznicze,
- szpitale - odziały szpitalne,
- ośrodki, domy pomocy społecznej,
- niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
- środowiskowe domy pomocy, hospicja,
- fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Więcej informacji na temat kierunków można uzyskać na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.
Organizujemy również kursy i szkolenia, np. kadrowo-płacowy, księgowy początkujący, tipsy żelowe i inne.
Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim
ul. Rycerska 1 ( I piętro)
tel/fax 58 56 305 12
www.plejada.edu.pl
e-mail: stg.plejada@op.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz